nov 142008
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Afgelopen weken heeft een aantal vrijwilligers weer veel en zwaar werk verricht voor het onderhoud van het kerkhof. De lange beukenheggen zijn weer geknipt en de coniferen zijn gesnoeid. Het afval is meteen opgeruimd zodat het kerkhof er weer mooi bijligt. De vrijwilligers die dit ook dit jaar weer voor hun rekening hebben genomen, willen wij hierbij van harte dank zeggen.

Minder mooi is het feit dat er ook nogal wat afval is aangetroffen tussen de dennenbomen en struiken op het terrein naast het kerkhof. Afval dat afkomstig lijkt te zijn van graven zoals bloempotten, kaarsenhouders en dergelijke terwijl hiervoor naast de toegangspoort afvalbakken staan. Laten we er allemaal voor zorgen dat het kerkhof er netjes en verzorgd uit kan blijven zien.

De Kerk: één in Gods naam Van tijd en eeuwigheid
‘De Kerk is niet meer van deze tijd’ en ‘De Kerk moet met haar tijd meegaan’: zomaar twee uitspraken die je vandaag de dag vaak hoort. Toch is de Kerk van nu op tal van punten heel anders dan pakweg vijftig jaar geleden. De volkskerk van toen bestaat niet meer; we vieren anders; we kijken anders naar de wereld en we gaan anders om met andere godsdiensten. Ondanks al die veranderingen is de Kerk in wezen nog hetzelfde: haar structuur, haar sacramenten, wat christenen geloven en waarom ze samenkomen om dat te vieren.
Dat is precies de spanning waarin de Kerk staat. Enerzijds is ze in de wereld en moet ze voortdurend zoeken naar wegen om in gesprek te blijven met die wereld. De Kerk is echter niet van de wereld – ze is niet gericht op het tijdelijke, maar op God, de Eeuwige. Het is haar taak te ‘bemiddelen’ tussen God en de mensen door van Hem te getuigen en Hem tegenwoordig te stellen. Dat is ten diepste waarom de Kerk bestaat: als heilzaam teken van Gods aanwezigheid onder ons.
Door Jezus gesticht
De Kerk is geen maaksel van mensenhanden. De Kerk gaat terug naar Jezus die de Christus is; ook al heeft Hij haar niet in strikte zin gesticht, Hij heeft haar wel degelijk gewild en in het leven geroepen. Dat blijkt met name uit het feit dat Hij vrijwel meteen als Hij met zijn verkondiging begint, medewerkers roept om Hem te volgen. Die leerlingengroep is een voorafbeelding van het grote volk van God dat Jezus bijeen wil brengen uit alle windstreken, rassen en talen. Jezus breekt het Rijk Gods aan – een wereld waarin alle mensen tot hun recht komen en leven in verbondenheid met elkaar en met God. Dat Rijk Gods is echter geen zaak van Jezus alleen, maar van allen die geloven in Hem en proberen om net als Hij in liefde hun naasten en God te dienen. Daarom ook schenkt Jezus aan zijn apostelen met Pinksteren de heilige Geest en geeft Hij hun de opdracht: “Gaat uit en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen” (Mt.28,19). Die zending is ook nu nog van kracht. Gods Rijk is nog altijd in groei, in wording.

Historisch gegroeid
Met Pinksteren ontvingen de leerlingen de Geest die hen in staat stelde om volmondig voor hun geloof in Jezus Christus als Gods Zoon uit te komen (Hnd.2,1-41). Die verkondiging werkte aanstekelijk: binnen twee eeuwen ontstonden overal rond de Middellandse Zee christengemeenten. Daar werden spoedig door handoplegging en wijding ambtsdragers aangesteld die belast waren met de geestelijke leiding (bisschoppen en priesters) en de praktische ondersteuning (diakens). Na de erkenning van de Kerk door de Romeinse keizer in de 4e eeuw zette de kerstening door, tot in de Middeleeuwen heel Europa christelijk was. De volgende eeuwen gaven enerzijds de scheuring van de Reformatie te zien, anderzijds de grootscheepse missionering in met name Azië en Amerika.
Momenteel is er sprake van een wereldkerk die in Europa slinkt, maar elders, met name in Afrika, groeit. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (jaren zestig vorige eeuw) is de Kerk vernieuwd en meer naar de wereld gericht.

Gemeenschap met God
De Kerk heeft dus een historische gedaante. Ze is echter ook een geestelijke werkelijkheid: de Kerk is de manier waarop God in de wereld present wil zijn. De Kerk is geen doel, maar een middel: haar taak is Gods genade te openbaren zodat Hij uiteindelijk “alles in allen” zal zijn. Het oorspronkelijk Griekse woord voor Kerk, ecclesia, betekent vergadering of verzameling en zo is het: God zelf brengt zijn volk bijeen. De Kerk is daarom allereerst gemeenschap van gelovigen met God en van gelovigen onderling. Deze gemeenschap krijgt vooral gestalte in de Eucharistie die wordt gevierd op de dag des Heren. In de communie krijgen wij deel aan de zelfgave van Christus en worden wij verbonden met God. Niet voor niets wordt de Kerk ook gezien als het Lichaam van Christus op aarde. Dat vraagt om eenheid en saamhorigheid  lokaal en in de universele Kerk. Het kenschetsen van de Kerk als gemeenschap is dus ook een ideaal waar wij aan moeten werken. Wij zijn onderweg, maar we hebben het nog niet bereikt.

Eucharistievieringen
Brouwhuis: eucharistieviering op zondag om 9.30 uur.
Vanaf november tot april is er op donderdagavond GEEN eucharistieviering in Brouwhuis.
Rijpelberg:eucharistieviering op zondag om 11.00 uur
Met ingang van 6 november is er op donderdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering.
Bereikbaarheid Pastorale zorg: In dringende gevallen (ziekenzalving, uitvaart) kunt u contact opnemen met pater Benjamin (06-5085 7027).
Ziekenbezoek: Kent u mensen die ziek zijn en die het op prijs zouden stellen om bezoek te ontvangen van de pastor, geef dan naam en adres door aan het parochiesecretariaat.
Misintenties: Opgeven aan het parochiesecretariaat, tel. 511 394
Postadres: Rector Heuvelsstraat 2 5704 AN Helmond
E-mail: parochie.brouwhuis-rijpelberg@hetnet.nl
Kerk-/gezinsbijdrage. Giro 1917282 of Rabobank 12.10.64.816 ten name van Parochie Brouwhuis-Rijpelberg, Helmond
Kerktaxi. Alleen voor de wijk Rijpelberg. Liefst bellen vóór zondag, tel. 512 589 (in speciale gevallen zondag tussen 09.30 en 10.00 uur).

De Protestantse Gemeente Helmond
Sinds december 2005 zijn in Helmond de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Helmond. Zij maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Als Protestantse Gemeente te Helmond laten wij ons aanspreken en dragen door de liefde van God. Die liefde raakt ons en zet ons in beweging. We willen een open, gastvrije gemeenschap zijn, waar mensen zich thuis voelen. Ook zijn wij betrokken op de wereld om ons heen. We willen omzien naar mensen in goede en in kwade dagen, ook in de Rijpelberg.
Elke zondagmorgen vieren wij een kerkdienst om 10.00 uur in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 in Helmond. Inl. over onze kerk, diensten en kerktaxi kunt u krijgen bij Erhard en Els Baert (wijkouderling en wijkdiaken), tel. 511855, Christien Oosterom-Flier (predikant), tel. 513076

Evangelische Gemeente Helmond
”Prijs de Heer mijn ziel, prijs de Heer mijn hart, Zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden. Hij vergeeft alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.”
Psalm 103: 1 – 5
Elke zondagmorgen eredienst met kindernevendienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat, aanvang 9.30 uur.
Woensdagavond: 19 november en op 3 en 17 december  huiskring.
Woensdagavond: 12 en 26 november en op 10 december. Bijbelstudie / bidstond.

Plaats van samenkomst: Dolfijnlaan 105  ‘t Hout
Voor meer  informatie kunt u terecht op onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl
of bellen naar tel. 340144.

 Posted by at 16:48

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)