jan 052005
 

 

Naamloos-1kopie10.jpg

 

Afgelopen week heeft BrabantWater tientallen brieven gestuurd naar alle bewoners van Rijpelberg die aan de rand van de Bakelse bossen wonen.
BrabantWater is sinds 1997 eigenaar van de Bakelse bossen. Men heeft deze toen gekocht van de gemeente Helmond. De Bakelse bossen zijn voor BrabantWater erg belangrijk. Hier vindt namelijk de waterwinning plaats voor de inwoners van Helmond en omgeving. Mede daarom is het erg belangrijk dat het bos schoon blijft, er geen vervuiling optreedt en nog veel erger er olie of andere chemische stoffen in de bodem terechtkomen.
De bewoners die tegen dit bos aanwonen wordt in deze brief gevraagd hier rekening mee te houden.
Verder stelt BrabantWater in deze brief vast, dat een aantal mensen hun eigendomgrens een beetje heeft verlegd, een stukje het bos in en dat ze op die manier eigenlijk een stuk eigendom in gebruik hebben dat niet van hen is. BrabantWater geeft aan dit niet te willen accepteren en verzoekt degene die dat hebben gedaan er dan ook zorg voor te dragen dat uiterlijk 1 maart 2005 de eventueel in gebruik genomen grond van BrabantWater is ontruimd en de aangebrachte opstallen zijn verwijderd.

Ook constateert BrabantWater in haar brief dat de Bakelse bossen niet alleen belangrijk zijn voor de waterwinning, maar dat dit bos ook een belangrijke recreatieve functie vervult, zeker voor de bewoners van Rijpelberg.
Velen maken graag een wandeling door deze bossen. Het spreekt dan voor zich, dat het eigendom van BrabantWater wordt gerespecteerd, er geen vernielingen worden aangericht en er geen vuil wordt gedumpt.

jan 052005
 

 

Naamloos-1kopie9.jpg

 

Allereerst wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2005!
Als afsluiting van het jaar organiseerde onze groep wederom een kerstmarkt. Inmiddels is dit een begrip binnen de wijk en ook dit jaar was het weer gezellig druk. Het weer werkte niet helemaal mee, maar doordat nagenoeg alles overdekt was kon dat de pret niet drukken. Voor de ouderen was er genoeg te eten en drinken terwijl zij konden genieten van sfeervolle life muziek. Voor de kinderen waren er diverse activiteiten. Zeer populair was het trefbal in het donker. Door middel van lightsticks waren de twee partijen te onderscheiden. (wij vragen ons nog steeds af hoe men nu wist wie er af was) En wie wil er nu niet eens een keer met echte kerstballen gooien? Ook was er een schimmenspel en is menig ouder verrast met een zelfgemaakt kerststukje. De belangstelling was groot en de leiding moest hard werken om iedereen te voorzien van eten, drinken en activiteiten. Wij waren blij te merken dat er ook veel nieuwe gezichten even kwamen kijken naar onze kerstmarkt. Fijn om te zien dat er belangstelling is van mensen uit onze wijk. Helaas hebben wij door de drukte u misschien niet alle informatie kunnen geven die u graag zou willen hebben, zoals de speltakken, draaitijden, wachtlijsten etc. Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt voor uzelf of voor uw kinderen en wenst u meer informatie?
-Kijk op www.scoutingrijpelberg.nl  en mail ons via onze site.
-Bel onze voorzitter Dhr. Sauve  510249.
-Bel naar onze blokhut op zaterdag  512732 of kom even langs.

Vooruitkijkend naar de komende maand staat vooral de installatie van nieuwe leden centraal. Installeren wil zeggen dat kinderen die nieuw komen bij een speltak hun uniform mogen gaan dragen, insignes en een echte das en pet krijgen. Dit is altijd weer een feestelijke gebeurtenis waarbij ook ouders en broertjes/zusjes uitgenodigd worden. Bij de allerjongste speltak komt er zelfs elk jaar een echt circus, waarin ook de leden zelf een rol spelen. Ook hebben de welpen in januari een weekend op de blokhut, een week later gevolgd door de Bevers. Zij slapen dan een nacht op de blokhut om alvast te wennen aan het op kamp gaan. Voor de oudere speltakken wordt er binnenkort een snerttocht georganiseerd. Zij lopen een tocht en kunnen zich aan het einde warmen met warme chocomelk en een kop snert. En natuurlijk wordt er ook voor de leden van scouting Rijpelberg een carnavalsfeest gehouden. In het volgende hofkompas zullen wij uitgebreid verslag doen van alle belevenissen tijdens de installatie en weekenden. Wij wensen onze leden alvast heel veel plezier!

jan 052005
 

Beste mensen, hieronder de informatie over nieuwe wetgeving waar u als wijkbewoner mee te maken kunt krijgen inzake identificatie en bevoegdheden van de politie.

Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, is verplicht op de eerste vordering van een politieambtenaar, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 ter inzage aan te bieden. Deze verplichting geldt ook indien de vordering wordt gedaan door een toezichthouder. Als documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld, worden aangewezen:
1°. een geldig reisdocument (nationaal paspoort, diplomatiek paspoort, dienstpaspoort, reisdocument voor vluchtelingen, reisdocument voor vreemdelingen, identiteitskaart).
2°. de documenten waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.
3°. een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswetgeving.

Grondslag bevoegdheid
De ambtenaar van politie heeft een bevoegdheid tot het vorderen van inzage van een identiteitsbewijs voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak.
De taak van de politie staat in artikel 2 Politiewet: de politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.
De bevoegdheid geldt dus ook voor de hulpverleningstaak en voor de ordehandhavingstaak.
 
Voorbeelden
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht is benadrukt dat de bevoegdheid van de ambtenaar van politie, zoals verwoord in het nieuwe artikel 8a van de Politiewet 1993, alleen mag worden toegepast in het kader van een redelijke taakuitoefening. De volgende, geenszins uitputtend bedoelde, opsomming noemt een aantal situaties waarin identiteitscontrole aangewezen kan zijn.
– een auto rijdt

jan 052005
 

 

Naamloos-1kopie8.jpg

 

Ook dit jaar zal de WVR weer een kindermiddag verzorgen in wijkhuis de Brem. Dit zal plaatsvinden op maandagmiddag 7 februari 2005. Het hoogtepunt van de middag zal net als voorgaande jaren ingevuld gaan worden door de dansgarde de Rijpelliertjes, de groten met een echte dans, de kleintjes met een optreden getiteld: toverland met de heksen. Melissa zal een solo verzorgen. Er zal wederom sprake zijn van een jeugdraad die we net als vorig jaar de Fredjes zullen noemen, dit in verband met het toch nog onverwacht overlijden van Fred Ypma op 18 december jongstleden. Fred had de leiding over de jeugdraad, we zullen hem missen en uit eerbetoon
handhaven we deze naam. Fred is 59 geworden.
Hans Bordat zal net als vorig jaar als clown optreden, verder zal de middag opgeluisterd worden door de Swingende Brabander alias Theo van de Meulenhof en Corrie, en de Zingende Kapper alias Theo van Mullekom. En niet in de laatste plaats dansgarde De Rijpeliertjes. We gaan er een geweldig groot feest van maken, komt allen en breng je ouders gerust mee!
Namens de WVR, Lodewijk den Breejen

jan 052005
 

Oproep  kandidaten voor bestuursfuncties voor de Stichting Wijkbelang Rijpelberg.
De Stichting Wijkbelang Rijpelberg (zeg maar de wijkraad) is op zoek naar mensen die actief mee willen denken met hun wijk en daar ook werkelijk in actief willen zijn, niet alleen

jan 052005
 

Even prikken.

Nieuwe melkkoe overheid.
Onze overheid heeft weer wat nieuws bedacht om de eurootjes binnen te halen bij ons, gewone brave burgers. Het niet bij je hebben van een identificatiekaart! Ja echt, misschien wist u het nog niet, maar het is echt waar. Een identificatie is bijvoorbeeld een paspoort voor zo

jan 052005
 

Met ingang van 1 januari 2005 heeft de afdeling Helmond Oost van de politie een nieuwe netwerkinspecteur. Zijn naam is Ruud Bos. Ruud Bos is na een ruime periode gewerkt te hebben in Helmond West al sinds enkele jaren netwerkinspecteur van Brouwhuis. Vanaf 1 januari 2005 heeft hij ook Rijpelberg (en Dierdonk) onder zijn hoede
Tegelijk met de komst van Ruud Bos nemen we afscheid van Peter van Schijndel die ruim 10 jaar als netwerkinspecteur werkzaam is geweest in Rijpelberg en sinds 1 januari een andere functie gaat vervullen bij de politie.
Direct na de reorganisatie van de gemeentepolitie en de rijkspolitie in wat nu de politie Brabant Zuid Oost heet is Peter van Schijndel in Rijpelberg aan het werk gegaan. Afkomstig van de politie in Geldrop ging hij in Rijpelberg in een erg roerige tijd aan het werk. Het was de tijd van veel graffiti overlast en er was ook een behoorlijk probleem met jongeren.
Gestaag ging hij met zijn collega

jan 052005
 

Mag ik mij even aan u voorstellen
Prins Frank I

Naamloos-1kopie7.jpg

 

Wat velen reeds jaren verwachtten is nu werkelijkheid geworden. Na 21 jaar als Grootvorst bij C.V. De Spekzullekes in dienst te zijn geweest, valt mij dit jaar de eer te beurt om als Prins de scepter te mogen zwaaien.
En dat nog wel in het tweeëntwintigste jaar, het jubileumjaar! Ik vind het een bijzondere eer om dit jaar voorop te mogen gaan in het feestgedruis. De meeste carnavalsvierders zullen mij in de loop der jaren wel hebben leren kennen. Aan diegenen die me nog niet zo goed kennen, zal ik me even voorstellen. Ik heet Frank Vlijmincx en ben 45 jaar geleden geboren in Eindhoven. Na de Pedagogische Academie succesvol te hebben afgerond ben ik direct in het (speciaal) onderwijs aan de slag gegaan. Ik ben gaan werken als leraar op De Horst, een school voor kinderen met hoor-, spraak- en/of taalproblemen. De laatste vijftien jaar ben ik werkzaam als ambulant begeleider, wat betekent dat ik alle kinderen, die vallen binnen ons cluster, mag begeleiden in het reguliere basisonderwijs. Daarnaast begeleid ik op De Horst de collega

jan 052005
 

Mijn Column

Zonder de actieve hulp van vrijwilligers ligt het verenigingsleven stil. Ze zijn nuttig, kosten praktisch niets en ze maken dingen mogelijk die anders af en toe, onvoldoende of zelfs helemaal niet gerealiseerd en georganiseerd kunnen worden. Ze moeten dus in ere gehouden worden. Als er dus eens een feestje gehouden wordt van bijvoorbeeld een 25-jarig bestaan van hun wijk, dan zijn zij natuurlijk wel de eerste die hun uitnodiging op de deurmat kunnen vinden. Onze bestuurders die zeer zeker present zullen zijn, kunnen dan eens kennis maken met de werkers in het veld. De zonder-loonslaven die de jeugd activiteiten biedt, die zorgt voor binding en betrokkenheid, die de wijk leefbaar maakt en houdt, die de wijk “onze” wijk laat zijn. De werkgroep die dit 25-jarig jubileum organiseert heeft er, getuige het prachtige boekje wat we allemaal hebben mogen ontvangen, veel werk van gemaakt. Hulde en dank voor dit intensieve werk. Maar helaas, men heeft ook een klein steekje in dit omvangrijke breiwerk laten vallen. Het zou een positief en een zeer te waarderen signaal voor alle vrijwilligers geweest zijn als de werkgroep alle actieve verenigingen in onze wijk had aangeschreven om hen te vragen een afgevaardigde, uit het veld, te sturen naar het openingsfeestje van het jubileumjaar. De tekst: “Waar zouden wij zijn zonder vrijwilligers?” in een publicatie van de werkgroep over Rijpelberg 25 jaar in het Hofkompas, blijkt dus een loze tekst, een kreet op papier, een zin voor de schijn, een stelling zonder inhoud, enkel om de indruk te wekken dat deze werkgroep vrijwilligers belangrijk vindt. Maar helaas niet zo belangrijk dat ze ook mogen deelnemen en aanschuiven op het genoemde feestje. Vrijwilligers kunnen zich, zo gaat het artikel verder, wel aanmelden om te helpen met opbouwen en opruimen in het komende jubileumjaar. We zijn van harte welkom. Natuurlijk wens ik u en de uwen voor het nieuwe jaar alles toe wat u zich maar moge wensen. Gezondheid, gezelligheid maar vooral tevredenheid. Ik hoop dat we elkaar, als vrijwilliger, eens treffen tijdens bij één van de vele activiteiten die dit jaar voor onze wijk Rijpelberg op het programma staan.

J.E. Haer.

jan 052005
 

Het vorige jaar hebben we voor onze  kindervakantieweek  een logo gebruikt. Het reeds bekende ronde, bolle hoofd dat rechtsboven bij dit artikel afgebeeld staat. Het is de bedoeling dat we dit logo ook het komende jaar gaan gebruiken.

Maar wat is een logo zonder een pakkende tekst, zonder een one-liner die kort en krachtig samenvat waar onze kindervakantieweek voor staat. Het lijkt de werkgroep KVW 2005 dan ook een leuk idee om deze slagzin door onze wijken, door onze doelgroep, te laten kiezen. De wijkbladen Hofkompas en De Corridor lijken ons hiervoor uitstekende media. De werkgroep heeft enige tijd zitten broeden op leuke zinnen en uiteindelijk zijn de onderstaande drie zinnen geselecteerd.

1. Avontuurlijk leuk, gezellig spannend en uitdagend amusant.
2. Dit is pas de echte vakantie in je vakantie.
3. Goedleuker dan thuis.

Hoe kunt u uw keuze kenbaar maken.
U kunt uw voorkeur kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@kvw-rijpelberg.tk met de vermelding van het nummer ( 1, 2 of 3) van uw keuze. Natuurlijk kunt u ook een briefje sturen of afgeven. Het adres is J.H. Relou, Twijnsterhof 20, 5709 GS Helmond. Vergeet u in beide gevallen uw naam, adres en telefoonnummer niet. U dient te reageren vóór vrijdag 28 januari 2005. Voor meer informatie over onze kindervakantieweek surft u naar www.kvw-rijpelberg.tk.

Een cadeaubon voor de winnaar.
Om enige respons te verkrijgen verloten we onder de inzenders, die de uiteindelijk gekozen zin goed hebben, twee cadeaubonnen van 15 euro. De winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden ook bekend gemaakt in de wijkbladen.

Werkgroep KVW 2005.

Rectificatie
Evert Rovers is dit jaar ook lid geworden van de werkgroep KVW 2005. Helaas ontbrak zijn naam in het artikel over de kindervakantieweek in het decembernummer van de wijkbladen. Onze excuses hiervoor.

jan 052005
 

Bij schade aan uw auto kan blijken dat bepaalde onderdelen vervangen moeten worden. U kunt er dan voor kiezen om uw auto te laten repareren met gebruikte onderdelen. Voordeel voor u is dat de reparatie goedkoper is, want vaak ligt de prijs van het onderdeel zelfs meer dan 50% lager.
De reparaties doen niet onder voor reparaties met nieuwe onderdelen. Een gebruikt onderdeel van 4 a 5 jaar oud is immers net zo goed of zelfs beter dan alle andere onderdelen van een 7 jaar oude te repareren auto. Voor het milieu heeft het hergebruik van onderdelen een positieve bijdrage. Er hoeven minder nieuwe onderdelen gemaakt te worden, wat niet alleen grondstoffen spaart, maar ook betekent dat minder energie nodig is ten behoeve van de productie. Bovendien draagt het hergebruik bij aan een vermindering van de hoeveelheid afval, omdat de onderdelen minder snel op de afvalberg belanden. Elk garagebedrijf kan reparaties uitvoeren met gebruikte onderdelen, maar sommige bedrijven vinden het lastig om daarnaar op zoek te gaan. U kunt dan zelf op zoek gaan naar het gewenste onderdeel of het bedrijf wijzen op de mogelijkheden om telefonisch of via internet onder-delen te bestellen. Dit kan via de onderdelenlijn, te bereiken via het telefoonnummer 0900-8180 (70 eurocent per minuut) of via de intemetsite  www.onderdelen-lijn.nl. Voor het vinden van een garagebedrijf bij u in de buurt, waarvan zeker is dat deze gebruikte onderdelen toepast, kunt u kijken op de intemetsite:  www.cars-parts.nl. De mogelijkheid om uw auto

jan 052005
 

Zomaar een dagje in Dierenkliniek Brouwhuis (69).
Banjer
Oeps, het is al over half acht. Hoogste tijd om op te staan dus. Een verkwikkende douche zorgt ervoor dat ik de slaap van me af was. Ik scheer me en begin aan het ontbijt.

 

Naamloos-1kopie6.jpg

 

Vandaag is een spannende dag. Niet alleen vanwege de afspraken voor vandaag, maar ook omdat ik deze dagen in een soort spannende roes doorbreng. Ik word binnenkort papa en dat voor de eerste keer. Dit zorgt ervoor dat ik onwillekeurig bij elk telefoontje denk

jan 052005
 

Donderdagochtend  20 januari informatie-ochtend  in wijkcentrum de Brem
Kinderclubs Wijkvereniging Rijpelberg

Elke maand hangt er een lijst van onderwerpen rond kinderen op deze koffieochtenden aan de muur. De aanwezigen krijgen dan de mogelijkheid om door middel van het scoren met punten het onderwerp van de volgende keer te kiezen.
De vorige keer is gekozen voor  de kinderclubs van Wijkvereniging  Rijpelberg. Twee avonden in de week kunnen kinderen hier hobbyen en knutselen.
Deze ochtenden zijn interessant voor ouders. Daarnaast een goede gelegenheid voor bewoners, die pas in Rijpelberg zijn komen wonen, om contacten te leggen.
Aanstaande donderdagochtend  20 januari  vindt er in de grote zaal van wijkcentrum

jan 052005
 

Kleurwedstrijd.
Voor de kinderen is de kleurwedstrijd al een maand bezig, maar vanaf januari 2005 kunnen jullie je kleurplaten inleveren bij de Brem en bij Cafetaria De Bonte Plu. Je mag per maand een kleurplaat inleveren. Mocht je nog geen kleurplaat hebben dan kun je deze downloaden van internet [www.25jaarrijpelberg.nl] of afhalen in wijkcentrum de Brem, Rijpelplein 1.

Voortuinwedstrijd.
Doe mee aan de voortuinwedstrijd meldt u aan. Iedereen kan in aanmerking komen voor de geweldige prijzen die beschikbaar zijn gesteld door 4 bedrijven. De jury is deskundig en zal de tuinen gaan bekijken. Jullie kunnen nog aanmelden tot en met 12 februari, daarna sluit de inschrijving. Ook kunt u zich via internet inschrijven voor deze wedstrijd. Ook bewoners met een balkon kunnen hieraan meedoen. [www.25jaar rijpelberg.nl]

CD Rijpelberg.
U kunt zich bij voorinschrijving [www.25jaarrijpelberg.nl] verzekeren van een éénmalige uitgave van de muziek cd met de titel

jan 052005
 

Kat & hond
Beste dierenvrienden
De allereerste vraag voor 2005 gaan wij behandelen.
“Frans waarom heeft onze hond eiwitten nodig?”

De 4 hoofdcomponenten  van hondenvoer zijn: eiwitten, vitamines, mineralen en koolhydraten.
Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. Je zou kunnen zeggen dat de hond is opgebouwd uit aminozuren; omdat aminozuren de bouwstenen van eiwitten zijn, is het belangrijk dat ze in de voeding zo worden samengesteld dat er een mooi bouwresultaat ontstaat. Om een huis te bouwen en dit te behouden, moet u geen stenen  zomaar aan de zijkant  plakken, daar wordt het huis niet mooier of steviger van.
Bij de hond is dat iets anders. Deze heeft namelijk 22 verschillende bouwstenen (aminozuren) nodig voor zijn lichaamsopbouw. Van de 22 aminozuren zijn er 12 essentiële aminozuren (die de hond zelf niet kan maken) en 10 niet essentiële. De 12 aminozuren moeten daarom in de juiste verhouding tot elkaar in het voer aanwezig zijn, gelijk aan de lichaamsopbouw van de hond als vleeseter. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de hond ook gebruik maken van de 10 niet essentiële aminozuren. Deze belangrijke wisselwerking moet continu zijn en vereist constante aandacht.
Door het bijvoeren van eiwithoudende producten naast de gewone voeding, bijvoorbeeld stukjes worst of kaas, raakt de wisselwerking tussen de aminozuren namelijk verstoord, waardoor er celverlies optreedt. Dit wordt zichtbaar bij de hond door haaruitval, roosschilfers en jeuk.
Voor de juiste voeding kunt u terecht bij de dierenspeciaalzaak, waar u ook deskundig advies krijgt!
Heeft u nog vragen, indien mogelijk helpen wij u graag.
Frans en Betsie Tel. 510513

jan 052005
 

Brouwhuisseheide als uw achtertuin
De Aalscholver
Nog de beste wensen voor het jaar 2005. Het jaar 2005 is al weer enkele weken oud maar, de nieuwjaarswensen overbrengen kan nu nog.

In december van 2004, op een zeer mistige middag, werd mijn aandacht getrokken door een vogel die op het spuitstuk van de, uiteraard niet spuitende, fontein zat. Hij of zij had de vleugels uitgespreid om te drogen. Het typische silhouet van de aalscholver ( Phalacrocorax carbo). Een vogel die zich de laatste tijd steeds vaker laat zien in onze omgeving, en zeker boven de omleiding van het kanaal. Het vliegbeeld is met gestrekte hals en poten, en wat opvalt is dat zowel de hals als de poten dan even lang zijn. Het dier kan snel en wendbaar onder water zwemmen met krachtige roeibewegingen van de vleugels. Ze leven in groepen, en ’s avonds verzamelen ze zich op gezamenlijke slaapplaatsen. De vogel is een gespecialiseerde visjager. In de nieuwe meren, Oostvaarders plassen en dergelijke, komen grote populaties van deze vogels voor. Evenals in Duitsland en Denemarken. Hengelaars en viskwekers dringen aan op afschot. Zeker waar er kolonies zitten van zo

jan 052005
 

Ontkoppelen, herpositioneren, profileren, verzelfstandigen, communiceren, vormen en samenwerken. Het zijn stuk voor stuk processen die ertoe geleid hebben dat MEE Helmond (voorheen SPD ofwel Sociaal Pedagogische Dienst) op 1 januari 2005 losgekoppeld wordt van Stichting ORO en als zelfstandige stichting verder gaat.

Waarom ontkoppelen.
MEE Helmond heeft ruim 20 jaar onderdeel uitgemaakt van Stichting ORO, aanbieder van zorg en dienstverlening aan mensen met een (verstandelijke) beperking in de regio Helmond. In 2003 heeft het Ministerie van VWS bepaald dat MEE-organisaties niet langer onder een zorginstelling mogen opereren, maar als onafhankelijke cliëntondersteuner moeten optreden en dat MEE een groter werkgebied moet gaan bedienen. Dit laatste betekent dat MEE Helmond de samenwerking met MEE Eindhoven en De Kempen in de regio Zuidoost Brabant met ingang van 2005 intensiveert.

Feiten op een rijtje.
Voor ongeveer 200 medewerkers betekende de organisatorische ontkoppeling dat zij een keuze moesten maken tussen werken bij MEE of ORO. Hiervan hebben 75 medewerkers voor MEE gekozen; de overige medewerkers zetten hun loopbaan voort binnen het Dienstencentrum van Stichting ORO.
Ondanks het feit dat de organisatie uit elkaar gaat, blijven cliënten en hun vraag om zorg en dienstverlening voorop staan. Zij merken weinig van alle veranderingen en kunnen blijven rekenen op betrouwbare en zorgvuldige behartiging van hun belangen door beide instellingen.

Stichting ORO en MEE Helmond in het kort
Stichting ORO is een organisatie die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een (verstandelijke) beperking voor wat betreft wonen, werken, dagbesteding, logeren, vrije tijd en vorming. De begeleiding en ondersteuning die ORO biedt, is afgestemd op de vraag van de cliënt, zijn mogelijkheden en zijn keuzes.
MEE Helmond is een onafhankelijke organisatie voor mensen met een handicap, in elke leeftijdsfase en op alle levensgebieden. MEE informeert, adviseert en ondersteunt cliënten bij het leven met een beperking en probeert drempels weg te nemen. In samenspel met maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen, zorgvoorzieningen en gemeenten, wil zij de positie van mensen met een beperking versterken. De dienstverlening is gratis en direct toegankelijk, zonder indicatie, verwijzing of wachttijden.

jan 052005
 

Gevraagd
(Oude) fietsen en/of onderdelen voor sociale werkplaats in Helmond. Als u ons kunt helpen bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur naar de Werkplaats tel. 0492-548921 en vraag naar René Schouten.