feb 012008
 

Als er zich nieuwe dossiers aandienen, als er nieuwe ontwikkelingen in de stad gaande zijn, of als er ergens problemen opdoemen die ons allemaal aangaan, dan is het de taak van de politiek, de raad en het college, om hier adequaat op te reageren. Na eventuele deskundigen gehoord en gesproken te hebben lijkt het logisch dat de politiek hierover gefundeerde standpunten inneemt en dat de zienswijzen van de verschillende politieke stromingen besproken worden in de raadsvergaderingen. Uiteindelijk zal dit er toe moeten leiden dat er iets, voorlopig niets of echt niets gedaan gaat worden op het betreffende dossier, of met het gesignaleerde probleem. Niet altijd zijn het nieuwe zaken waarmee de politiek zich bezig houdt, maar zijn het vraagstukken die van alle tijden zijn, dus zo oud als Methusalem. Zo is het ook met het armoededossier. Dus niet meer al te veel kletsen, maar nu gewoon je verantwoordelijkheid nemen en duidelijk aangeven hoe je als gemeente van plan bent mensen met lage inkomens te ondersteunen. Niet het aanwezige geld is het probleem maar de bereidheid om het geld hiervoor in te zetten. Armoede is een relatief begrip. In Hollywood ben je arm als je het zwembad zelf moet schoonhouden. Arme tweeverdieners in Dierdonk kunnen zich de huishoudelijke hulp nog maar twee uur per week veroorloven en Rijpelbergers zijn arm te noemen als er niet iedere dag een warme maaltijd te genieten valt. Onlangs is de dunne armoedenota van de wethouder van Sociale Zaken verschenen en de Helmondse Politiek heeft hierop flinke kritiek. Zelfs de coalitiepartijen, CDA en VVD, vinden het, als we de verslaggeving in het ED mogen geloven, een mager rapport dat bovendien wel erg laat verschenen is. Ontijdig, onvoldoende en onvolledig zijn dus de sleutelwoorden die dit rapport meekrijgt. Met name de kritiek van het CDA en de VVD is niet geheel terecht. Beide partijen domineren al honderd jaar de Helmondse politiek en als zij in het verleden slagvaardiger geweest waren dan had Helmond, met haar duizend armoedegezinnen, nu al jaren een armoedebeleid dat recht doet aan de problematiek die nu voorhanden ligt. Een geval van prioriteiten, van de pot verwijt de ketel, of van boter op het hoofd?

 Posted by at 12:55
jan 232008
 

De promotie voor de stad Helmond begint zo langzamerhand wel enige irritatie op te roepen. Overal lezen we dat Helmond steeds maar mooier wordt, dat Helmond een stad is om trots op te zijn en dat B en W met de Helmonders genieten van de Helmondse successen die zo zichtbaar in onze groeiende stad aanwezig zijn.  En natuurlijk, de bouwwerken die uit de bergen stenen, zand en cement in het centrum en in de nieuwe wijken verrijzen, rechtvaardigen het begrip mooi en daar mag je best trots op zijn. Maar je hoeft dit niet elke week te lezen.  Er zijn ook dossiers waar het woord trots niet voor zal komen. Helmond heeft bijvoorbeeld het hoogste werkloosheidcijfer van de Brabantse steden. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen trok de PvdA wellicht een te grote broek aan door te beloven dat ze de werkloosheid aan zouden pakken. Onlangs mochten we vernemen dat de PvdA vindt dat het college de grote werkloosheid nu maar eens echt aan moest pakken. Het woordje “echt” geeft hier subtiel weer dat de PvdA vindt dat de gemeente, met hun PvdA-wethouder, die daar verantwoordelijk voor is, er nog te weinig van gebakken heeft. Er wordt te weinig nieuwe bedrijvigheid naar Helmond gehaald, de reïntegratietrajecten staan, wellicht terecht, onder druk en het deltaplan van de wethouder biedt onvoldoende soelaas. Stevige stellingen. Het lijkt er dus op dat het vertrouwen in de eigen wethouder onvoldoende en dalende is. Op zich is het geen schande als het werkloosheidprobleem niet tot het gewenste niveau teruggebracht kan worden, want veel mensen begrijpen best dat de rol van de overheid hierin een beperkte is. Maar, maak dan niet steeds dezelfde fout om de burger dingen te beloven die je niet waar kunt maken. Roep dan niet steeds dat je dit probleem afdoende kan oplossen. Ga er dan niet te veel van uit dat de samenleving maakbaar is. Pasklare antwoorden heeft de PvdA nog steeds niet, dus weer de roep om te doen wat de politiek het liefste doet, het beste kan, maar per saldo weinig oplevert, namelijk discussiëren over het thema. Dat wordt dus weer praten als een kip zonder kop. De centrummanager heeft het mooi gezegd: “De tijd van tokken is voorbij. Het wordt tijd om eieren te leggen.”

 Posted by at 22:06
dec 142007
 

Tot voor kort dacht ik serieus dat de gemeente Helmond enkel en alleen oog had voor de schoonheid van de stad in architectonisch opzicht. De Veestraat moest gerenoveerd, de Ameidestraat opgepimd en de gevelwanden op de Markt moeten sjieker. Want straten in ons centrum met leegstaande panden en dichtgetimmerde aanzichten kunnen echt niet meer in het Helmond van 2007. Maar nee, sinds enige tijd heeft Helmond en terecht, ook meer aandacht voor de roerende schoonheid, voor de netheid op de straat en de reinheid van het plein. Voor elke plek is bekeken hoe schoon die moet zijn.
Steekproefsgewijs gaan medewerkers op pad om te controleren hoe het er bij staat. Dit controleren van het gemeentelijke territorium is voor onze ambtenaren een zodanig ingewikkelde klus dat het noodzakelijk gevonden wordt om met twee personen op de locatie aanwezig te zijn. Minutieus worden daar propjes en sigarettenpeuken geteld. Vanuit het oogpunt van werkafwisseling zal de ene keer de een tellen en de ander schrijven en bij een volgende ronde is de taakverdeling natuurlijk andersom. Volgens de controleurs is de nieuwe aanpak een goede, want door de controles kan de frequentie van schoonmaken aangepast worden aan de vervuiling. Dat levert met hetzelfde aantal manuren een beter resultaat op. Maatwerk noemen ze dat. “Het lijkt gek, dat we op honderd vierkante meter echt de peuken staan te tellen. Maar dat is echt de enige manier om vervuiling met zwerfafval meetbaar te maken”, zo mogen we optekenen. Hoezo, lijkt gek! Wat in relatie tot de propjes- en peukjestellers wel echt gek is, dat het kan voorkomen dat in Rijpelberg een omgezaagde boom zomaar vier weken op een voetpad kan blijven liggen voordat deze wordt opgeruimd. Is onze wijkopzichter soms ontslagen, onbekwaam of onbereidwillig, of zijn er andere oorzaken die ervoor zorgen dat dit ongemak niet tijdig wordt aangepakt? Een omgezaagde boom behoort tot het groenafval en groen is volgens de controleurs een stuk moeilijker. Als de schouw van het simpele zwerfafval al met twee personen moet gebeuren dan ligt het voor de hand dat het lastige groen de inzet vraagt van minimaal drie deskundigen. En misschien hebben ze er geen drie.
J.E. Haer.

 Posted by at 19:56
nov 092007
 

In juli 2008 loopt de ambtstermijn van burgemeester Jacobs af. De beste man wil graag voor een tweede termijn benoemd worden, zo heeft hij in een vertrouwelijke bijeenkomst met de fractievoorzitters laten weten. Zeer graag wil hij, met veel enthousiasme, zijn karwei in Helmond afmaken. Of in de volksmond, baasje blijven spelen over wethouders met onvoldoende dossierkennis. Hij was dan ook onaangenaam verrast dat dit voornemen vroegtijdig naar buiten is gekomen. In Nederland kan de burgemeester bij Koninklijk Besluit, op voordracht de minister van Binnenlandse Zaken, worden herbenoemd voor de tijd van zes jaar. De overige spelers in de benoeming zijn de gemeenteraad, die een aanbeveling doet en de commissaris van de koningin, die een overleg heeft met de gemeenteraad over het functioneren van de burgemeester en die advies uitbrengt aan de minister. De gewone burger heeft dus formeel geen enkele zeggenschap over het al dan niet aanblijven van de burgervader. Maar het is natuurlijk wel een dik pluspunt voor de burgemeester als hij weet dat een meerderheid van zijn stadsgenoten hem zien zitten als eerste man van de stad. Vandaar dat een opiniepeiling geen slechte zaak zou zijn. Onlangs is daarom ook door een raadslid voorgesteld om een populariteitspoll te houden. Het Helmondse college van B en W voelt er niets voor om de waardering van de Helmonders voor Jacobs te meten. Een dergelijke poll past volgens B en W niet in de zorgvuldige procedure die gevoerd moet worden! De werkelijke reden waarom een peiling afgewezen wordt lijkt me de door B en W veronderstelde onpopulariteit van de man. En hier zouden ze wel eens gelijk in kunnen hebben. Op www.deweblog.nl kan of kon u al uw mening geven over de burgemeester. En de resultaten zijn, vooralsnog, voor Jacobs niet erg positief. Er is toch niets mooiers dan een echt mandaat van de bevolking te krijgen voor de genoemde functie. En als de peiling negatief uitvalt, wat heeft Jacobs hier dan eigenlijk nog te zoeken. Misschien dat excollega Sakkers een baantje voor hem kan ritselen bij brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. De afdeling Verre Oosten kan wel iets zijn, want het reizen gaat hem blijkbaar wel heel goed af.
J.E. Haer.

 Posted by at 12:04
okt 082007
 

Soms, maar helaas te weinig, lees je ze wel eens in de plaatselijke nieuwsbronnen: leuke initiatieven van onze gemeenteraadsleden. Het aardige bericht wordt dan ingeleid door statements die iedereen al lang weet, te vaak gehoord heeft en door de kopstukken en “gepensioneerde” lokale toppers, maar al te graag, zelfs tot vervelens toe, aangehaald worden. Wijsheden waar tot op heden bijster weinig mee gedaan is. “De raad moet meer smoel krijgen.” We willen debat, strijdlust en dynamiek. Helemaal mee eens. De initiatiefnemers stellen dan ook voor om dat manco op te lossen via een hedendaags recept: laat de raadsvergaderingen voortaan live zien via internet. We kunnen naar de maan, dus dit moet technisch gezien, haalbaar zijn. Voor een aantal sterke leden van onze raad zal dit een prima middel zijn om de Helmondse bevolking te laten zien dat er wel degelijk tegenspel en weerstand geboden, initiatief genomen, en beleid gemaakt wordt door de onze raad. Dat er wel degelijk gevochten wordt om snode plannen van het college te torpederen of in ieder geval te vertragen. Ook voor de nieuwe raadsnestor in de raad zal dit een uitstekend podium kunnen worden om zijn talenten aan het volk te tonen, want niet voor niets luidt zijn motto: “De raad moet meer gezicht krijgen.” Aan dit interessante en goede idee kleven natuurlijk ook forse nadelen. De zwakke broeders in deze club en die zijn er volgens goed ingelichte kringen helaas ook, zullen dit initiatief niet met applaus en open armen ontvangen. Want ze moeten nu, als de microfoons open staan en de camera’s draaien, hun strategie van horen, zien en zwijgen, in moeten gaan ruilen voor actief en ter zake deskundig meedoen. Ook zij zullen hun huiswerk moeten maken, willen ze niet afgeschilderd worden als leden van de partij van de passiviteit. Vooral zij moeten laten zien dat ze niet alleen in de raad zitten voor de borrel, de barbecue, de seizoenkaart van Helmond Sport en de leuke centjes. De Helmondse raad beslist binnenkort of zij kan instemmen met dit voorstel. Ik verwacht echter dat dit voorstel het niet zal gaan halen, want door de mand vallen is niet erg, maar afgaan voor het oog  van het volk is uiterst pijnlijk.
J.E. Haer

 Posted by at 23:11
sep 082007
 

Het beschikbare geld kan nu eenmaal maar één keer uitgegeven worden. Daarom dienen er telkens afwegingen gemaakt te worden hoe de pot verdeeld moet worden. Dat we de zwakkeren in onze welvarende samenleving dienen te beschermen en dat deze de hulp krijgen die ze nodig hebben moet een van de fundamentele uitgangspunten zijn van ons bestuur. Zeker met een bestuur waarvan ook een van oudsher sociale partij, de PvdA, deel van uitmaakt. De laatste weken hebben de kranten ons geïnformeerd over de problemen in de thuiszorg. De krantenkoppen spreken voor zich: “Ook bij Savant ontslagen verwacht” en “Tonnen tekort aan welzijnszorg” De problemen zijn ontstaan omdat Helmond bij de aanbesteding van de zorg een laag uurtarief gehanteerd heeft. Dit is weer een gevolg van het feit dat Helmond volgend jaar 1,1 miljoen euro minder geld krijgt van het Rijk voor de zorg. De staatsecretaris meent en niet geheel onterecht, dat gemeenten zelf hun verantwoording moeten nemen. Onze verantwoordelijke wethouder, die zichzelf sociaal, maar ook verstandig vindt, zou zich daarom in het college iets harder moeten opstellen en gelden voor de benodigde zorg moeten afdwingen. Want het is toch niet te verkopen dat er bijv. wel middelen gevonden kunnen worden voor een raar watergootje in de Oude Aa. Ook lijkt het niet sociaal dat je het kasteelpark kan opknappen voor 1,5 miljoen en dat er ook financiën geregeld kunnen worden voor waterburchten op Suytkade, maar dat er op de zorg een budgetslot zit. Er is in Helmond ook een stadsbestuurder die zich bijna schaamt dat hij wethouder is. Hij ergert zich namelijk groen en geel aan de status van de Steenweg. Heel B en W zouden zich eigenlijk moeten schamen. Niet omdat de Steenweg er verpaupert uitziet, maar omdat het treurig gesteld is met het beschikbaar stellen van en/of fondsen werven voor de thuiszorg. In plaats van het jagen op prestigieuze prijzen als “Beste binnenstad” en “Beste virtuele stad”, zou het leven gemakkelijker en aangenamer voor onze zorgvragers zijn, als men eens serieus ging voor de prijs “Meest zorgzame stad van Nederland”. Maar ja, dat zal wel iets teveel gevraagd zijn van ons bouwcollege.
J.E. Haer.

 Posted by at 20:02
jul 062007
 

Onze gemeente timmert stevig aan de weg. Fysiek is dit dagelijks te merken. Dit gaat helaas en onvermijdelijk gepaard met kleine ongemakken. Deze tijdelijke ongemakken lijken noodzakelijk te zijn voor de veiligheid, de doorstroming en de bereikbaarheid in en van onze stad. Voor het autoverkeer worden gelukkig tijdig wegomleidingen aangegeven, maar onze fietsers hebben in onze stad minder geluk. Zij worden helaas halverwege de weg plotseling geconfronteerd met een wegafsluiting en moeten dan maar zien hoe ze dit oplossen. Vrij baan voor fietsers is ook niet vanzelfsprekend op met name wegen, met fietspad, waaraan ook industrie gevestigd is. Vrachtwagencombinaties blokkeren meer dan eens het fietspad en de fietser is ook hier genoodzaakt de groenstrook, dan wel de rijbaan te kiezen om de weg te vervolgen. De kwaliteit van het Helmondse fietsklimaat wordt onderzocht. Een met meetapparatuur uitgeruste hightechfiets legt onder meer de kwaliteit van het wegdek, van de lucht en het geluidsniveau vast. Dit lijkt me allemaal prima, maar nog belangrijker lijkt mij of de Helmondse fietser veilig van a naar b kan. Een voorbeeld. In de wijk Helmond-Noord bestond grote reserve tegen de nieuwe oversteekplaats voor fietsers op een T-kruising. Wijkbewoners vreesden dat die nieuwe oversteekplaats de veiligheid van de fietsers in gevaar zou brengen. Volgens de Helmondse verkeersdeskundige was er echter helmaal niets aan de hand. “Als alle weggebruikers zich keurig aan de regels houden hoeven er helemaal geen ongelukken te gebeuren!” Natuurlijk, als iedereen zich aan de regels houdt wordt het een stuk veiliger. Maar niet iedereen houdt zich altijd aan de regels en daarom moeten verkeerssituaties zodanig zijn dat de kans op een ongeluk geminimaliseerd wordt. Gelukkig heeft de wethouder goed geluisterd naar de bezwaren uit de wijk en geconcludeerd dat het niet verstandig is het oorspronkelijke plan uit te voeren. Dit is dus geheel te danken aan de actie van de wijkbewoners. In het najaar van 2008 wordt voor de derde keer de titel Fietsstad uitgereikt. Ik hoop voor Helmond dat de deskundigheid van de afdeling verkeer geen selectiecriterium is.
J.E. Haer.

 Posted by at 23:03
jun 042007
 

Op het stadskantoor vragen ze zich af waar onze burgemeester de energie vandaan haalt. De reislust van onze burgervader lijkt geen grenzen te kennen. Duitsland, Denemarken, Polen, Turkije, Nicaragua en China lijken voor de man interessanter dan de zetel in de raadszaal. Jacobs zou wel eens de geschiedenis in kunnen gaan als de paus onder de burgemeesters van middelgrootte provinciestadjes. De man zou in het buitenland wel eens bekender en geliefder kunnen zijn dan in ons eigen Helmond. Wie is toch die man naast Jacobs, zo zouden ze zich in Nicaragua afgevraagd kunnen hebben, die zomaar een knalrode authentieke Helmonddas  krijgt uitgereikt? Ja, als je die krijgt dan ben je iemand. Nee, dan komen de collega’s van B en W er slechter af. Zij moeten genoegen nemen met een uitstapje dat geregeld is door een projectontwikkelaar die nog in de race was voor de uitvoering van gemeentelijke bouwplannen. De burgemeester heeft niet alleen genoeg energie voor zijn reizen, maar ook nog voldoende krachten om onterecht en openlijk, zonder voldoende feitenkennis, de “laksheid” van de Helmondse burger, tijdens de bijnarampbrand aan de kaak te stellen. Zijn boosheid heeft in de landelijke media geleid tot een karikaturaal beeld van Helmond als de stad waar inwoners gelaten het onheil over zich laten komen. Terecht wordt dan ook geconcludeerd dat Helmond een imageprobleem heeft. En het gedrag van onze eerste burger maakt het er natuurlijk niet beter op. Maar op dit dossier gaat men stappen ondernemen. Samen met de Belgische zusterstad Mechelen gaat Helmond een handboek schrijven over imagoverbetering van middelgrote steden. De kosten voor onze inwoners bedragen maar liefst € 75.000. Het is overigens ook maar te hopen dat Helmond wel de 100.000e inwoner haalt. Want in dat geval wordt de bezoldiging van de wethouders en de ambtstoelage van de burgemeester omhoog getrokken. De wethouders kunnen dan wellicht zelf het ticket voor hun uitjes betalen en de burgemeester kan nog meer op reis. Er is dan wel een nadeel. Bij een ramp zullen we het dan moeten stellen zonder de deskundige leiding van het hoofd van de stad.
J.E. Haer.

 Posted by at 22:48
mei 022007
 

Lijstjes en overzichten waren en blijven populair. Ze geven in het kort, summier, zonder verklaringen en hinderlijke achtergronden, een volgorde aan in schoonheid, populariteit en prestaties. Een zo’n overzicht is de misdaadmonitor. Deze geeft de misdaadscore per gemeente aan en is dus een maatstaf, of zo u wilt, een kwaliteitslabel voor de veiligheid. We wonen allemaal graag in een straat, wijk of gemeente waar we veilig naar buiten kunnen en waar we zo min mogelijk kans lopen dat onze eigendommen beschadigd, vernield of zelfs gestolen worden. We hechten dan ook veel waarde aan veiligheid en woongenot. Onlangs verscheen in het Eindhovens Dagblad een artikel over deze jaarlijkse misdaadmonitor van het Algemeen Dagblad. In dit artikel werd ook met name Helmond genoemd. Op de website van de politie kunnen we lezen dat de criminaliteit in 2006 in heel de regio is afgenomen. Positief dus. Voor Helmond gelden andere cijfers, want onze stad is ten opzichte van 2005 een behoorlijk aantal plaatsen gestegen op de criminaliteitsladder. In 2005 stond Helmond nog op de 33e plaats en nu staan we helaas op plaats 20. Geen cijfers waar we vrolijker van worden. Criminaliteit lijkt ook nauw verbonden te zijn met de grootte van de stad. In de top 20 staan maar liefst 17 steden met meer dan 85.000 inwoners. We constateren ook dat er in deze lijst maar drie steden staan die een kleiner aantal inwoners hebben dan Helmond en op de stijgerslijst staan we met 13 plaatsen stijging op de tweede plaats. Dit maakt de situatie in Helmond nog zorgelijker. De korpschef is nog steeds “goed ziek” van de benoeming van Eindhoven als crimineelste stad van het land, maar hij zal ook wel een beetje misselijk zijn van de forse stijging die Helmond laat zien. Volgens wethouder Stienen wordt het hoog tijd dat Helmond een soort kwaliteitslabel gaat hanteren voor zijn prestigieuze projecten. Helmond moet in zijn ogen synoniem worden voor een stad waar veel gebeurt en die staat voor kwaliteit. Als we de score op de misdaadmonitor bezien, dan is Helmond al een stad waar veel gebeurt en hopelijk gebeurt er dit jaar niet meer maar minder, in crimineel opzicht dan wel te verstaan.
J.E. Haer.

 Posted by at 22:15
apr 022007
 

Als men ook maar enigszins in de veronderstelling leeft dat er ergens geld te vangen valt, dan probeert men natuurlijk al het mogelijke te doen om deze euro’s ook te scoren. En lukt dit, om een of andere reden, dan niet, dan is men teleurgesteld of zelfs verontwaardigd. Zo is wethouder Boetzkes onaangenaam verrast door het mislopen van gelden, van het Rijk, voor probleemwijken. In Helmond kunnen de wijken Binnenstad en Helmond-West extra geld goed gebruiken, zo luidt zijn betoog. Het argument: “kunnen dit extra geld goed gebruiken”, is natuurlijk geen al te sterk verhaal, want noemt u eens een gemeente die een extra donatie afwijst. De selectiemethode die de minister van Wonen, Wijken en Integratie hanteert voor de verdeling van deze pot van maar liefst 400 miljoen voor de komende jaren, noemt de wethouder dan ook onrechtmatig. Dat lijkt vreemd, want de lijst is samengesteld na onderzoek. Het moesten wijken zijn met een opeenhoping van problemen. In Brabant met, ongeveer 2,4 miljoen inwoners, zijn door de minister slechts maar een paar wijken geselecteerd als probleemwijk. Degenen die er buiten vallen, zijn niet gehoord en zullen vast niet blij zijn, veronderstelde de minister. De wijkenaanpak betekent extra investeringen, budget en aandacht. Andere wijken kunnen echter aanhaken, maar dan moeten ze een overtuigend verhaal hebben. Normaal gesproken ben je opgelucht als je niet behoort tot de slechtste leerlingen van de klas. Maar in plaats van trots, heerst er ontevredenheid. Mocht het zo zijn dat de tweede geldbinnen-smeek-poging, die de wethouder gaat ondernemen, succesvol is, dan is het nog maar de vraag of dit geoormerkte geld ook daadwerkelijk terecht komt op de plaats waarvoor het bedoeld is. Tenslotte is de genoemde wethouder ook verantwoordelijk voor het onderwijs en onlangs hebben twee schoolbesturen een rechtzaak aangespannen tegen de gemeente Helmond, omdat zij van mening zijn dat Helmond al jaren rijksgeld, bedoeld voor het onderwijs, in onvoldoende mate doorgeeft aan het onderwijs. Of we probleemwijken hebben is dus nog maar de vraag, maar scholen met problemen lijken we in ieder geval wel te hebben.
J.E. Haer.

 Posted by at 15:19
mrt 022007
 

Helmond is druk doende om het aantal regels, waarvan we last zouden kunnen hebben, te beperken, te minimaliseren en zelfs af te schaffen. Deregulering en ontbureaucratisering is het nieuwe item. Het principe: “regels waar het moet en regelloos waar het kan”, is zeker geen slecht idee van onze lokale bestuurders. Dat zij in dit streven niet alleen staan moge blijken uit het feit dat de BZW, de Brabants-Zeeuwse Werkgevers-vereniging, kortgeleden, aan Helmond de eerste Transparant Award toegekend heeft. Op dit moment staat het sluitingstijdstip voor de horeca ter discussie. Als het aan de meerderheid van de Helmondse uitbaters ligt wordt het sluitingstijdstip verlegd naar 04.00 uur. Maar waarom een tijdstip? Een ondernemer met ballen neemt zélf die verantwoordelijkheid als het aan onze burgemeester ligt. Het is al jaren zo dat de openstellingtijden van bedrijven, die geld willen verdienen, aan het verschuiven zijn. Super- en bouwmarkten, die vroeger keurig de deur om zes uur in het slot gooiden zijn nu veelal tot negen uur paraat om de kooplustigen te bedienen. Natuurlijk zijn er nadelen verbonden aan het vrijgeven van openstellingtijden en we kennen ook nog steeds de winkelsluitingswet, maar gemeenten hebben ook bevoegdheden om afwijkende regelingen te maken. In Helmond heeft men wel een eigen kijk op dit dossier. Men meet hier met twee maten, want waarom mogen de marktkooplui zelf niet bepalen tot welk tijdstip ze hun verblijf in het Helmondse stadshart willen rekken? Het principe wordt zo veranderd in: “regels of regelloos waar het de gemeente goed uitkomt. De Helmondse politiek vindt dit maar een lastig dossier, want men heeft het plan opgevat om een “stadsdebat” te organiseren over dit onderwerp. In dit stadsdebat kan iedereen zijn zegje over dit onderwerp doen. De Helmondse politiek is, zo lijkt het althans, niet bij machte om zelf een degelijk oordeel te vellen en een duidelijk besluit hierover te nemen. De gemeente geeft met de openingstijden wel een voorbeeld, want de stadswinkel is op de meeste dagen ook tot vier uur geopend. Of ben ik nu in de war en bedoeld men hier geopend tot vier uur ’s middags? Nog werk genoeg dus aan de (stads)winkel.

J.E. Haer.

 Posted by at 11:48
feb 012007
 

Aan transparant lokaal nieuws geen gebrek in Helmond. De krant heeft vol gestaan over de “het torentje van Verspaget” of liever gezegd, de “toren van Babel”. De overeenkomst is dat beide nooit zijn gebouwd, dan wel afgebouwd en dat beide hebben geleid tot een spraakverwarring. Er was wél een collegebesluit hierover zoals het Helmonds college laat weten. Er was géén besluit volgens de toenmalige wethouder. Dus verwarring, commotie, onduidelijkheid, vragen, gepikeerde oud-wethouders en weinig bevredigende antwoorden en informatie. Hoezo transparantie! Dit lijkt meer op een echte Helmondse soap. Uiteindelijk leidde dit dossier tot een schadeclaim van de “gedupeerde”. De gemeente heeft, zo lezen we in het ED, zelf een schadevergoeding aangeboden aan de “gedupeerde”. We mogen er dan op z’n minst van uit gaan, dat destijds ook de gemeente van mening was dat de “gedupeerde” een serieuze zaak had. Er is in dit dossier wel iets niet helemaal gegaan zoals men het achteraf gewenst had en we hebben het dan over de informatievoorziening. Openheid over bestedingen van overheidsgelden is een groot goed. Dit schijnt echter nog niet geheel doorgedrongen te zijn bij onze bestuurders. Het niet volledig informeren van de raad, zo is al herhaaldelijk gebleken, zorgt voor heibel, onnodige correspondentie en vertrouwensbreuken. Al het gesteggel zou ook achterwege kunnen blijven als B en W er een gewoonte van zou maken om mogelijke consequenties, bij wijziging van afspraken, vast te leggen en de raad, ook over lastige dossiers, tijdig en helder te informeren. Dit laatste is schijnbaar niet in voldoende mate gebeurd, hetgeen dus achteraf leidde tot verbazing, boosheid en zelfs suggesties opriep voor een enquêtecommissie. De burgemeester denkt dat hij nu de zaken anders aan zou pakken. Dit lijkt me ijdele hoop, maar de toekomst zal het antwoord geven. Het wachten is nu op de schadeclaims in de dossiers Klein Arsenal, Berkendonk en de ProTour. De gemeentelijke lastendruk voor de Helmondse burger zal hierdoor helaas niet dalen. Maar er zijn ook lichtpuntjes, want volgens de aangestelde stadsdichter is het in Helmond allemaal “pure poëzie”.

J.E. Haer.

 Posted by at 19:40
jan 302007
 

Het gaat prima in Helmond. De regionale nieuwsbladen weten ons iedere week en bij tijd en wijle zelfs dagelijks te berichten over weer nieuwe plannen en grootse ideeën. Veiligheidskrullen, foute-fietsenplan, hulpburgemeester, tovergroen voor vrachtauto’s en boomverhuizingen. Het gebeurt toch allemaal maar in Helmond. Op zich is dit niet merkwaardig, omdat Helmond kundig en degelijk bestuurd wordt door een ambitieus en daadkrachtig college. Dat sommige columnisten hier een genuanceerdere mening over menen te moeten hebben is natuurlijk hun eigen zaak. Leiders hebben we hier, die de intentie hebben om te vernieuwen, die doelen formuleren en mijlpalen slaan. Vakmensen, die zelfverzekerd overkomen, verantwoordelijkheid nemen en lastige onpopulaire maatregelen niet uit de weg gaan. Eerlijke en betrouwbare mensen zijn het die met informatie uit alle hoeken van de samenleving consciëntieus aan de slag gaan en die het woord arrogantie niet kennen. Ja, geleide projectielen zijn het, die niets moeten hebben van luchtfietserij en proefballonnetjes. Veerkrachtige managers zijn het, die zaken voor elkaar weten te krijgen zonder door te drukken. Creatieve geesten mogen ze genoemd worden, want zij weten binnen de beperkingen altijd oplossingen te bedenken. Natuurlijk maken onze bestuurders, net als een gewoon mens, wel eens een uitglijder. Ze verzwijgen, ondanks het door de raad vastgestelde protocol over de actieve informatieplicht van wethouders, voor het algemeen belang wel eens de uitkomst van een rapportje, maar dat schijnt niet ongebruikelijk te zijn in de politiek. Of ze vergelijken zich met oude meesters zoals Rubens, die toch ook én kunstenaar én bestuurder was. Het schilderij “Kindermoord te Bethlehem”  is het duurste schilderij van deze schilder dat ooit geveild is. Misschien dat onze kunstenaar – wethouder ook iets kan doen met het onderwerp “Bethlehem”. Dan hebben beide nog iets gemeenschappelijks. En als dit kunstvoorwerp ook maar enkele procenten opbrengt van hetgeen voor het schilderij van collega Rubens neergeteld is, dan kan er ook een einde komen aan de scheefwoonsituatie door de wethouder.
J.E. Haer.

 Posted by at 22:53
dec 162006
 

Mijn Column

Als je niets te zeggen hebt, moet je ook niets te zeggen willen hebben. Vrij vertaald zouden dat de woorden kunnen zijn van onze burgemeester. We hebben het dan over het dossier “de nieuwe marktverordening”. Achtergrond: De eindtijd van de zaterdagse markt wordt, ondanks tegensputterende marktkooplui en een tegenstemmende raad, toch verschoven naar 16.00 uur. De insteek van het college is om het paradepaard, zo u wilt het stokpaard van het college, het centrum, levendiger te maken. Onlangs gaf een aantal raadsfracties al aan daar niet veel voor te voelen. Namens het college wees de burgemeester erop dat de raad daar geen zeggenschap over heeft. Dit schoot de fractievoorzitter van de SDOH in het verkeerde keelgat en zijn reactie was dan ook: “Wat zitten we hier dan te doen, zijn we hier poppenkast aan het spelen?”. Het antwoord moge duidelijk zijn. Hij heeft gelijk, de vergadering is vaak een grote dure poppenkast, die deskundig opgevoerd wordt door het college. De slimsten hebben dit meteen door en voor anderen duurt dit besef wat langer. Naar de raad en naar de bevolking wordt door dit college enkel en alleen geluisterd als het in hun poppenkraam van pas komt. En het is niet de eerste keer dat het college de brave raad niet serieus neemt. Dit ondanks de twijfelachtige verkon-diging dat het gemeentebestuur de Helmondse bevolking wil betrekken bij het gemeentelijk beleid. Het is overigens pikant dat de fractie-voorzitter van de SDOH met deze opmerking kwam, want ook hij was jarenlang een van de poppen-kastregisseurs en voor hem was dit dus een retorische vraag.
Een idee van het CDA “Raad als Maat”, dat de bedoeling heeft om raadsleden individueel een jaar lang een “hardnekkig werkloze jongere” op sleeptouw te laten nemen, is wellicht zo gek nog niet. De doelgroep wordt in een jaar klaargestoomd voor het politieke ambacht, waarbij een niet afgemaakte schoolopleiding geen belemmeringen hoeft te vormen. Ze komen in aanraking met normen en waarden en ze kunnen in ieder geval genieten van twaalf poppenkastvoorstellingen in de raadzaal van het bestuurscentrum Boscotondo. Het bijkomende voordeel is dat die zaal dan ook eens wat vaker beter gevuld is.
J.E. Haer.

nov 162006
 

Deze week ontving ik tezamen met nog 4899 personen van de Helmondse bevolking een brief van onze gemeente. Het bleek gelukkig niet te gaan over een aanslag op mijn besteedbaar inkomen en het was ook geen aankondiging van impopulaire maatregelen. Neen, het was een memo waarin burgemeester en wethouders mij meedeelden dat zij de Helmondse bevolking willen betrekken bij het gemeentelijk beleid. Op zich een positief bericht dus. De vorm die men hiervoor gekozen had was een inwonersenquête die, naar het schijnt, ieder jaar gehouden werd. Verder lezende bleek, dat het nog niet zo vanzelfsprekend was dat men het gewone volk serieus wil betrekken bij het beleid, want enige alinea’s verder trof ik de passage aan, dat met de verkregen informatie zo goed mogelijk rekening gehouden zal worden. “Zo goed mogelijk” zie ik liever vertaald als “Als de mening van de burger parallel loopt aan de opvattingen van de gemeente”. In het gunstigste geval is de mening van de gewone man ook de opvatting van onze bestuurders en kan men met een stalen gezicht verkondigen en publiceren dat deze wensen in vervulling zullen gaan. In het slechtste geval strookt de opvatting van een groot deel van de bevolking niet met de zienswijze van onze bestuurders en kan men alsnog de eigen lijn volgen. Deze vragenlijst lijkt me dan ook nuttiger voor onze gemeente, die de afdeling Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek weer een algemeen en vooral dik rapport kan laten produceren, dat vervolgens bij die andere rapporten, notities en beleidsnota’s gelegd kan worden. Behulpzaam als ik ben, neem ik hen alvast wat werk uit handen. Ik durf te stellen dat onze inwoners simpelweg een leefbare, schone en vooral veilige woonomgeving willen. Voor deze normale basiswens willen zij een redelijk en betaalbaar bedrag aan gemeentelijke lasten betalen. Niet meer en niet minder. Het onderzoek zou dus achterwege kunnen blijven, want pas als deze elementaire zaken voor elkaar zijn kan men nog eens gaan nadenken wat men nog meer kan gaan doen om ons Helmonders nog gelukkiger te maken. Het bespaarde geld kan vervolgens besteed worden aan zaken waar we echt wat aan hebben.
J.E. Haer.

okt 302006
 

Prestige. Dat is het allesomvattende sleutelwoord waar het college zich mee bezig houdt. En dan met name prestige in het centrum. Eerst vernieuwen we het centrum, daarna restylen we het centrum en als we daar mee klaar zijn dan kijken we nog eens, wat er nog meer kan veranderen om het centrum nog meer de uitstraling en de allure te geven van een wereldstad. Zo vindt men nu dat twee openluchtgaleries niet voldoende zijn. Nee, er is dringend behoefte aan een derde en over een vierde en vijfde wordt nog nagedacht. En het mag wat kosten. Het akelige steegje “Het Hool” moet broodnodig omgetoverd worden tot een fotoalbum. Een nader punt van aandacht is nog wel de verlichting. De stichting Openlucht Galeries Helmond wil eerst zeker zijn dat deze in orde is. Verlichting is ook zo’n onderwerp waarbij vooral gedacht wordt aan het centrum en de nabije omgeving. Zo’n 1,5 ton mag besteed worden aan het verlichten van een aantal opvallende gebouwen in de Helmondse kanaalzone.
Maar er zijn ook plaatsen in Helmond waar het wellicht geen prioriteit is om de lampen te laten branden. Bijna de helft van de 23.000 openbare lichtpunten in Helmond moeten worden vervangen of zijn toe aan een ingrijpend onderhoud. Maar hier is helaas te weinig geld voor, op de begroting voor het komende jaar. De stijging van de energiekosten baart de gemeente extra zorgen, want daardoor wordt het budget voor de openbare verlichting alleen maar krapper. Het informatieve politiekrantje vermeldt op de voorpagina dat fietsen zonder licht niet cool is. Dat is te begrijpen, want zonder een deugdelijke openbare verlichting kan dit een gevaarlijke en kostbare bezigheid zijn. Je moet er toch niet aan denken dat de verantwoordelijke wethouder, staande rijdende op de Personal Transporter (de elektrisch aangedreven yuppencarrier), als gevolg van het ontbrekende licht, het apparaat in de vernieling rijdt. Dat is pas verspilling van overheidsgeld.
Begrijpt u de verlichtingspolitiek van onze bestuurders nog? Ik denk dat de verantwoordelijken nog niet allemaal het juiste licht hebben gezien. Dus gemeente: “licht aan. Daar kun je mee thuis komen.”
J.E. Haer.

sep 222006
 

Mijn Column

Het gaat er maar kalmpjes aan toe in de Helmondse politiek. Van onze wethouders hoor je niet al te veel en zie je alleen hun foto in de krant als er iets te feliciteren valt. Af en toe dan wordt er door een raadslid wel eens iets pikants geroepen en geschreven, maar dit lijkt meer een signaal om aan te geven dat men nog wakker is. In Helmond vinden de leden het al voldoende om te schrijven dat het weer eens helemaal anders moet, omdat het niet goed gaat met de politiek ter plaatse. Dit komt mede doordat men, volgens de boodschapper, een raad heeft met relatief veel onervaren en onbevangen raadsleden en dito commissies. Men vergeet er voor het gemak bij te vertellen dat de politieke partijen deze mensen zelf op hun lijsten geplaatst hebben. Berouw komt na de zonde. Nee, voor het echte werk moet je in Eindhoven zijn. Daar wordt door een raadslid onomwonden geschreven dat een bepaalde wethouder “een lekker wijf” is. Kijk dergelijke bewoordingen worden bij ons natuurlijk niet gebruikt, mocht het al zo zijn dat er in de Helmondse politiek iemand te vinden is die aan deze kwalificatie enigszins zou kunnen voldoen. Wethouder Yeyden, van Sociale Zaken, vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente 3,8 miljoen aan bijstandsgeld heeft overgehouden. Hij kan ook nog niet direct aangeven hoe en waarom dat het geval is. De wethouder heeft dus nog wat dossiers te lezen en zal derhalve het huldigen, het decoreren en het openen even op een lager pitje moeten zetten. De VVD, die de vorige wethouder van Sociale Zaken leverde, weet het natuurlijk wel. Hij bestempelt de woorden van dhr. Yeyden dan ook als populistische prietpraat en klinkklare onzin. Kijk met dergelijke bewoordingen komen we weer een klein beetje in de richting van Eindhoven. Tegen de tijd dat onze verse wethouder uitgelezen is en van de hoed en de rand weet, is het misschien al wel 2007. Het jaar waarin de gemeenten mogelijkerwijs een rem gaan zetten op het gratis verstrekken van scootmobielen. Helmond heeft haar standpunt op dit dossier nog niet afgerond, maar voor het bedrag van 3,8 miljoen kunnen alle 800 bezitters van een dergelijk voertuig het nieuwste model gaan afhalen.

J.E. Haer.

aug 232006
 

Ruim 1000 Helmonders, zo lazen we enige tijd geleden in het Eindhovens Dagblad, hebben meegedaan aan de campagne “100% Helmond, trots op onze stad”. Laten we voor het gemak eens aannemen dat de inzenders ook allemaal een positieve reactie ingezonden hebben en dat zij dus ook echt met goede redenen trots zijn op onze stad. En laten we voor het gemak ook eens aannemen dat de inwoners die trots zijn op onze stad ook bijna allemaal hun reactie ingezonden hebben, dan kunnen we stellen dat zo’n 84.000 Helmonders niet trots zijn op hun stad of althans niet zodanig trots zijn dat ze de drang hebben hier melding van te moeten maken. De gemeente denkt hier misschien wel iets anders over. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het aantal reacties niet slecht. Voor de duidelijkheid, niet slecht is niet hetzelfde als goed, want anders had men dit wel gecommuniceerd. Deze formulering kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Misschien bedoelt men wel, zo lees ik tussen de regels door, dat men het aantal reacties vindt tegenvallen, maar dat men dit, om het zeer gewenste positieve imago van Helmond geen schade toe te brengen, niet kan laten publiceren. Men kan ook bedoelen dat, naar de mening van de woordvoerder, alle trotse Helmonders hun reactie hebben ingezonden en dat er dus simpelweg niet veel meer dan 1000 mensen in onze stad te vinden zijn die trots zijn op hun leefomgeving. De gemeente Helmond heeft wel onnatuurlijk veel werk gemaakt om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Wekenlang lazen we wel meerdere artikelen over dit item in de Helmondse media. In een bepaalde week stonden er maar liefst meer dan 20 artikelen in een plaatselijk periodiek. De goede wijn werd hierdoor bedolven onder de kransen. Het totale aantal artikelen in de diverse media zal niet ver afgelegen hebben van het totale aantal inzenders. Maar als men ziet hoe de gemeente Helmregel 8 “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” in praktijk brengt en omgaat met bijvoorbeeld het dossier Klein Arsenal dan verbaast het me nog dat er nog 1000 inwoners te vinden zijn die trots zijn op onze stad.

jun 132006
 

Mijn Column
Het volk wil brood en spelen. Wat dat betreft zitten we de komende tijd goed. Het wereldkampioenschap voetbal en de Ronde van Frankrijk staan voor de deur. Ongetwijfeld zijn dit evenementen die wereldwijd een zeer grote publicitaire uitstraling hebben. En om dit laatste is het in de tegenwoordige sport te doen. Sport is handel. Sport doet de kassa rinkelen. Sport geeft je aanzien. Ook Helmond wil maar al te graag een graantje meepikken uit de overvolle ruif van aandacht en publiciteit. Helmond haalt daarom, alweer voor de tweede keer, samen met Eindhoven en Best, de ProTour op 18 juni naar onze regio. De te verwachten mediabelangstelling lijkt me dan ook de voornaamste reden dat Helmond garant staat voor een deel van het gigantische tekort, want voor het minimale aantal toeschouwers dat in 2005 dit evenement bezocht hoeft men het niet te doen. Politieke Partij Helder Helmond vraagt zich dan ook terecht af of het wel verstandig is om ook dit jaar mee te doen aan deze ploegentijdrit. Ze hebben een punt, want het is nog maar de vraag of de deelnemende wielerteams hun toppers naar deze formule-één-wedstrijd voor het wielrennen sturen, gelet op het feit dat de ProTour werd beschouwd als de laatste test voor de Ronde van Frankrijk en dat er voor dit jaar geen ploegentijdrit in deze ronde is opgenomen. Zoals u inmiddels al wel begrepen hebt is de ene sport de andere niet. Er zijn sportevenementen die wat mogen kosten, terwijl het voor andere sportverenigingen lijkt dat de gemeente zelfs nog niet wil meedenken, laat staan meewerken. We hebben het hier dan natuurlijk over voetbalvereniging Klein Arsenal, een lokale voetbalclub die sinds 2002 zonder speelveld zit, vanwege het bouwplan Suytkade. Afgezien van het feit of de gemeente juridisch gelijk heeft zou het toch zo moeten zijn dat onze gemeente zich moreel verplicht zou moeten voelen om pro-actief mee te werken om een bevredigende oplossing voor deze vereniging te bewerkstelligen. We hebben op dit moment op de sportzetel een PvdA wethouder. Een wethouder van een partij die riep dat het vorige college maar een bleek sociaal profiel had. Ze kunnen nu laten zien dat het ook anders kan.

mei 162006
 

Het nieuwe Helmondse college (een groep van gelijken) is een feit. En ze hebben er allemaal reuze zin in. Als we het niet geringe propa-gandamateriaal mogen geloven, dat de laatste maanden over ons is uitgestrooid, gaan we een prettige, goedkopere en een welvarende tijd tegemoet. En ook onze jongeren krijgen de aandacht die ze verdienen. Plato wordt een poppodium waar onze jongeren in de weekenden massaal op af gaan en de grotere belangstelling voor stenen wordt ingewisseld voor de belangen van de mensen. De huishuren worden weer betaalbaar. Men gaat zich sterk maken voor het bestrijden van de armoede en de hoge werkloosheid. Ook het vrijwilligerswerk krijgt impulsen in de goede richting. “Sterk en Sociaal”, was het motto van de PvdA en hopelijk niet met het accent op “was”. Bijna alle portefeuilles met een sociaal karakter heeft de PvdA naar zich toe weten te trekken, zodat ze zich, naar eigen zeggen, op die onderwerpen kunnen profileren, of zoals boze tongen beweren, in de maag laten splitsen, zodat het ergens wel eens mis moet gaan. De geschiktheid van de verse PvdA-wethouders is gescreend door voornamelijk een deskundige commissie uit de eigen gelederen? Vooral de PvdA staat te popelen om te laten zien dat ze het beter kunnen. De wijkhuizen blijven langer open. Er komen slagvaardige wijkwethouders, die ook oog hebben voor kleinschalige problemen en zelfs een jeugdwethouder is een optie. We mogen toch weer gratis gebruik blijven maken van de Berkendonkplas en zelfs het goederenvervoer wordt uit de stad verbannen. Er wordt meer geïnvesteerd in onze wijk, met een speciale aandacht voor het Wederhof, het Utrechtplein en het Rijpelplein. Maar of het werkelijk allemaal zo mooi wordt als ons is voorgespiegeld is niet zozeer de vraag. Het lijkt me niet allemaal realistisch en dus niet allemaal mogelijk. We snappen het wel, ze hebben ons, om in het college te belanden, wel koeien met gouden horens beloofd, maar tenslotte zal men moeten huilen met de wolven waarmee men in het bos is.  De PvdA, die deze niet geringe ambities waar wil maken heeft hiervoor vier jaar de tijd. Voor deze club lijkt dit een jongensdroom met een deadline.

apr 192006
 

Het nieuwste thema waar we allemaal warm voor moeten lopen heet 100% Helmond, “Wees trots op je stad”. Bijna alle Helmondse huishoudens hebben onlangs een antwoordkaart in hun brievenbus ontvangen waarop ze in vier categorieën kunnen aangeven waar ze in Helmond het meest trots op zijn. Per categorie komt één finalist naar voren en de vier finalisten gaan als genomineerden naar een grote 100% Helmond-finale. Een soort lokale Idols ter eer en glorie van onze bestuurders, maar dan zonder een stemming door het publiek. En niemand minder dan onze burgemeester geeft leiding aan de vakjury. De vraag is dan ook wat zou je nu moeten doen om de finale te bereiken. Moet je heel positief antwoorden en alles wat je denkt dat de jury graag wil horen op de antwoordkaart schrijven. Of dien je juist een kritische houding aan te nemen, een leuke vondst neer te pennen of misschien wel lijmen en slijmen. Vooralsnog ga ik ervan uit dat een zeer positieve benadering de beste strategie is om uiteindelijk te mogen verschijnen voor dhr. Jacobs en dat het waarheidsgehalte een factor is waar minder op gelet wordt. Je schrijft bijvoorbeeld in de categorie Steen & Groen: “Prachtige gebouwen, grootstedelijke uitstraling en adembenemend groen”. In de categorie Economie & Technologie kan je volstaan met: “Welk bedrijf zou zich nou niet hier willen vestigen?”. Bij Kunst, Cultuur & Sport hoeven we alleen maar te wijzen op de megalomane plannen die er bestaan en dat het jammer is dat die door een gebrek aan visie van links misschien onterecht in de prullenbak belanden. Bij Mens & Maatschappij wil ik het in het bijzonder hebben over de warmte die ons college over ons uitgestrooid heeft. En natuurlijk over hun betrokkenheid en de solidariteit met de wat minder bedeelde medemens.
Ik denk dat ik met het bovenstaande een goede kans zou maken als ik in het bezit zou zijn van de antwoordkaart. Helaas is deze kaart bij ons niet door de brievenbus geduwd.
En weet u waar ik ook echt trots op ben? Op alle Helmonders die een voortzetting van het oude college onmogelijk gemaakt hebben. Maar ja, als ik dat zou insturen dan ben ik natuurlijk al bij voorbaat kansloos.

mrt 062006
 

Het op een effectieve wijze communiceren met de burgers, gemeenteraad en doelgroepen in deze stad blijft een lastig verhaal. Als we onze raadsleden mogen geloven en dat doen we na de gemeenteraadsverkiezingen weer een klein beetje meer, worden de Hellemonders, door het college van B en W, de laatste tijd te vaak op het verkeerde been gezet. Voor plannen die nog in een pril stadium verkeren, worden glossy kleurenfolders gemaakt, die de indruk wekken dat alles al geregeld is. Ten onrechte wordt door de burgers dan gedacht dat bezwaar maken zinloos is. En wat te denken van de burgemeester die tijdens een klankbordgroepbijeenkomst geïrriteerd reageert en het volstrekt ongepast en afkeurenswaardig vindt dat de naam van een ambtenaar genoemd wordt. Zo acteert de eerste burger toch niet. Door toedoen van dezelfde burgemeester is ook de stembureaubezetting teruggebracht van vijf naar vier leden. En ook dit onderwerp is volgens een gemeenteraadslid slecht gecommuniceerd. Het dossier Plato kent ook de nodige communicatieve knelpunten. Een gouden tand en een oorring bij de verantwoordelijke wethouder zouden wonderen kunnen doen. Het schijnt wat gemakkelijker te praten met muzikanten. Het dossier De Weekmarkt kent ook haar pijnpunten. Marktkooplui die niets voelen voor een verplichte langere verblijfsduur in Helmond. Het plotseling verlengen van de voorjaarskermis. En dat terwijl hier maar liefst drie marktdagen in vallen. En alles zonder overleg met de betrokken marktkooplui. Maar ja, geheel verwonderlijk lijkt me dit alles niet. De kwaliteit van de wethouderskandidaten moet dan ook direct na de verkiezingen, maar nog voor de collegevorming, worden besproken, aldus een raadslid. Misschien zien sommige de bui al hangen. Er schijnt zelfs al een wethouder te zijn die zich alweer warm aan het draaien is voor een leuke positie op een van de Helmondse basisscholen. Hij oefent nu al vast met het uitdelen van strafregels. En ook de rekenvaardigheid wordt opgehaald. Onlangs heeft hij berekend dat hond Loïs maar liefst ruim 10.000 stuks zwerfafval van de straat wist te halen. Kijk, zo vergroot je je kansen op een nieuwe baan.

feb 082006
 

Mijn ColumnBomen over bomen. Urenlang is gesproken over de Leihaagbeuken op de Markt met als resultaat dat deze prachtige bomen, die destijds door de wethouders Van der Zanden en Jonkers geplaatst zijn, het veld moeten ruimen. De oud-bestuurder dhr. J. van der Zanden is het er niet mee eens dat deze bomen verdwijnen. In Helmond, een stad die meer bomen dan inwoners telt, is er een BoomBeschermBeleid (BBB). Dit is natuurlijk een goede zaak. Vroeger moesten Helmonders voor het kappen van bijna elke boom een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit vergunningenstelsel is afgeschaft en men heeft hiervoor een bomencatalogus in het leven geroepen. Alle beschermwaardige bomen waarvoor een kapverbod geldt zijn hierin opgenomen. Waardevolle bomen worden zo goed beschermd en voor de overige bomen wordt de bureaucratie weggenomen. Om toch voor enige compensatie te zorgen, na alle ophef over het kappen van de bomen op de Markt en om de introductie van het BBB enige glans te geven, heeft onze wethouder een specifieke boom naast zichzelf in het zonnetje gezet en hij onthult daar ook nog even een bordje in het bijzijn van de media. Het gaat hier om een unieke moeraseik. De boom, die al vijftien jaar geleden ontdekt is door een boomkweker, heeft de naam “Quercus Palustris Helmonds Red Globe”. De Nederlandse boomkwekerijsector benoemt jaarlijks een boom van het jaar. Het jaarthema voor 2005 was: “Bomen voor parkeerplaatsen”. Omdat de “Quercus Palustris” uitermate geschikt is voor de aanplant op een parkeerplaats, is deze boom dan ook uitgeroepen tot boom van het jaar. Ook in onze wijk is er boom- en groenproblematiek. De zes berken aan het Baroniehof, die beeldbepalend zijn en dus wel degelijk waardevol zijn, staan namelijk ook ter discussie. De bewoners van deze buurt zijn het beu dat er steeds meer groen verdwijnt. De zes berken moeten verplaatst worden en de groenstrook waarop de bomen staan wordt opgeheven om extra parkeerplaatsen aan te leggen. De Helmondse variant van het thema “Bomen voor parkeerplaatsen” is hier dus creatief omgevormd tot “Parkeerplaatsen voor bomen”. Een foutje? Welnee, er zijn wel hogere bomen gevallen.

jan 112006
 

Als de drie grote B’s, te weten Bush, Blair of Balkenende ergens snel in hun eigen land moeten verschijnen dan wordt er, afhankelijk van het aantal inwoners in hun land, gereisd per vliegtuig, per helikopter of per auto. Ze stappen, indien dit aan de orde is, om het laatste stukje van hun reis te voltooien, over in een auto waarvan de uitvoering en de luxe omgekeerd evenredig zijn aan het aantal km2 landoppervlak. De plaats waar zij hun vervoermiddel laten stoppen en stallen lijkt er niet toe te doen. Parkeerkaarten, vergunningen en verboden zijn voor hen niet van toepassing. Ze willen het liefst zo weinig mogelijk de benen gebruiken omdat dit een verspilling is van hun kostbare tijd, omdat ze altijd pas op het laatste moment ten tonele verschijnen, altijd zeer snel moeten afreizen naar weer een andere topontmoeting, weer een uiterst belangrijke vergadering of tijdig moeten aanzitten aan een diner of werklunch bij de groten en rijkere der aarde. Daarom mogen, wat zeg ik, moeten, ook alle beschikbare parkeerlocaties gebruikt worden, om de burger het idee te geven dat er snel, effectief en dus zonder verspilling gehandeld wordt. Helmond kent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de steden Eindhoven en Tilburg, ook een parkeerbeleid, waarbij de groten der stad hun auto gratis mogen achterlaten op plaatsen waarin zij welbehagen vinden. En een enkele bestuurder, zo lezen we in ons dagblad, maakt hier dan ook driftig gebruik van. Alles volkomen legaal. Er is echter nog wel een klein aspect dat de aandacht verdient. De voorbeeldfunctie. Een leider zou toch eigenlijk moeten beseffen dat gedragingen die voor de normale burger verboden en beboet worden en dus ook voor bestuurders minder gepast zijn, het aanzien en de status van de functie zeker geen goed doen.

Beste heer Tielemans, komt u nu daarom maar voortaan gewoon met de fiets naar uw afspraak. De Helmondse bevolking zal u er niet op aankijken als u deze, ondanks het strengere fietsenparkeerbeleid, bij de voordeur van de gewenste locatie neerzet. Want er zijn gewoonweg te weinig Helmonders om met een sneller en luxer vervoermiddel te verschijnen. Wel graag de kalenders in de fietstassen laten zitten.

dec 202005
 

Je kunt van ons stadsbestuur zeggen wat je wilt. Je kunt ze ophemelen en je kunt kritiek op ze hebben. Maar één ding kun je ze niet verwijten en dat is daadkracht. Als we het ene ambitieuze plan nog nauwelijks verwerkt hebben, dan ligt het andere nog grootsere voornemen alweer klaar om aan het publiek te tonen. De stroom ideeën om Helmond op de kaart te zetten lijkt onuitputtelijk. In bijna glossy magazines worden de creaties over de stad uitgespreid. Helmond lijkt soms wat te klein voor ons projectcollege. Een van de nieuwste plannen en natuurlijk al weer meteen speerpunt van beleid, is het voornemen om Helmond binnen te loodsen in het rijtje van de top tien van sportsteden in Nederland. Een nieuwe sporthal in Suytkade, een sportpark in Brouwhuis en prestigieuze sportvoorzieningen op Brandevoort. Op Berkendonk zal een recreatievoorziening komen waar heel Nederland trots op zal zijn. Een aanlegsteiger in de binnenstad en megalomane jachthavenfaciliteiten behoren eveneens tot het wensenpakketje, evenals een nieuwbouw voor het voetbalgebeuren. We moeten straks, als het aan dit college ligt, niet alleen interlands kunnen spelen op het gebied van alle mogelijke balsporten die er wereldwijd maar te bedenken vallen, maar ook dient er een wedstrijdturnhal op het gemeentelijke grondgebied te verrijzen. Maar als men deze plannen wil realiseren, dan lijkt het niet verstandig om hogere zaalhuren te gaan vragen aan de actieve sportbeoefenaars. Want wat hebben we aan deze mooie voorzieningen als te weinig mensen er gebruik van kunnen maken. En waarom verhogen ze de zaalhuren? Het antwoord zou kunnen zijn dat deze voorzieningen niet bestemd lijken te zijn voor de lokale sporters. Als we al deze voorzieningen onder handbereik hebben, dan hoeft de burgemeester voor zijn interlandbezoek niet meer af te reizen naar elders en kunnen de raadsvergaderingen ook gewoon doorgang vinden. Een win-win-situatie. Het inschrijfformulier om de Olympische Spelen te mogen organiseren is al, zo verwacht ik, ingevuld. Het is alleen sneu dat als De Spelen hier daadwerkelijk starten, de burgemeester hier geen burgemeester meer zal zijn.

J.E. Haer