dec 302009
 

Aan alle wijkbewoners,
Wijkraad Vereniging Rijpelberg, Senioren Vereniging Rijpelberg en Stichting Welzijn Helmond nodigen u van harte uit voor de grootste wijk nieuwjaarsreceptie, die gehouden zal worden op:
Zondag 10 januari 2010.
Van 11.00 tot 14.00 uur bent u van harte welkom op deze receptie met champagne en een hapje. Het zal ongetwijfeld weer een zeer gezellig samen zijn worden en het is de manier om kennis te maken met andere wijkbewoners uit Rijpelberg.
Graag willen wij dan ook, met alle bewoners van Rijpelberg, een glaasje klinken op een goed en gezond 2010.
U bent welkom in: “wijkhuis de Brem”. Rijpelplein 1 te Helmond.

 Posted by at 15:29
dec 302009
 

Zoals u ook in de vorige uitgave heeft kunnen lezen is vanaf 1 oktober voor alle inwoners van Rijpelberg ook budget beschikbaar voor initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en saamhorigheid in hun wijk. De gemeente Helmond heeft voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven 270.000,- euro beschikbaar gesteld. Hiervan is 75.000 euro beschikbaar voor Rijpelberg.
Naar aanleiding van onze eerste oproep in Hofkompas (uitgave november) hebben we al van verschillende wijkbewoners reacties en voorstellen ontvangen. Deze voorstellen gaan over diverse onderwerpen, zowel fysiek onderhoud als sociaal maatschappelijke voorstellen.

Alle bewoners en organisaties in Rijpelberg kunnen nog steeds ideeën aanleveren
Als u als bewoner een goed initiatief heeft om de wijk straat of buurt te verbeteren, of om iets belangrijks in de wijk tot stand te houden, dien uw idee dan ze snel mogelijk in. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat wonen en werken in de wijk aangenaam blijft en zo mogelijk nog aangenamer wordt.

Het is onze wijk, dus wij mogen het zeggen !!

Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk komen in aanmerking. Denk aan: Continue reading »

 Posted by at 15:28
dec 302009
 

Hallo Rijpelbergers.
Laat ik mij als voorzitter van de wijkraad Rijpelberg eens voorstellen. Mijn naam is Pierre Verheijen 48 jaar  en werkzaam in de ICT. Verder ben ik getrouwd en heb een kind. Eigenlijk vertegenwoordig ik de wijk binnen de gemeente. Soms scoor je iets goeds voor de wijk, af en toe dan wordt ik wel eens op het matje geroepen. Mijn doel is om samen met wijkbewoners de handen uit te steken. Vooral om de wijkbewoners zelf zo veel mogelijk betrokken te krijgen. Als voorbeeld denk ik dan aan de bloembakken. De WVR betaald uit het wijkbudget de bloemen en levert die, de Rijpelbergers planten de bloemen in de bloembakken en verzorgen die bakken. Het zijn toch onze bloemen. Je bent er dus bij betrokken. Continue reading »

 Posted by at 15:18
dec 302009
 

Deze maand heb ik me regelmatig over de natuur zitten verbazen. Het was een vreemde november. Warm voor de tijd van het jaar wat ook goed aan de planten en dieren te merken was. Allerlei planten die normaal niet meer bloeien kwamen plotseling weer in bloei of bleven maar doorgaan met bloemen te vormen. Zo vond ik gisteren nog een koekoeksbloem in volle bloei. Deze plant wordt zo genoemd omdat de hoofdbloei van deze plant samenvalt met de komst van de koekoek, die terugkeert uit zijn winterverblijven in Afrika.
En dat gebeurt dan in de tweede helft van april.
En zo zijn er nog meer planten te noemen die heel lang blijven doorbloeien zoals het bezemkruiskruid, kamille, duizendblad en boerenwormkruid. Deze laatste dankt zijn naam aan het feit dat boeren vroeger dit kruid aan hun koeien te eten gaven om ze te verlossen van ingewandswormen. Trouwens ook hun kinderen kregen de gele bloemhoofdjes van deze plant meegebakken in een pannenkoek als ze last hadden van aarsmaden, die hinderlijke kleine witte wormpjes die een vreselijke jeuk aan je achterwerk veroorzaken.
Natuurlijk doet zo ‘n warme wintermaand weldadig aan maar toch vraag ik me af of het voor de dieren die een winterslaap houden wel zo goed is. Bij een normale gang van zaken wordt de oktobermaand gebruikt om je flink dik en vet te eten aan allerlei zaden, wormen, insecten, slakken en zaden zoals kastanjes en beukennootjes.
Op deze vetvoorraad moeten de winterslapers dan de hele winter teren om in het voorjaar weer mager maar gezond te ontwaken. Continue reading »

 Posted by at 15:15
dec 302009
 

Begin dit jaar is in de Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR) met de gemeente Helmond meegedacht over mogelijkheden om Rijpelberg hondvriendelijker te maken. Naar aanleiding daarvan is de werkgroep Hondenbeleid Rijpelberg opgericht.
Na de zomer heeft de werkgroep de gemeente concrete voorstellen gedaan om op verschillende plekken in Rijpelberg depodogs (afvalbakken met een zakjesautomaat) te plaatsen en vervuilde plekken aan te pakken.
Alle ideeën zijn inmiddels door de gemeente verwerkt op een plantekening. Hierin wordt voorgesteld:
– verbodsgebieden op te heffen, behalve kinderspeelplekken en het Broedersbos.
– verbetering van uitlaat- en loslaatstroken
– plaatsen depodogs Continue reading »

 Posted by at 15:05
dec 302009
 

MEROS is een afkorting van Milieu Effecten Rapportage Oostelijk deel van de Stedelijke regio Eindhoven Helmond en gaat over de geplande nieuwe woonwijken en industrieterreinen. In deze MEROS wordt duidelijk wat gevolgen zijn voor onze directe en indirect leefomgeving. Het gaat over bijvoorbeeld huizenbouw in de geledingzone (de nu nog groene buffer tussen de wijk Brouwhuis en het industrieterrein), of huizenbouw bij oud Rijpelberg (waar de palingrokerij zit).
In het MEROS rapport wordt vermeld dat het bos bij BZOB (dat is het stuks bos wat ligt tussen de autoweg naar Asten en het industrieterrein) onderdeel is van de ecologische verbinding zone (EVZ) en ecologische hoofdstructuur. Juist dit bos, belangrijk voor deze verbindingszone, staat op de nominatie om gekapt te worden en om plaats te maken voor nog meer industrieterrein. Over Diesdonk (het deel ten zuiden van BZOB behorende tot de gemeente Asten) wordt dit niet zo duidelijk gezegd, maar er worden wel suggestieve opmerkingen gemaakt over een te dure brug om BZOB via Diesdonk te ontsluiten. Deze gezochte argumenten hebben uitsluitend tot doel dit Astense gebied groen te laten, omdat de gemeente Asten niet zo’n zin heeft dit gebied aan Helmond af te staan voor een industrieterrein.Nu hebben wij al eerder laten zien wat de doorsnijding voor de ecologische verbinding zone betekent. Continue reading »

 Posted by at 14:59
nov 302009
 

Vanaf 1 oktober is voor alle inwoners van Rijpelberg ook budget beschikbaar voor initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en saamhorigheid in hun wijk. De gemeente Helmond heeft voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven voor de wijken Rijpelberg, Helmond-West, Helmond-Noord en Binnenstad 270.000,- euro beschikbaar gesteld. Hiervan is 75.000 euro beschikbaar voor Rijpelberg.

Rijpelberg is een karakteristieke wijk, met veel groen. De wijk is ongeveer 30 jaar geleden gebouwd. Iedereen woont graag in een fijne buurt, waar het veilig, gezellig en groen is. En dat willen we graag zo houden en hebben uw hulp daarbij nodig!

Met de subsidie voor bewonersinitiatieven is het mogelijk daar een nieuwe impuls aan te geven. We willen bewoners van Rijpelberg dan ook uitnodigen om ideeën in te dienen bij de Wijkraadvereniging Rijpelberg. Als bewoners een goed initiatief bedenken om de wijk straat of buurt te verbeteren, of om iets belangrijks in de wijk in stand te houden, krijgen zij daarvoor een bijdrage. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat wonen en werken in de wijk aangenaam blijft en zo mogelijk nog aangenamer wordt.  Het is onze wijk, dus wij mogen het zeggen !! Continue reading »

 Posted by at 14:18
nov 302009
 

Een paar weken geleden is de herfst begonnen en in de natuur begin ik dat te merken. Zo af en toe is het al vrij winderig en worden we geplaagd met druilerige regen .Gelukkig zijn er ook nog veel zonnige dagen waardoor ik in de gelegenheid ben om door de prachtige natuur van Brouwhuis en Rijpelberg te dwalen.

Zo liep ik enkele dagen geleden door de bossen en genoot van het dwarrelen van de bladeren. De bomen stoten deze nu af om te voorkomen dat ze in de winter zouden uitdrogen. Bladeren verdampen immers veel water en de wortels kunnen dit bij koude niet aanvullen.
Ik raapte een paar bladeren op en bekeek ze eens aandachtig.
Er zaten een heleboel ronde zwarte plekken op. Elke plek is een bacteriekolonie bezig met het afbreken van het blad. Er zijn trouwens heel veel organismen bezig met de bladafbraak. Als ik op mijn buik bij een hoop bladeren ga liggen en er met mijn hand een beetje doorheen scharrel, zie ik talloze kleine diertjes weglopen.
Grijze pissebedden, duizendpoten en oorwormen, springstaarten, regenwormen en wat al niet meer. Allemaal bezig met  blad in stukjes te snijden, te vermalen  en op te eten. En alles wat naar binnen gaat komt in de vorm van uitwerpselen weer naar buiten en dient weer als voeding voor de planten van komend jaar. Continue reading »

 Posted by at 14:15
nov 302009
 

Behoud van voorzieningen in de wijk en niet bij een stadion buiten de wijk ten koste van leefbaarheid en daarom
Ruimte voor natuur met regionale betekenis en verbetering van vrij toegankelijke strandrecreatie en
Ondergrondse aanleg van eventuele verbreding N279 en daarom
Uiteraard geen verdere verstedelijking conform huidig beleid rijk, provincie en gemeente Helmond en daarom Weg met plannen voor huisjes. Dit is onnodig en past niet bij de maat, schaal en functie van het gebied Brouwbergs groen is van betekenis  voor alle Helmonders, dus Continue reading »

 Posted by at 14:14
nov 302009
 

Ondanks het feit dat we er al een hele tijd druk mee bezig zijn weten ook wij van  de werkgroep Brouwberg en dus ook de wijkraden Brouwhuis en Rijpelberg nog steeds niet hoe het nu precies staat met de plannen rond het Helmond Sportstadion op Berkendonk.
Op 28 oktober jl. hebben een vijftal leden van de werkgroep een gesprek gehad met Helmond Sport, Hypercube (het bureau dat de haalbaarheidsstudie doet voor Helmond Sport) en de wethouders Yeyden (Groene Peelvallei) en Stienen ( stadion). Hypercube had  een keurige presentatie gemaakt waarin een aantal zaken op een rijtje werden gezet. Het belangrijkste wat ons van dit gesprek is bijgebleven is dat op 24 november de resultaten van het haalbaarheidonderzoek gepresenteerd zullen worden aan  de commissie RF van de gemeenteraad.
Deze commissie moet advies uitbrengen aan de raadsvergadering van 1 december waarin besloten zal worden of Helmond Sport door mag gaan met zijn plannen voor een stadion.
Het haalbaarheidsonderzoek dient dus  om aan te tonen dat een nieuw stadion op de locatie Berkendonk financieel haalbaar is. Continue reading »

 Posted by at 13:56
nov 302009
 

Leidraad voor het aanvragen van een bijdrage uit het wijkbudget
Jaarlijks ontvangt de Wijkraadvereniging Rijpelberg van de gemeente Helmond een bedrag van ruim 10.000 euro voor kleinschalige projecten in de wijk Rijpelberg. Men noemt dit het buurtbudget.
Dit bedrag kan aangewend worden voor zowel verfraaiing (zoals bloembakken, speelvoorzieningen) als voor maatschappelijke doeleinden (bijv. het steunen van een activiteit). Voor het aanvragen en toekennen van een bijdrage hanteert de Wijkraadvereniging Rijpelberg de volgende uitgangspunten.
Een aanvraag dient te zijn voorzien van de contactpersoon, de contactgegevens. De aanvraag moet daarbij tevens een duidelijke omschrijving van de activiteit/het project bevatten. Continue reading »

 Posted by at 13:46
okt 302009
 

okt6

Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met zijn pieten onze wijk bezoeken. Op zaterdag 21 november tegen 13:00 uur verwachten we dat hij op het Wederhof zal aankomen.
Samen met burgemeester Jacobs zal de Wijkraadvereniging Rijpelberg Sinterklaas officieel verwelkomen.
Om 13:15 uur zal de intocht door de wijk van start gaan.

 Posted by at 13:18
okt 302009
 

De Verwelkominggroep Rijpelberg nodigt alle mensen uit, die de afgelopen jaren in Rijpelberg zijn komen wonen, om kennis te maken met alle activiteiten en mogelijkheden die onze wijk te bieden heeft. En dat is waarschijnlijk meer dan u denkt. Deze kennismaking zal op donderdagavond 19 november gehouden worden. Om 20.00 uur in de Brem.
Op die avond maakt u kennis met elkaar en met mensen van de Verwelkominggroep. U krijgt een welkomstpakket met allerlei handige informatie en u kunt vragen stellen. Continue reading »

 Posted by at 13:13
okt 302009
 

okt4
Op zondag 4 oktober hebben weer vele geïnteresseerden de wandelschoenen aangetrokken om op bezoek te gaan bij Rijpelbergers die hun huiskamer openstelden tijdens de Huiskamer Kunstroute Rijpelberg.

De bezoekers werden warm onthaalt in de huiskamers waar zij een kijkje konden nemen in het leven van de bewoners en in wat deze bewoners op het gebied van de kunsten bezig houdt.

Het programma was weer divers: Continue reading »

 Posted by at 13:11
sep 302009
 

kvw2

Op 31 augustus om precies één uur in de middag werd de 16e Kindervakantieweek voor geopend verklaard. Het openingswoord, dat in het teken stond van veiligheid, samenwerking en plezier maken, duurde gelukkig en zoals gebruikelijk, niet lang. We konden van start.

Maandag 31-08-2009
Groepsnaam
Alweer een traditie in onze Kindervakantieweek. Het is gebruikelijk dat de gevormde groepen een originele, spraakmakende maar vooral een ladingdekkende groepsnaam bedenken. Onze deelnemers konden hun creativiteit kwijt op witte kartonnen platen. Deze posters, met fraaie namen, fleurige tekeningen en felle belettering, gaven ons versierde wijkhuis De Brem het aanzien van een kunstatelier.

Stokbrood bakken
Ook dit jaar hadden we een uitdagende activiteit voor de ouderen. Broodjes bakken in bakken gevuld met gloeiende cokes. Ook de blikken met worstjes vonden hun plaats tussen de cokes en klaar was de hotdog. En dat het lekker was bleek al ras, er bleef geen kruimel over.

Vliegers maken en oplaten.
Er werd druk geknipt en gekleurd door de M groepen om alle vliegers op tijd af te hebben. Toen eenmaal alle kinderen van de M groepen een vlieger in elkaar had geplakt (en versierd) vertrok de groep te voet naar het veld langs scouting Rijpelberg om de luchtwaardigheid te testen. En knap hoor, veel vliegers kozen al snel het luchtruim.

Piet piraat
Na het maken van de namen van de groepen hadden de jongere een Piet Piraat middag in het Broederbos. Piet piraat had op zijn eiland een schat verstopt en deze moesten de jongere gaan zoeken . Ze moesten delen van de verscheurde schatkaart gaan zoeken en verschillende klusjes doen. Het was een leuke middag en de kinderen van de J groepen hebben inderdaad de schat gevonden. De schat is helemaal geplunderd en alles in de schatkist was totaal leeggeroofd door de jongere. Het was een leuke middag want, de rest van de week werd er nog steeds geroepen “Jij bent Piet Piraat” (tegen John).
kvw1
Dinsdag 01-09-2009 Continue reading »

 Posted by at 10:29
sep 232009
 

In januari van 2008 ontstond in de werkgroep ABCD het idee om in Rijpelberg een natuurpad uit te zetten. Het idee ontstond  door een discussie over het onderhoud en de functie van het Broedersbos. Het Broedersbos is een buurtpark in Rijpelberg. Het bos is belangrijk voor Rijpelberg. Het geeft nog een extra nadruk op het feit dat Rijpelberg een groene wijk is. In het  bos zijn vele interessante  planten en bomen te vinden. Het ligt midden in de wijk en in de nabijheid staat basisschool De Straap. Het gebied is erg geschikt voor het aanschouwelijk maken en geven van informatie aan kinderen van de basisschool over de  natuur. Continue reading »

 Posted by at 21:58
sep 232009
 

Zaterdag 26 september
Werkgroep Brouwberg presenteert zijn wijkplannen
Zoals bekend worden er veel plannen voor het gebied ten (zuid)oosten van Helmond gemaakt.
Deze plannen komen met name de natuur niet ten goede. Een aantal verontruste bewoners uit de wijken Brouwhuis en Rijpelberg (de groene dorpen in Helmond) zijn bijeengekomen om al deze plannen te beoordelen en in een totaal plaatje te gaan volgen. Hierbij wordt vooral naar de onderlinge samenhang gekeken en de totale consequenties voor onze wijken. Ze hebben hier de hulp ingeroepen van de beide wijkraden, die hier graag aan mee willen werken. Het doel van de werkgroep is het behoud van het groen en de leefbaarheid die daar mee samenhangt. Continue reading »

 Posted by at 21:57
sep 232009
 

Bijeenkomst voor alle geïnteresseerden, 14 oktober
Woensdag 14 oktober a.s. willen we alle mensen, die belangstelling gekregen hebben voor de ABCD gedachte bijeen krijgen om hun hobby’s, interesses, deskundigheid en inzet samen te ballen tot nieuwe clubjes, activiteiten of projecten. Sinds de vorige bijeenkomst hebben weer verschillende mensen hun ideeën vorm gegeven. We gaan ook nu weer proberen nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Continue reading »

 Posted by at 21:53
sep 232009
 

Dit jaar openen Rijpelbergse artiesten en kunstenaars voor de tweede keer hun huiskamer voor geïnteresseerd publiek. Op zondagmiddag 4 oktober vanaf 12.00 uur vertrekt er ieder uur vanuit Wijkhuis de Brem aan het Rijpelplein een groep bezoekers onder leiding van een Rijpelberger door deze groene, Helmondse wijk naar de verschillende huiskamers. De laatste groep vertrekt om 15.00 uur. Er kan gekozen worden uit drie verschillende routes waarin wijkbewoners hun muziek, beeldende kunst, poëzie, toneel en dans willen delen met anderen. Het aantal locaties is dit jaar uitgebreid van tien naar twaalf en omvat ook  basisschool de Straap waar leerlingen zich van hun beste kant laten zien.
Elk optreden/ presentatie duurt 15 minuten en de routes duren, inclusief reistijd, ongeveer twee uur. De toegang is overal gratis. In Wijkhuis de Brem liggen boekjes klaar met informatie over de artiesten en kunstenaars en de uitgezette routes.

 Posted by at 21:48
jul 232009
 

kvw 1

16e Kindervakantieweek van 30 augustus t/m 4 september
In de laatste week van de basisschoolvakantie is er ook dit jaarweer voor de 16e keer de Kindervakantieweek voor de jeugd van Rijpelberg en Brouwhuis. Deze week wordt al jaren georganiseerd door een werkgroep van de Wijkraadvereniging Rijpelberg waarin actieve bewoners zitten uit de wijken Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk.
Dit jaar hebben zich weer ruim 235 kinderen ingeschreven voor een fantastische week vol met activiteiten. We gaan knutselen, hebben een zeskamp, we gaan zwemmen, hebben een bosdag en gaan met zijn allen naar een pretpark.

 Posted by at 20:57
jul 232009
 

De ABCD bijeenkomst van 30 juni j.l. was een vruchtbare bijeenkomst. Hieronder een greep uit de besproken onderwerpen.

Nog één plaats vrij voor de Huiskamer Kunstroute Rijpelberg
Vorig jaar hadden we 10 huiskamers. Dit jaar al 14, maar er kan er nog één bij.
Wat was het ook weer? Maar liefst 19 artiesten demonstreerden voor zo’n 150 bezoekers, verdeeld in groepen van ca. 10 mensen hun kunde op het gebied van breakdance, schilderen, keramiek, muziek, fotografie, poëzie en toneel. Tien huiskamers boden hen en hun bezoekers onderdak. Iedere groep bezocht onder begeleiding van een prominente Rijpelberger vijf huiskamers. Initiatiefnemer was het Kunstkwartier Helmond in samenwerking met de ABCD Groep Actief Rijpelberg. Continue reading »

 Posted by at 20:38
jun 232009
 

Bijeenkomst voor alle geïnteresseerden, 30 juni

Dinsdag 30 juni a.s. willen we alle mensen die belangstelling gekregen hebben voor de ABCD gedachte, bijeen krijgen om hun hobby’s, interesses, deskundigheid en inzet samen te ballen tot nieuwe clubjes, activiteiten of projecten. Sinds de vorige bijeenkomst hebben weer verschillende mensen hun ideeën vorm gegeven. We gaan ook nu weer proberen nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Dat doen we door een ieder te laten aangeven voor welk onderwerp hij/zij interesse heeft. Dan kijken we of interesses overeenkomen (=matchen). Op basis van enquêteresultaten tot nu toe, zijn mogelijke nieuwe matchonderwerpen :
a) Muziek en aanverwant.
b)Hobby’s (sieraden maken, creativiteit, schilderen, bloembinden, fotograferen etc.)
c) Computer en aanverwant (fotoshop, computer opschonen, ontwikkelen website  etc). Laatste nieuws: een toezegging is binnen van een deskundige die anderen wil leren hoe een eigen website te maken.
d) Sport en beweging (yoga, fietsen, massage, wandelen en zwemmen met een groep). Laatste nieuws: uitwisselen van massages
e) Hulp en steun (tuin bijhouden, met iemand wandelen etc..) Continue reading »

 Posted by at 19:46
jun 232009
 

Word lid van de Wijkwerkgroep Hondenbeleid
Vorig jaar is het hondenbeleid door de gemeente geëvalueerd. Resultaat is het beleidsplan ‘Hondenoverlast de baas’ waarin een aanpak voor de komende jaren is beschreven.

De inhoud van dit plan is in alle wijkraden gepresenteerd om bekendheid te geven aan de plannen, maar vooral ook om voorzieningen, reiniging en handhaving beter af te stemmen op de behoefte in de wijk. U als bewoner weet immers het best waar bij u in de wijk vervuilde plekken zijn, waar behoefte is aan uitlaatstroken of afvalbakken en waar verbodsgebieden kunnen verdwijnen.
Dat is ook de reden dat er per wijk een werkgroep wordt gevormd om de gemeente te adviseren over verbetering van de voorzieningen voor honden en vermindering van overlast door honden (poep). Deze werkgroepen worden een vast aanspreekpunt voor de gemeente. Continue reading »

 Posted by at 19:34
jun 232009
 

juni 010

Hieronder een eerste artikel van de werkgroep geschiedenis Rijpelberg.

Ophef al in 1939 rond de inlijving van Brouwhuis en Rijpelberg bij Helmond
Op 1 januari 1968 werden delen van de buurgemeenten Aarle-Rixtel, Bakel, Deurne, Mierlo, Someren en Stiphout aan Helmond toegevoegd. De eerste plannen hiervoor dateren al uit 1919. Het hele proces van inlijving bij Helmond heeft dus bijna 50 jaar geduurd! In al die jaren hebben de diverse plannen geleid tot de nodige beroering. Dit was ook het geval toen in 1939 de provincie weer met een nieuw wetsvoorstel op de proppen kwam.
Een deel van het kerkdorp Brouwhuis met omgeving viel toen onder de gemeente Bakel en Milheeze. Volgens het wetsvoorstel zou Brouwhuis en omgeving bij Helmond moeten komen. Hiertoe behoorden ook het gehucht Rijpelberg en het gebied van de huidige wijk Rijpelberg. Het riviertje de Bakelse Aa zou dan de nieuwe gemeentegrens worden.

De provincie lichtte in 1939 dit als volg toe:
“ Gedurende de laatste jaren heeft zich aan de rand der gemeente Helmond onder de gemeente Bakel het Kerkdorp Brouwhuis ontwikkeld, waarvan de bewoners meer zijn aangewezen op Helmond dan op de gemeente, waartoe zij thans behoren. Helmond zal zich beter de zorg over dat gebied kunnen aantrekken dan Bakel, daar Brouwhuis op vrij groote afstand van de bebouwde kom van Bakel gelegen is. In het bijzonder moge hier worden gewezen op de uitoefening van het politietoezicht, welke beter zal kunnen geschieden door de Helmondsche dan door de Bakelsche gemeentepolitie.”
juni 011
Het gemeentearchief van de gemeente Gemert-Bakel is gehuisvest in het fraaie gebouw ‘De Latijnse School’ in Gemert. Enig speurwerk in dit archief heeft een aantal curieuze reacties op het voorstel van de provincie uit 1939 opgeleverd. Continue reading »

 Posted by at 19:24
mei 232009
 

Een druk begin van het nieuwe jaar, met veel ontwikkelingen voor de wijk: ontwikkelingen rondom Berkendonk (mogelijke komst Helmond Sport/Groene Peelvallei), N279, grootschalig groenonderhoud in Rijpelberg. Berkendonk en N279 blijft de wijkraad voortdurend volgen en we zullen hier regelmatig over blijven berichten. Hieronder treft u zaken aan waar we mee bezig zijn ( geweest).
Hondenbeleid
Op 23 april jongstleden heeft de gemeente Helmond een presentatie gegeven aan de leden van de wijkraad waarin zij in het kort het hondenbeleid heeft uitgelegd.
Hondenpoep op de stoep is inmiddels een van de grootste ergernissen in onze samenleving,zo ook in onze wijk. In Helmond moeten honden uitgelaten worden op de speciaal daarvoor ingerichte uitlaatplaatsen en loslaatterreinen. Toch kan er daarbuiten soms een ‘ongelukje’ gebeuren. Sinds 1 januari zijn er twee nieuwe regels aan het hondenbeleid toegevoegd:
-hondenpoep mag niet meer in de goot wegens de verslechtering van de waterkwaliteit
-elke hondenbezitter in Helmond is verplicht een opruimzakje (milieuvriendelijk zakje of eenvoudig boterhamzakje) bij zich te hebben – én te gebruiken – tijdens het uitlaten van de hond. Het zakje mag in de hondenpoepbak of afvalbak worden gegooid.
Continue reading »

 Posted by at 15:17