dec 302009
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Advent: begin van het nieuwe kerkelijk jaar
29 november is in de Kerk de adventstijd begonnen. Voor christenen is dat de voorbereidingsperiode op het kerstfeest.

De Advent begint altijd op de vierde zondag vóór kerstmis. Het is tevens het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Het liturgische kerkelijk jaar is een reeks van liturgische feesten en vieringen die over de kringloop van een jaar verspreid zijn en elk jaar terugkomen.
Continue reading »

 Posted by at 14:29
nov 302009
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Gezinsvieringen Brouwhuis en Rijpelberg op 29 november.
Op zondag 29 november, het begin van de advent, wordt in beide kerken een gezinsviering gehouden met het thema “Verwachting”. De viering is om 9.30 uur in de parochiekerk “O.L.V. Middelares aller Genaden” in Brouwhuis en om 11.00 uur in de parochiekerk “H. Edith Stein” in Rijpelberg. Continue reading »

 Posted by at 13:40
okt 302009
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Eerste Heilige Communie
De Eerste H. Communie ontvangen de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. Voorafgaand hieraan worden de kinderen voorbereid door de communiewerkgroep.
Indien uw zoon of dochter elders naar school gaat en wel in onze parochie woont, dan mag hij of zij toch meedoen met de voorbereiding op het ontvangen van het sacrament. De kinderen in groep 4 die op school zitten in Brouwhuis of Rijpelberg, hebben kort geleden via de school informatie gekregen over de Eerste H. Communie in het parochiële jaar 2009 – 2010 en hebben ook een formulier gekregen om zich hiervoor aan te melden.

Geen aanmeldingsformulier ontvangen? Continue reading »

 Posted by at 12:05
sep 232009
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Eucharistievieringen
Brouwhuis: eucharistieviering op zondag om 09.30 uur
eucharistieviering op donderdagavond om 19.00 uur
Rijpelberg: eucharistieviering op zondag om 11.00 uur
Bereikbaarheid Pastorale zorg: In dringende gevallen (ziekenzalving, uitvaart) kunt u contact opnemen met pater Benjamin (06-50857027). Continue reading »

 Posted by at 21:43
sep 232009
 

sept 001

Gerardus Majella is een bekende volksheilige. Dat is opmerkelijk want hij leidde een onopvallend leven. Maar zijn latere bekendheid heeft alles te maken met zijn inzet voor de armen in Zuid-Italië. In Brouwhuis wordt deze heilige sinds lange tijd vereerd en nog steeds blijft Gerardus Majella ons inspireren.
Gerardus Majella werd geboren op 6 april 1726 in Muro bij Napels. Hij kreeg dezelfde naam als zijn oudere broer die tien dagen na zijn geboorte was gestorven. Zijn familie was armoedig en toen zijn vader, die kleermaker was, ziek werd van de tering, werd het gezin steeds armer. Zijn vader stierf toen Gerardus 12 jaar was. En volgens de volkslegende was er niets wat hij aan zijn zoon naliet.
Continue reading »

 Posted by at 21:39
jul 232009
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
De Bijbel: een boek waarin je niet uitgelezen raakt
Er is geen boek dat in zoveel talen is vertaald en dat in zulke grote aantallen is gedrukt als de Bijbel. Voor telkens nieuwe generaties is het een onuitputtelijke bron van inspiratie. Waarom zouden wij dat boek moeten lezen? Heeft de Bijbel ons nog iets te zeggen?
De Bijbel : Gods Woord?
De Bijbel is een boek met een boodschap: het is bedoeld om door alle verhalen en getuigenissen troost, hoop en bevrijding te brengen, omdat God met mensen begaan is en hun zijn heil aanbiedt. Het is de weerslag van persoonlijke en gemeenschappelijke geloofservaringen van mensen, maar het wil ook andere mensen (de lezers) in hun geloof bevestigen en versterken. De Bijbel is dus mensenwerk; in de zin dat het woord van God erin door mensenhand gestalte heeft gekregen. De Bijbel wil inspireren, maar doet dat omdat het een geïnspireerd boek is.
De Bijbel gaat niet alleen over God en zijn liefde voor mensen, maar God zelf is erin aan het woord. En natuurlijk is de Bijbel voor een deel tijd­ en cultuurgebonden, maar gelovigen hebben de overtuiging dat daaronder toch de waarheid over de diepste grond van ons bestaan te vinden is. Continue reading »

 Posted by at 20:19
jun 232009
 

Er is geen boek dat in zoveel talen is vertaald en dat in zulke grote aantallen is gedrukt als de Bijbel. Voor telkens nieuwe generaties is het een onuitputtelijke bron van inspiratie. Waarom zouden wij dat boek moeten lezen? Heeft de Bijbel ons nog iets te zeggen?

De Bijbel,  een boek in het meervoud.
De Bijbel is een heel bijzonder boek en wel om twee redenen.
Ten eerste is de Bijbel voor christenen (en voor een belangrijk deel ook voor Joden) méér dan een boek – het is ‘de Schrift’, het boek bij uitstek, het boek waardoor ze zich laten leiden in hun geloof.
Ten tweede is de Bijbel eigenlijk meer dan één boek; het is in feite een verzameling van heel verschillende boeken. De naam Bijbel spreekt letterlijk boekdelen:
hij komt van het Griekse ‘ta biblia’, dat betekent ‘de boekjes’. Zo is de Bijbel samengesteld uit zeer diverse geschriften uit meerdere eeuwen en van meerdere auteurs.
Er zijn brieven en gedichten, historische verslagen en visioenen, gebeden en leefregels. Teksten die, hoe uiteenlopend ook in stijl en ouderdom, iets willen vertellen van het grote verhaal van God en mensen. Het is op basis van dat gemeenschappelijke kenmerk dat ze uiteindelijk zijn opgenomen in dat grote geheel dat we ‘de Bijbel’ noemen. En het is op zich al wonderbaarlijk dat dingen die soms wel  2500 jaar geleden geschreven zijn ons moderne mensen nu nog zó aanspreken. Continue reading »

 Posted by at 15:41
mei 232009
 

Veelgestelde vragen
Wanneer ben je
lid van een Kerk?
De Kerk is geen vereniging waarvoor je je aanmeldt en contributie betaalt. Je wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap door het doopsel – tegenwoordig doorgaans als zuigeling, maar ook volwassenen kunnen het doopsel ontvangen. Dat doopsel verbindt niet alleen met de Kerk, maar bovenal met God. Je kunt het doopsel dus maar één keer ontvangen en het kan ook niet ongedaan gemaakt worden. De opname in de Kerk wordt voltooid met sacramenten van de eucharistie en het vormsel. Continue reading »

 Posted by at 14:20
apr 222009
 

‘De Kerk is niet meer van deze tijd’ en ‘De Kerk moet met haar tijd meegaan’: zomaar twee uitspraken die je vandaag de dag vaak hoort.Toch is de Kerk van nu op tal van punten heel anders dan pakweg vijftig jaar geleden.
De volkskerk van toen bestaat niet meer; we vieren anders; we kijken anders naar de wereld en we gaan anders om met andere godsdiensten. Ondanks al die veranderingen is de Kerk in wezen nog hetzelfde: haar structuur, haar sacramenten, wat christenen geloven en waarom ze samenkomen om dat te vieren.

Door Jezus gesticht
De Kerk is geen maaksel van mensenhanden. De Kerk gaat terug op Jezus die de Christus is; ook al heeft Hij haar niet in strikte zin gesticht, Hij heeft haar wel degelijk gewild en in het leven geroepen. Dat blijkt met name uit het feit dat Hij vrijwel meteen als Hij met zijn verkondiging begint, medewerkers roept om Hem te volgen. Die leerlingengroep is een voorafbeelding van het grote volk van God dat Jezus bijeen wil brengen uit alle windstreken, rassen en talen. Bij Jezus breekt het Rijk Gods aan – een wereld waarin alle mensen tot hun recht komen en leven in verbondenheid met elkaar en met God. Dat Rijk Gods is echter geen zaak van Jezus alleen, maar van allen die geloven in Hem en proberen om net als Hij in liefde hun naasten en God te dienen. Continue reading »

 Posted by at 23:39
mrt 222009
 

In de regionale media hebben recent weer enkele artikelen gestaan over de ontwikkelingen in het bisdom met betrekking tot parochievormingen.
Het is goed te weten dat de bisschop al enige tijd bezig is om samen met een groot aantal mensen na te denken over de toekomst van het bisdom, de herinrichting van dekenaten en de toekomst van parochies in het bisdom.
Dit is onderdeel van het evangelisatieprogramma dat is opgezet rondom het 450-jarig jubileum van het bisdom dat dit jaar wordt gevierd. In de eerste helft van dit jaar wil de bisschop zijn plannen ten aanzien van de vorming van nieuwe parochies nader presenteren. In dat kader heeft hij op 13 februari jl. de nieuwe dekenale regio’s bekend gemaakt en twaalf nieuwe dekens benoemd. In het nieuwe dekenaat Asten-Helmond, één van de twaalf nieuwe dekenaten, is pastoor van de Laar uit Mierlo-Hout als deken benoemd.

Centraal in de plannen staat de vorming van nieuwe parochies rond Jezus Christus, waar jongeren, gezinnen, kinderen en oudere gelovigen elkaar kunnen ontmoeten in de zondagse Eucharistieviering en daarbuiten. Door krachten te bundelen ontstaan er plaatsen waar mensen hun katholieke geloof met elkaar  blijven beleven. Continue reading »

 Posted by at 17:48
feb 222009
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Brouwhuis: Eucharistieviering op zondag om 09.30 uur.Vanaf november tot april is er op donderdagavond GEEN eucharistieviering in Brouwhuis
Rijpelberg: Eucharistieviering op zondag om 11.00 uur.Vanaf november tot april is er op donderdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering
Bereikbaarheid Pastorale zorg: In dringende gevallen (ziekenzalving, uitvaart) kunt u contact opnemen met pater Benjamin:  06-5085 7027. Continue reading »

 Posted by at 13:17
jan 212009
 

Actie Kerkbalans 2009
Inmiddels zijn we al weer aangeland in het nieuwe jaar en willen wij allereerst aan allen een gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen. Een woord van dank ook aan alle vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar op allerlei terreinen voor de parochie(gemeenschap) hebben ingezet.

De afgelopen weken zijn weliswaar behoorlijk druk geweest maar, nu alle feestdagen weer achter de rug zijn, kunnen we met voldoening terugkijken. We hebben een zeer geslaagd kerstconcert gehad, verzorgd door ons eigen kerkkoor met medewerking van het Houts Gemengd Koor en een ensemble van harmonieorkest Amicitia. Op kerstavond hebben we om 17.00 u. weer een kinderviering gehad met medewerking van kinderen van basisschool  De Korenaar die de dienst met zang en toneelspel hebben opgeluisterd en waar alleen al in deze dienst meer dan 300  bezoekers aanwezig zijn geweest. Ook tijdens de andere diensten, zowel in Brouwhuis als in Rijpelberg, was het aantal kerkgangers zoals we dat tijdens hoog feestdagen kunnen verwachten. Op dit soort momenten wordt duidelijk dat de kerk toch nog steeds een bijzondere plaats inneemt in het leven van veel mensen, natuurlijk is er veel meer nodig dan een bezoek tijdens bijzondere feestdagen om deze kerk ook in stand te houden.

Actie Kerkbalans 2009 Continue reading »

 Posted by at 22:29
dec 142008
 

Advent en voorbereiding op Kerstmis
Het einde van het jaar nadert snel. Inmiddels zijn we al weer in de tijd van Advent aanbeland. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest.

De tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. ‘Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent leven we namelijk toe naar het kerstfeest. In de donkere weken vóór Kerstmis leven wij, in afwachting van het kindje Jezus.

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Op de vier zondagen die in deze periode vallen, wordt in de kerk elke week een extra kaars aangestoken.
Daarmee wordt gesymboliseerd dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, het feest van het Licht.
Wij leven als gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het ‘ Licht van de wereld’.
Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de Dood, en licht voor het leven en de Verrijzenis. In de weken voor Kerstmis, als de natuur haar meest doodse, duistere kant presenteert, zien de gelovigen Christus, Licht van de Wereld, dichterbij komen.
Continue reading »

 Posted by at 19:51
nov 142008
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Afgelopen weken heeft een aantal vrijwilligers weer veel en zwaar werk verricht voor het onderhoud van het kerkhof. De lange beukenheggen zijn weer geknipt en de coniferen zijn gesnoeid. Het afval is meteen opgeruimd zodat het kerkhof er weer mooi bijligt. De vrijwilligers die dit ook dit jaar weer voor hun rekening hebben genomen, willen wij hierbij van harte dank zeggen.

Minder mooi is het feit dat er ook nogal wat afval is aangetroffen tussen de dennenbomen en struiken op het terrein naast het kerkhof. Afval dat afkomstig lijkt te zijn van graven zoals bloempotten, kaarsenhouders en dergelijke terwijl hiervoor naast de toegangspoort afvalbakken staan. Laten we er allemaal voor zorgen dat het kerkhof er netjes en verzorgd uit kan blijven zien.

De Kerk: één in Gods naam Van tijd en eeuwigheid
‘De Kerk is niet meer van deze tijd’ en ‘De Kerk moet met haar tijd meegaan’: zomaar twee uitspraken die je vandaag de dag vaak hoort. Toch is de Kerk van nu op tal van punten heel anders dan pakweg vijftig jaar geleden. De volkskerk van toen bestaat niet meer; we vieren anders; we kijken anders naar de wereld en we gaan anders om met andere godsdiensten. Ondanks al die veranderingen is de Kerk in wezen nog hetzelfde: haar structuur, haar sacramenten, wat christenen geloven en waarom ze samenkomen om dat te vieren.
Dat is precies de spanning waarin de Kerk staat. Continue reading »

 Posted by at 16:48
okt 242008
 

Eerste Heilige Communie
De Eerste H. Communie ontvangen de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. Voorafgaand hieraan worden de kinderen voorbereid door de communiewerkgroep.
Indien uw zoon of dochter elders naar school gaat en wel in onze parochie woont, dan mag hij of zij toch meedoen met de voorbereiding op het ontvangen van het sacrament.
De kinderen in groep 4 die op school zitten in Brouwhuis of Rijpelberg, krijgen binnenkort informatie over de Eerste H. Communie in het parochiële jaar 2008-2009.

Kinderen van andere scholen (bijv. bijzonder onderwijs) kunnen het beste zo snel mogelijk contact opnemen met het parochiesecretariaat (tel. 511 394) of een email sturen naar:
parochie.brouwhuis-rijpelberg@hetnet.nl.

Aan ouders van een kind dat de Eerste H. Communie gaat doen, willen we alvast vragen eens na te denken of ze wat extra tijd willen/kunnen besteden om mee te helpen met de voorbereiding.
Maar ook anderen die zich betrokken voelen, zijn natuurlijk welkom.

Aanmelden H. Vormsel Continue reading »

 Posted by at 21:06
sep 122008
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg

Dankbetuiging
Vorig jaar hebben wij aan het begin van de vastentijd alle parochianen opgeroepen om in de aanloop naar Pasen stil te staan bij mensen en gemeenschappen die het vaak veel slechter hebben dan wij, die vaak in veel moeilijkere omstandigheden moeten leven en daarmee solidair te zijn. Het is een goede christelijke gewoonte om in die periode mee te doen aan een project van de Vastenactie. Wij hebben er toen voor gekozen aandacht te vragen voor de mensen in India en in het bijzonder de gemeenschap in Nangathur, de geboorteplaats van pater Benjamin die zich, ver van huis, inzet voor de kerk in Brouwhuis en Rijpelberg. De opbrengst van de Vastenactie zou worden bestemd voor een geluidsinstallatie in de grote kerk van Nanghatur waar de mensen de stem van de priester vaak niet goed kunnen horen.

Afgelopen zomervakantie is pater Benjamin voor een paar weken in India geweest en heeft daar het resultaat van het Vastenproject kunnen zien. De geluidsinstallatie in de katholieke kerk in Nangathur is klaar en in gebruik genomen. De gemeenschap in Nangathur is er erg blij mee zoals blijkt uit de dankbetuiging van de pastoor in de parochie van Nanghatur die hieronder vertaald wordt weergegeven :
Continue reading »

 Posted by at 20:05
jul 102008
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Vakantie:
De maanden juli en augustus zullen voor veel mensen weer in het teken staan van de zomervakantie. Huis en haard worden dan vaak voor een paar weken verlaten om op reis te gaan naar een andere plek om er te genieten van de zon en de natuur.
Op reis met het vliegtuig, de auto, de fiets of zelfs te voet.

De patroonheilige van de reizigers en alle verkeersdeelnemers is Sint Christoffel.
Zijn naamdag is 24 juli. Er is weinig bekend over de historische Christoffel maar er gaan meerdere verhalen over zijn leven. Eén van de meest bekende, verhaalt van ene Reprobus die zo arrogant was dat hij zijn diensten alleen wilde aanbieden aan het allerhoogste gezag. Eerst trad hij in dienst bij de koning, die echter bang bleek te zijn voor de keizer. Hij trad in dienst bij de keizer, maar die was bang voor de duivel. Toen bood hij zijn diensten aan aan de duivel. De duivel was echter bang voor Christus en Reprobus besloot Christus te gaan dienen. Hij deed dit, op advies van een kluizenaar, door mensen op zijn brede rug een rivier over te dragen. Op zekere dag moest hij een klein kind de rivier over tillen. Terwijl hij daarmee bezig was werd het kind echter zwaarder en zwaarder, totdat Reprobus bijna bezweek en tot zijn schouders in het water stond.
Toen openbaarde het kind zich als Christus en doopte Reprobus in de rivier. Zijn doopnaam werd Christoffel (Christusdrager). Continue reading »

 Posted by at 20:58
jun 102008
 

Vieringen parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Brouwhuis: Eucharistieviering op zondag om 09.30 uur.
Voorlopig op donderdag geen eucharistieviering.
Rijpelberg: Eucharistieviering op zondag om 11.00 uur.
Eucharistieviering op donderdag om 19.00 uur
Bereikbaarheid Pastorale zorg: In dringende gevallen (ziekenzalving, uitvaart) kunt u contact opnemen met pater Benjamin (06-5085 7027).
Misintenties: Opgeven aan het parochiesecretariaat, tel. 511 394
Postadres: Rector Heuvelsstraat 2, 5704 AN Helmond
E-mail: parochie.brouwhuis-rijpelberg@hetnet.nl
Website: home.hetnet.nl/~parochie.brouwhuis-rijpelberg
Kerk-/gezinsbijdrage Giro 1917282 of Rabobank 12.10.64.816 ten name van Parochie Brouwhuis-Rijpelberg, Helmond
Kerktaxi: Alleen voor de wijk Rijpelberg. Liefst bellen vóór zondag, tel. 512 589
(in speciale gevallen zondag tussen 09.30 en 10.00 u)

Evangelische Gemeente Helmond Continue reading »

 Posted by at 19:48
mei 102008
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg

Pinksteren
De naam Pinksteren komt van het Griekse pèntèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.
De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan ook worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon. Het Nieuwe testament verhaalt hoe Jezus door de Heilige Geest gedreven wordt.

Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de avond vóór zijn lijden en dood dat Hij hen de H. Geest zal zenden. De Geest zal hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen getuigenis af te leggen over de verrezen Jezus.
Pinksteren is voor christenen de bekroning van Pasen: de uittocht van Christus uit het dodenrijk die met Pasen gevierd wordt, wordt met Pinksteren bekrachtigd door het goddelijk geschenk van de Heilige Geest. Continue reading »

 Posted by at 14:53
apr 102008
 

Parochie Brouwhuis/Rijpelberg
Reguliere
Eucharistievieringen
Brouwhuis:
Eucharistieviering op zondag om 09.30 uur, op donderdag om 19.00 uur;  elke 1e zondag van de maand wordt de viering opgeluisterd door het koor.
Op de 1e en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst.
Op de 1e zondag van de maand is er koffie na afloop van de eucharistieviering

Rijpelberg:
Eucharistieviering op zondag om 11.00 uur, op donderdag géén eucharistieviering. Op de 3e zondag van de maand wordt de viering opgeluisterd door het koor. Op de  2e en 4e zondag van de maand is er kindernevendienst.

Speciale vieringen: Continue reading »

 Posted by at 13:46
mrt 102008
 

In de vastentijd worden wij opgeroepen om ons, net als Jezus in de woestijn, terug te trekken in de stilte.

De stilte is nodig om na te denken over de plek die God inneemt in ons leven. Kan ik God die plaats geven die Hem toekomt? Wie kiest voor God, kiest voor de ander, de naaste. Wie kiest voor God, gaat in navolging van Jezus de weg van soberheid, spiritualiteit en solidariteit.

Laten we ons in deze Veertigdagentijd oefenen in gebed en in soberheid. Laten we omzien naar hen die gebrek lijden en die aan de rand van de samenleving staan. Laten we meedoen met projecten van de Vastenactie om gerechtigheid en vrede dichterbij te brengen. Moge deze vastentijd voor u vruchtbaar zijn als voorbereiding op het Paasfeest.
Onze actie in de Veertigdagentijd:
In het dorpje Nangathur (India) staat al jaren een grote parochiekerk, maar kerkgangers zitten er niet op kerkbanken maar op de grond.  Met uw hulp kunnen we hen aan kerkbanken helpen. De kerk ‘Our Lady’ staat in de thuisparochie van Pater Simon Benjamin, onze priester uit India die werkzaam is in onze parochie Brouwhuis-Rijpelberg. Continue reading »

 Posted by at 11:43
mrt 102008
 

De Helmondse Oecumenische Werkgroep “Heelheid van de Schepping” organiseert op zaterdag 5 april van 11.00 uur tot 14.00 uur nu alweer voor de 12de keer hun jaarlijkse inzamelingsactie, Vraag en Aanbod Internationaal.

De Stichting Vraag en Aanbod in Tilburg knapt gebruikte spullen, in diverse werkplaatsen verspreid over ons land, op voor projecten in de derde wereld. Dit gebeurt door jonge en langdurig werklozen die onder professionele begeleiding voorbereid worden voor werk of verdere scholing. Veel van wat wij niet meer gebruiken kan in de ontwikkelingslanden nog goed worden gebruikt. Uw oude naai- of breimachine en handgereedschap krijgen een tweede leven. Wilt u het ons ter beschikking stellen? Geeft u het dan alstublieft op 5 april tussen 11.00 en 14.00 uur bij een van de onderstaande inzameladressen af. Na een grondige opknapbeurt gaan alle goederen naar projecten in Afrika, waar honderden mensen er mee aan de slag gaan.

Inleveradressen
De overige inzameladressen zijn: Continue reading »

 Posted by at 11:03
feb 012008
 

De winkel van Terre des Hommes op de markt bestaat begin maart alweer 1 jaar. De groep vrijwilligers die de schouders eronder heeft gezet, kan terugkijken op een geslaagd jaar.

De opbrengst van de winkel is boven verwachting en steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de gezellige winkel op de Markt 209 in het Helmondse centrum. In de winkel wordt een zeer gevarieerd aanbod van tweedehands spullen van hoge kwaliteit verkocht. Kleding, schoenen, boeken, kleine huisraad, sieraden, schilderijen, speelgoed, teveel om op te noemen. En dat alles voor hele lage prijzen.
Een bezoek aan de jarige Terre des Hommes winkel is zeker de moeite waard. Het allerbelangrijkste is natuurlijk de ondersteuning van kansarmen in de Derde Wereld. Met de opbrengst van de winkel draagt Terre des Hommes Helmond bij aan de verbetering van levensomstandigheden van kinderen uit gezinnen die in de steengroeven van Bangalore in India werken. Een mooi doel, waar de vrijwilligers, waar de winkel overigens alleen mee draait, zich graag voor inzetten!
Loop Gerust Eens Binnen Bij Terre Des Hommes En Laat u Verrassen Door Ons Veelzijdige Assortiment. Ook Alleen Rondkijken Mag!

De openingstijden zijn: maandag van 13.30-17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

 Posted by at 12:50
feb 012008
 

Heel recent hebben we in de regionale kranten kunnen lezen over de grote (financiële) problemen van diverse kerken. Ook in onze parochie is dit een onderwerp van permanente zorg.
Binnenkort worden alle parochianen weer benaderd voor de jaarlijkse kerkbijdrage. Uw bijdrage is heel hard nodig want in financieel opzicht lijkt het opnieuw een heel moeilijk jaar te gaan worden.

Uw bijdrage is geheel bestemd voor  onze eigen parochie.
En zoals u weet bestaan de enige inkomsten van de parochie uit bijdragen van parochianen. Daarom vragen wij u wederom een financiële bijdrage om het werk in de parochie mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde.
• De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. Continue reading »

 Posted by at 12:39
jan 212008
 

Zoals ieder jaar organiseert het Nederlands Beauraing Comité “Pro Maria” afdeling bisdom Den Bosch voor het distrikt Helmond en Eindhoven weer een vierdaagse verzorgings bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing van zaterdag 17 mei t/m dinsdag 20 mei 2008 met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis.
Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen zieken, gehandicapten, ouderen zowel jongeren, en hun familie en vrienden deelnemen. Continue reading »

 Posted by at 22:20