dec 302009
 

Het college van burgemeester en wethouders in Helmond denken volgens het Eindhovens Dagblad nog eens diep na over het voortbestaan van de Klankbordgroepen in de Helmondse wijken. Klankbordgroepen is in Helmond het geformaliseerde overleg tussen de bestuurders van deze gemeente (de wethouders en de burgemeester) en actieve wijkbewoners die graag opkomen voor het wel en wee in hun wijk. Zo konden op een klankbordgroep bestuurders rechtstreeks aangesproken worden op tekorten in het onderhoud, op het achterwege blijven van voorzieningen maar ook sociale en maatschappelijke onderwerpen konden rechtstreeks met de verantwoordelijke bestuurders besproken worden.
Via een via naar het Eindhovens Dagblad uitgelekte nota is bekend geworden dat het college van dit overleg afwil. Het functioneert niet meer en het heeft geen enkele meerwaarde meer. En weet u, eigenlijk heeft het college van burgemeester en wethouders daar helemaal gelijk in. De klankbordgroepen werken voor geen meter meer en het is eigenlijk gewoon zonde van je kostbare tijd om daar nog naar toe te gaan, zowel als deelnemer dan wel als toehoorder. Een goede ambtelijke analyse heeft hier waarschijnlijk aan ten grondslag gelegen. Petje af daarvoor.
Wat natuurlijk ontbreekt is een antwoord op de vraag waarom de klankbordgroepen niet meer functioneren en een analyse van wat nu de oorzaak van dit alles geweest is. Nou, hoewel geen analist maar columnist ga ik u dat toch proberen uit te leggen.
Klankbordgroepen werden zorgvuldig voorbereid door vrijwilligers die op kwamen voor belangen in hun eigen wijk. Die voorbereiding is in de loop der jaren zover doorgeschoten, dat nog voordat de vergadering begon, de ambtenaren precies wisten wat er op de agenda stond tot en met de rondvragen toe. Dat was nodig volgens deze ambtenaren omdat de bestuurder zich dan ook kon voorbereiden. Het ging en gaat zelfs zover, dat er ter voorbereiding op de vergadering met de bestuurder een rechtstreeks overleg is tussen de wijkraad en de bestuurder, ondersteunt door zijn ambtenaren. Het directe gevolg van deze manier van werken is, dat de bestuurder precies weet wat er aan de orde komt en het antwoord voorleest van een vooraf door een ambtenaar opgesteld A4-tje. Dat is het antwoord en daar moet de wijk het maar mee doen. Inhoudelijke discussie werd en wordt daarmee volledig teniet gedaan. Tja, en voor het komen voorlezen van een A4-tje, moet je daar nog naar een vergadering voor komen? Kunnen ze dat niet even over de mail gooien? Continue reading »

 Posted by at 15:25
nov 302009
 

Het was in de tweede helft van de jaren negentig toen de gemeente Helmond de Bakelse bossen verkocht aan de toenmalige Waterleidingmaatschappij Oost Brabant, tegenwoordig Brabant Water. Inwoners van Rijpelberg verzette zich tegen de verkoop van deze bossen. Ze waren bang dat het bos verloren zou gaan aan de expansiedrift van een commerciële marktpartij.
Bovendien was er vrees voor een hekwerk om de Bakelse bossen, zodat wandelen in deze bossen niet meer mogelijk zou zijn.
Op het punt van toegankelijkheid stelde de toenmalige wethouder Jan van der Zanden de inwoners van Rijpelberg gerust. In de contracten stond namelijk als duidelijke voorwaarden, dat het bos toegankelijk moest blijven voor wandelaars. Verder was hij ervan overtuigd dat de beste garantie om de bossen te behouden voor de burgers in Rijpelberg verkoop was. Immers, zo sprak de toenmalige wethouder, als het in eigendom van de gemeente blijft weet je maar nooit wat er later nog voor plannen komen die er zo maar toe kunnen leiden dat het bos plaats maakt voor woningbouw.
Het is nu ruim tien jaar later en Naald moet tot de conclusie komen dat deze wethouder gelijk heeft gehad. De bewoners van Rijpelberg moeten blij zijn dat het bos is verkocht. Op de eerste plaats omdat de nieuwe eigenaar het bos aan het omvormen is naar een bos met veel meer diversiteit en op de tweede plaats omdat het nu inderdaad zo blijkt te zijn, dat je bij een gemeente als Helmond nooit weet wat voor plannen er allemaal uit de hoge burgemeestershoed worden getoverd.
Pak nu de uitloper van de Brouwhuise Heide, in de volksmond ook wel genoemd het BZOB bos. Het eigendom van dit stuk bos is in handen van de gemeente Helmond en voor een deel de gemeente Deurne. Volgens de huidige plannen gaat het BZOB bos dat van Helmond is helemaal plat en men creëert daarmee in totaal nog eens 45 hectare industriegebied. Ook 15 hectare bos van de gemeente Deurne moet gekapt worden, eveneens voor hetzelfde industrieterrein. Dat zijn de plannen die de gemeente Helmond samen met de buurgemeente en Eindhoven hebben gepresenteerd in de zogenoemde MEROS. Al dit bos verdwijnt alleen maar om nog meer industrieterrein aan te leggen. Maar kloppen de genoemde cijfers in dit persbericht wel? In een rapport over de natuurcompensatie voor de uitbreiding van het BZOB van de SRE worden heel andere cijfers genoemd. Men heeft het daar over 57 hectare in de gemeente Helmond en 18 hectare op het grondgebied van Deurne. Wat is waar?
Nu ligt in de boswet vast, dat als de gemeente op de ene plaats een bos omver haalt om “zwaarwegende belangen”, ze het bos één op één op een andere plaats weer dienen aan te leggen. In de rapportage van de SRE staat vermeld dat men voor de compensatie van de uitbreiding van het industrieterrein BZOB bijna 110 hectare nieuw bos moet aanleggen. Maar het mooiste komt nog, het bos wordt volgens de plannen gecompenseerd tegen de wijk Brouwhuis aan, waaronder de geledingszone. Omdat daar onvoldoende ruimte is om al dat bos te compenseren wordt ook nog een groot deel van het te kappen bos gecompenseerd aan de kant van Vlierden. Dit lijkt natuurlijk heel mooi, er wordt bos gecompenseerd door nieuw bos aan te planten aan het bestaande bos. Maar let wel even op het prijskaartje. Om deze plannen werkelijkheid te laten worden moet een bedrag worden opgehoest van bijna 29 miljoen euro. Dat is dus bijna 400.000 euro per te verkopen hectare industriegrond! Nou Naald weet het wel, in Rijpelberg mogen ze blij zijn dat het Bakels bos niet meer van de gemeente Helmond is. De bewoners van Brouwhuis kunnen hun borst nat maken. Ik zou zeggen eerst compenseren en dan pas kappen, want zoals het dikwijls gaat bij de gemeente, men vergeet daar heel snel wat ze beloofd hebben. Kijk maar naar de plannen rond Berkendonk.

De Naald.

 Posted by at 14:12
okt 302009
 

Ten tijde van het schrijven van deze column is het nog steeds niet zeker of de DSB overeind kan blijven staan of dat ze gedoemd zijn te verdwijnen van deze aardbodem. Het is natuurlijk voor alle mensen die bij deze bank werken een hard gelach. Na jarenlang voor schijnbaar wel een heel goede baas te hebben gewerkt het bedrijf op deze wijze zien te klappen. Of het helemaal onverwacht is gekomen, is natuurlijk wel de vraag. Voor degene die een beetje het nieuws volgden was het er langere tijd bekend, dat deze bank wel veel toezegde maar lang niet altijd alles nakwam. In het programma Tros Radar is dat meerdere keren wel heel nadrukkelijk aan de orde gekomen.
De finaleklap lijkt te zijn uitgedeeld door de heer Lakeman met zijn oproep aan alle klanten om hun geld van deze bank af te halen.
Wat echter nu ook overduidelijk is geworden, dat is de macht van de consument, zolang deze maar in staat is om als “één man” opereren. Zodra alle consumenten of de overgrote meerderheid van consumenten allemaal hetzelfde doen ploft het systeem uit elkaar.
Dat biedt natuurlijk wel mogelijkheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld energieleveranciers die zo af en toe ook van die wurgcontracten hebben afgesloten, aan telecom aanbieders en andere instellingen die zogenaamd in “uw” belang zaken gaan regelen. Maar ook plannen van gemeenten of semiprivate instellingen kunnen op deze manier eenvoudig getorpedeerd worden.
Zo zou je eens kunnen opzoeken wie de sponsors zijn van de voetbalclub die een stadion wil bouwen op Berkendonk. Door juist van hen geen producten te kopen of diensten af te nemen en ze desnoods dat ook te vertellen waarom je dat niet doet, is door de consument een vuist te maken tegen ongewilde plannen. Per slot van rekening is de bouw alleen mogelijk als er voldoende sponsors blijven.
Met de teloorgang van DSB is dus ook direct de macht van de consument duidelijk geworden, zolang deze maar in staat is tezamen een vuist te vormen.

De Naald.

 Posted by at 13:00
sep 232009
 

Ik kan het echt niet helpen, maar het gedoe rond Berkendonk blijft Naald intrigeren. Eén ding is mij al wel duidelijk geworden de laatste twee maanden, het college van
B & W vaart samen met het rijkelijke ambtelijke korps haar eigen weg in dit dossier. De leden van deze gemeenteraad laten zich gewoon te kijk zetten door dit college, want ze weten van niets en hebben schijnbaar zonder het te weten geld gereserveerd voor een hekwerk om Berkendonk.
Want hoewel er in Helmond nergens geld voor blijkt te zijn, stond er aan het begin van deze zomer plotsklaps een hartstikke duur hekwerk om een deel van Berkendonk. Tegelijk werd door dit college van B&W een vaarbesluit afgekondigd. Dit alles met het doel om mensen die nog geen lid zijn van de zeil- en/of surfvereniging te verplichten lid te worden van deze verenigingen. Overigens terzijde, een prominent lid van het CDA zwaait wel de scepter bij één van deze vereniging. Alleen als je lid bent van één van deze verenigingen dan heb je het voorrecht om op Berkendonk te mogen surfen of zeilen. Alle andere “gewone mensen” mochten vanaf dat moment niet meer zeilen of surfen op Berkendonk op straffe van een forse geldboete.
Kijk, dit is nu het toppunt van mensen verplichten om zich aan te sluiten bij een vereniging. En geloof me, dit gaat navolging vinden, want het is op deze manier wel heel erg makkelijk om leden te krijgen.
Binnenkort zullen er op alle voetbalveldjes in onze wijk, waar nu nog vrij gevoetbald mag worden, borden verrijzen dat dat alleen nog mogelijk is als je lid bent van de voetbalvereniging.
Ook de hondenuitlaatstroken zullen binnenkort in beheer overgedragen worden aan de hondenvereniging. Het op die stroken nog uitlaten van je hond mag alleen met een lidmaatschapskaart bevestigd aan de halsband van de hond en een plastic zakje.
Maar de speeltuinvereniging ruikt ook meer leden. Op de nu nog openbaren speellocaties mag binnenkort alleen nog gespeeld worden door kinderen die lid zijn van de speeltuinvereniging. De kinderen zijn, als ze daar willen spelen, verplicht een penning te dragen zodat zichtbaar is dat ze lid zijn. En al deze maatregelen zijn natuurlijk, volgens dit college, er op gericht om de locaties veilig te houden. Want tja, er moet natuurlijk wel een reden zijn.
Maar de nu nog gratis toegankelijke recreatieplas en enige mogelijkheid om in deze gemeente nog buiten te kunnen zwemmen houdt mij nog meer bezig. Want hoe is het mogelijk dat op het hoogtepunt van deze zomer er in Berkendonk plotsklaps blauwalg wordt geconstateerd. De plas staat bekend om zijn diepte en bij deze diepte moet het toch wel heel gek gaan wil het water een dergelijke temperatuur bereiken, dat blauwalg zich kan ontwikkelen.
Wat is er precies aan de hand? Waar zit die blauwalg dan?
Waar komt die vandaan?
Wat is er door de gemeente aan gedaan om dit te voorkomen, want het is niet de eerste keer dat het genot van vele Helmonders op deze brute wijze wordt verstoord? Wie is hier voor verantwoordelijke?
Allemaal vragen, maar geen antwoorden en die zullen er ook wel niet komen. De gemeente vaart gewoon haar eigen weg en wat burgers er van vinden is pas belangrijk in maart 2010, bij de volgende verkiezingen dus. En zoals gebruikelijk stemmen de burgers dan naar de landelijke trend zonder zich te realiseren wat er ons was beloofd en wat er uiteindelijke van terecht is gekomen.
Wordt het geen hoogste tijd om de politiek in Helmond van het pluche af te schudden met een eigen wijkpartij?
De Naald.

 Posted by at 21:54
jul 232009
 

Het Eindhovens Dagblad heeft afgelopen maand een onderzoek gepubliceerd naar de waardering die de gemeenteraadsleden in Helmond zichzelf en hun collega’s geven. Een mooie score zo op het eerste gezicht, een gemiddeld rapportcijfer van 6,4. Jammer dat je op school jezelf en je mede klasgenoten niet mag beoordelen, dat zou heel wat niet geslaagden schelen.

De echte beoordeling komt echter pas in maart 2010, want dan kunnen de burgers van Helmond het college en de gemeenteraad een rapportcijfer geven. En hoe dat zal uitvallen is in belangrijke mate afhankelijk van de deelname in Helmond van de partij Van Wilders de PVV.

Het is nog niet bekend of deze partij in Helmond deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen laat staan wat de standpunten zijn van deze partij. Maar bij deelname zou het zo maar eens kunnen zijn, dat het rapportcijfer van 6,4 verbleekt naar een 3,2 of nog minder.
Bij de Europese verkiezingen bleek al, dat de PVV voor een radicale verschuiving zou kunnen zorgen in de vastgeroeste Helmondse politiek. De PVV belooft te luisteren naar de wensen van de bevolking en omdat een overgrote meerderheid van de Helmondse bevolking tegen weer een miljoenen verslindend project is (de bouw van een nieuw stadion voor Helmond Sport op ons gekoesterd Berkendonk) dat bovendien de natuur en de leefbaarheid van duizenden Hellemonders aantast, zou de PVV ook tegen die bouw moeten zijn. Als ze dat waar maken zou het zo maar eens kunnen dat ze in Helmond de absolute meerderheid halen en zullen de gevestigde partijen, of ze nu lokaal of landelijk zijn, krokodillentranen huilen. Het is dan te laat voor ze, maar wel terecht. Immers, ze zijn wel gekozen voor vier jaar maar hebben na de verkiezing in zijn geheel geen oog en oor meer voor wat de eigen burgers willen, schijndemocratie dus en vooral zorgen dat je partij en voorman geen averij oplopen.

Wat dat laatste betreft heeft het CDA tot nu toe de meeste averij opgelopen met hun lijsttrekker en huidige wethouder Stienen. Deze uit Asten geïmporteerde wethouder (die in Asten vooral Helmond buiten hun gemeentegrens moest houden) liep eerst een blauwtje met zijn plannen voor een sportboulevard op De Braak. Deze averij moest goedgemaakt worden (per slot van rekening moet je daadkracht tonen) en het college en de meerderheid van de Helmondse gemeenteraad probeerde de opgelopen schade te repareren door Helmond Sport toe te staan een stadion te bouwen op Berkendonk. Dat deze CDA wethouder daarmee wel de bevolking van Rijpelberg en Brouwhuis tegen zich in het harnas jaagde was geen probleem. Beide wijken stemden toch al overwegend PvdA, Groen Links en SP. De politieke schade werd met die keuze beperkt gehouden.

Maar ja, toen kwam de school in Brandevoort. Dezelfde wethouder die een nieuwe school liet bouwen die niet gebruikt mag worden waardoor er een stukje verderop weer een nieuwe school gebouwd moest worden. Kosten ruim 1,1 miljoen Euro.
En wist u dat deze averij van deze wethouder de OZB betalende burger in Helmond bijna 60 euro kost. Hoe ga je dat uitleggen aan de kiezer nota bene in het jaar van de verkiezingen? Was dat rapportcijfer van 6,4 toch niet wat te hoog?

De Naald.

 Posted by at 20:34
jun 232009
 

De Europese verkiezingen zijn al weer enige weken achter de rug en nog steeds zal het bij de oude gevestigde politieke partijen dreunen. Stuk voor stuk kregen ze te maken met onverwacht kiezersverloop en de opkomst in Helmond was grandioos, net iets meer dan één op de vier die nog de moeite nam naar de stembus te gaan. Een uitzondering voor Helmond was de VVD, maar dat is eenvoudig te verklaren door de campagne van onze streekgenoot, de Europarlementariër uit Asten, de heer Manders, die er maar mooi voor zorgt dat we vanaf 2012 met één en dezelfde lader alle merken mobieltjes kunnen opladen.
Lang zullen de oude gevestigde politieke partijen gaan nadenken wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben, maar het is toch eigenlijk heel simpel.

Kijk nu eens naar de plaatselijke politiek, hoe geloofwaardig is die nou. Ze beloven één keer in de vier jaar van alles, maar ze doen juist het tegenovergestelde. Compromissen noemen ze dat in politieke vaktaal.
Mede wijkbewoners, kijk eens om je heen hoe de eigen wijk erbij ligt. Hoe staat het met het onderhoud van de bestrating? Hoe staat het met het onderhoud van het groen? Hoe vies zijn al die lantaarnpalen langs de fietspaden, soms zo erg dat er geen licht maar vanaf komt? Hoe (verkeers)veilig is uw wijk, de doorgaande weg?
Je wordt er niet vrolijk van en als je goed om je heen kijkt verpauperd de wijk, inclusief ons winkelcentrum Brouwhorst, in rap tempo.
Maar ook de omgeving van onze wijk wordt in rap tempo vernietigd. Lees de plannen op en rond Berkendonk eens door. Een industrieterrein inclusief een stadion voor Helmond Sport, maar ook de beloofde natuurontwikkeling (en die is echt beloofd, lees het bord maar eens langs de Deurneseweg, daar staat het echt op) zal er nooit komen met een vakantiepark van 600 woningen en alles wat daar bij hoort.
Luister eens goed naar de plannen die de gemeente, de SRE en de provincie hebben met de N 279, deze moet verdubbeld worden, omdat de gemeente Helmond zo graag een autosnelwegverbinding wil hebben met het Rijkswegen autosnelwegennet.

En wat vinden en zien wij als burgers van deze wijk nu allemaal? We zien dat er bij deze gemeente geen Vogelaar wijken zijn, maar Voorkeur wijken, waar veel meer kan, waar veel meer geld naar toe gaat, waar het onderhoud op een hoger plan staat dan in onze wijk. Fiets eens door Brandevoort, Dierdonk en Stiphout en je ziet het verschil. Waarom kan dit niet in onze wijk?
Het antwoord is simpel, de oude politiek heeft niet voor onze wijk gekozen.
Het enige waar de oude politiek ons mee opscheept zijn plannen die we helemaal niet willen. De overgrote meerderheid (ruim 95%) zit niet te wachten op een stadion en een vakantiepark bij Berkendonk. Wat genuanceerde ligt dat voor de verdubbeling van de N 279, daar zouden de handen nog wel voor op elkaar gekregen kunnen worden als men bereidt is deze zo aan te leggen, dat er geen overlast van ondervonden wordt. Dat betekent een verdiepte aanleg, zoals het gemeentebestuur in Laarbeek ook eist. Maar omdat de politiek in Helmond andere belangen heeft, zal men dat nimmer durven te vragen, laat staan eisen.

Heren politici en bestuurders. Zolang de meeste van jullie er alleen zitten voor zichzelf zal de burger lak hebben aan verkiezingen en u alleen met proteststemmen blijven tarten in de hoop dat er ooit weer een tijd komt dat u als politici er zit voor alle burgers.
Of u nu in Helmond zit, Den Haag of Brussel, democratie hoort een vertaling te zijn van de stem van het volk en niet het eigen (partij)belang of aanzien.
Wanneer gaat u nu weer eens echt luisteren naar wat “het volk” wil?

De Naald

 Posted by at 19:26
mei 232009
 

Donderdag 7 mei was er door de politieke partij “Helder Helmond” een kletsavond georganiseerd in wijkhuis De Brem over de toekomst van Berkendonk en heel specifiek de bouw van een nieuw stadion nabij “onze nu nog vrij toegankelijke” recreatieplas. Gekletst werd er bij voorbaat, maar sterker nog, het was vooral zwammen.
Op één enkeling na was een ieder die aanwezig was tegen de komst van het voetbalstadion nabij Berkendonk. Dat was ook niet raar, want dat is een feit van algemene bekendheid. Ruim 90% van de inwoners van Rijpelberg en Brouwhuis zijn tegen de bouw van zo’n stadion op Berkendonk. Zodra bekend wordt (na de verkiezingen in maart 2010) wat het nieuwe stadion de Helmondse burger in financiële zin gaat kosten, welke lasten er weer allemaal verhoogd moeten gaan worden om het te betalen, zal de weerstand in de andere wijken ook wel toenemen, maar ja, er is al besloten tot ….
En zeg nu toch eerlijk, wie wil tegenwoordig een voetbalstadion in zijn achtertuin?
In ieder geval ook niet de raadsleden die vóór dit voetbalstadion hebben gestemd. Bekijk eens waar ze zelf wonen. Het CDA was voor, maar waar wonen de meeste voorstemmers binnen de gemeenteraad? Op Mw. De Bruin na (die in Rijpelberg woont maar helaas door omstandigheden niet aanwezig kon zijn) bijna allemaal in of nabij Stiphout, behoudens dhr. Peters die aan de Bakelsedijk woont, nabij het huidige stadion.
Ook de VVD was voor de bouw van een nieuw stadion, maar deze raadsleden wonen geen van alle hier. Die zitten rustig in Stiphout en Dierdonk. Ook de raadsleden van de SDHO-OH zullen weinig moeite hebben met de keuze van het stadion tegen Rijpelberg aan. Zij wonen respectieve in de Binnenstad, Mierlo Hout en (wederom) in Stiphout.
De 2 raadsleden van Helmondse Belangen spelen de ver van mij bed show, evenals de fractie Voogd en D’66 die allemaal aan de “goede” kant van het oude kanaal wonen.
Hebben de wijken Rijpelberg en Brouwhuis het niet allemaal aan zich zelf te danken? Deze wijken vertegenwoordigen ruim 20% van de Helmondse bevolking en bezetten in de gemeenteraad van Helmond slechts 10% van de raadszetels. Als je naar een wijk als Stiphout kijkt, daar woont slechts 6% van de Helmondse bevolking maar heeft wel een vertegenwoordiging van 14% van alle raadsleden.
Welke groep bewoners staat er op om de belangen van onze wijken eens te gaan vertegenwoordigen. Rijpelberg en Brouwhuis samen moeten toch ook 20% van alle raadszetels kunnen binnenhalen? Dat zijn toch zeker 7 en wellicht 8 zetels en daarmee kan dan eindelijk eens opgekomen worden voor de belangen van deze 2 wijken.
Dan toch nog even terug naar de kletsavond van Helder Helmond. Zij kwamen, hoorden en kletsten, maar toen het er op aan kwam in de gemeenteraad stemden ze vrolijk voor het plan. Pas op, de verkiezingen komen er weer aan!

De Naald.

 Posted by at 14:50
apr 232009
 

Wethouder Stienen vindt het maar knap vervelend al die klankbordgroepen in Helmond. Deze uit Deurne afkomstige bestuurder en sinds kort inwoner van Dierdonk was het in dit dorp natuurlijk wel anders gewend.
In Helmond heeft iedere wijk een eigen klankbordgroep en tja beste wethouder, als die het eens een keer niet eens zijn met de plannen van u, is het toch niet raar dat ze daar ook actie tegen ondernemen? Zo ook onze wijkvertegenwoordigers die zich verzetten tegen de komst van een stadion voor Helmond Sport aan de Deurneseweg. Het beste wapen tegen deze dwarsliggende klankbordgroepen is hun geloofwaardigheid publiekelijk ter discussie te stellen. Dus wat deed deze wethouder, in het openbaar twijfelen aan de geloofwaardigheid van de klankbordgroepen, roepen dat ze geen achterban hebben en ze uitdagen zelf maar eens te bewijzen dat ze wel degelijk spreken namens een wijk.
Nu is het gelukkig zo, dat de vertegenwoordigers van wijkorganen, zoals ze in onze wijk, zich meerdere keren paar jaar verantwoorden naar de inwoners van de wijk. In openbare vergaderingen vertellen deze bestuursleden welke standpunten ze voornemens zijn in te nemen over bepaalde onderwerpen. Als de aanwezige wijkbewoners andere standpunten innemen zal er met meerderheidsbesluiten een nieuw standpunt ingenomen worden. En nogmaals dat gebeurt meerdere keren per jaar.
Helaas voor deze wethouder, hij legt slechts één keer per vier jaar verantwoording af en dan ook nog over zo’n berg aan onderwerpen tegelijk, dat je als burger van deze gemeente moet kiezen wat je wel en niet belangrijk vindt en vond. Bij de wijkorganen gebeurt dat per onderwerp.
De werkelijke redenen van CDA wethouder Stienen is natuurlijk een heel andere, zoals gebruikelijk bij Helmondse bestuurders. Na tweemaal bakzeil te hebben gehaald over het toekomstige stadion van Helmond Sport wilde hij met het besluit tot de bouw van zo’n stadion op Berkendonk onze wijkvertegenwoordigers al bij voorbaat monddood maken. Stel je voor dat hij voor de derde keer door toedoen van een “paar onnozele” wijkvertegenwoordigers wederom zijn plan verwezen zag naar de prullenbak. Hoe moest hij dat de kiezers over 10 maanden gaan uitleggen aan de kiezers en kan hij dan wel terugkeren als wethouder?
Zoals ik al in mijn bijdrage van maart al had voorspeld, zal dit college kiezen voor een stadion voor Helmond Sport op Berkendonk. De gemeenteraad zal zeer binnenkort hierover stemmen en de uitslag is voorspelbaar. De meerderheid zal akkoord gaan, want het nieuwe stadion komt niet in hun achtertuin te liggen, maar lekker ver weg van eigen huis en haard.
Tegelijk zal deze gemeenteraad de Helmondse burgers zand in de ogen strooien door te stellen dat het de belasting betaler in Helmond niets zal kosten, want dat is geen leuke boodschap zo vlak voor de verkiezingen in maart 2010. Dus dan maar weer een verhoging van de hondenbelasting om Helmond Sport te helpen!
Maar het bouwen van een stadion voor Helmond Sport bij Berkendonk is onmogelijk zonder dat wij als burgers van deze gemeente daarvoor moeten opdraaien. Als je alleen al kijkt naar wat het gaat kosten om de wegen rond dit nieuwe stadion aan te passen, met natuurlijk weer wat extra stoplichten, dan kun je deze begroten op zeker één miljoen euro en die betalen de burgers van deze stad. Verder gaat de belastingbetaler gewoon meebetalen aan het stadion voor Helmond Sport, omdat daarin ook de surf- en zeilvereniging wordt gehuisvest. De gepeperde huur voor deze nieuwe onderkomens worden als subsidie aan deze verenigingen gegeven die ze weer doorbetalen aan Helmond Sport. En zo zal men nog wel een aantal truckjes verzinnen.
Om Helmond Sport een nieuw stadion te kunnen laten bouwen kan het niet anders dan dat wij als burgers, ook al houd je helemaal niet van voetbal, toch weer zullen moeten betalen via wederom verhogingen van de toch al zo uit de hand lopende gemeentelijke belastingen.
De Naald

 Posted by at 12:27
mrt 222009
 

Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden dèmos, wat ‘volk’ betekent en krateo, wat heersen’ of ‘regeren’ betekent.
Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken. Uitgangspunt is dat de meerderheid van een volk beslist over wat er wel en niet zou moeten gebeuren.
In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens de meerderheid) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten of plannen vast te stellen of beslissingen te nemen.

Deze vorm van democratie is in Helmond inmiddels ver te zoeken. Immers als wij nog steeds deze vorm van democratie zouden toepassen, dan zou bijvoorbeeld onze gemeente Helmond ons als burgers van deze wijk ook eens moeten vragen of wij wel “Helmonders” willen blijven, of dat we toch niet liever aansluiting zouden zoeken bij een andere gemeente zoals Asten, Deurne, Laarbeek of Bakel en Gemert of helemaal zelfstandig willen worden. Het fluweel van de zetels in het college van B & W evenals in de raadszaal van de gemeente Helmond kriebelt teveel.

Hetzelfde geldt voor plannen van de gemeente Helmond.
Denkt dit college van B & W en de gemeenteraad nu echt, dat de meerderheid van de bevolking in Helmond zit te wachten op een nieuw stadion voor Helmond Sport bij Berkendonk? Ik kan u op een briefje geven dat als ze het lef hadden om daar een volksraadpleging over te houden en de bevolking van Helmond dan ook echt en eerlijk zouden vertellen wat het hen allen samen aan euro’s zou gaan kosten en wat de gevolgen zijn voor de leefbaarheid er nog geen 5% van de hele Helmondse bevolking voor een nieuw stadion op Berkendonk zou kiezen.
En toch voorspel ik u, dat dit college van B & W met een voorzitter die voetbalgek is, samen met de huidige gemeenteraad gaat besluiten Helmond Sport een nieuw stadion te laten bouwen bij Berkendonk. In Helmond noemen we dat dan democratie, als het in een Zuid Amerikaans land zou gebeuren noemen we het een dictatuur.

Precies hetzelfde is er aan de hand met een geplande snelweg ten oosten van de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. De wijken Helmond Noord, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis zullen de zure vruchten gaan plukken van deze nieuwe snelweg. En als je het de burgers in deze wijken vraagt of die weg nodig is, dan zal een kleine meerderheid beamen dat een nieuwe weg hoogst noodzakelijk is.

Maar als je doorvraagt onder welke voorwaarden die weg er dan moet komen, is de mening bijna unaniem. Verdiept, zodat deze vier wijken met bijna 40% van de Helmondse bevolking geen geluidsoverlast en stankoverlast ondervinden.

En als dan in Rijpelberg aan de eerste man van deze stad wordt gevraagd waarom Helmond niet het standpunt van de gemeente Laarbeek overneemt, namelijk een nieuwe weg ja, maar wel verdiept, dan antwoord de eerste burger van deze stad, die zelf heel rustig ergens richting Eindhoven woont, dat hij geen boodschap heeft aan de wensen van deze wijken en niet zoals Laarbeek gaat ijveren voor een nieuwe weg die verdiept in het landschap wordt aangelegd.

Echte democratie heet dat in Helmond.

De Naald

 Posted by at 19:06
feb 222009
 

Dat sport verbroederd is een oud feit. Dat was eens maar nu niet meer.
Vroeger was het samen een potje voetballen, basketballen of zelfs tennissen, een uitje, een volksvermaak en door het samen te doen en samen tegen “de ander” te spelen ontstond er een verbroedering.
Voor de wedstrijd samen kennis maken met de tegenstander, met de tegenstander je warm lopen en dan het spelletje. Na het spelletje samen een pintje. Toen was het nog een spelletje, voor de spelers en de supporters.
Tegenwoordig gaat het er bij de sport heel anders aan toe. Er staan grote belangen op het spel. Geld, heel veel geld, en bij verlies van het “potje” konden ook wel eens de sponsors weglopen en gaat je clubje failliet. Dat weten de spelers die er van moeten leven en de supporters doen al even hard mee. Kijk naar de wekelijkse inzet van de politie bij alleen al de voetbalwedstrijden, maar ook andere sporten volgen in rap tempo.
Uniek voor Helmond is dat de sport ook de Helmondse politiek niet verbroederd maar nog meer splijt.
Vroeger gingen de raadsleden in Helmond samen gratis met een door Helmond Sport beschikbaar gestelde seizoenkaart naar alle thuiswedstrijden op De Braak en kon men zittende in de loge de zaken die men tijdens de vergadering niet had kunnen regelen rustig bespreken. Nu vecht men elkaar de tribune af, want ook voor de Helmondse politieke partijen staan grote belangen (lees macht) op het spel. Men vecht over het onderwerp voetbal elkaar de raadszaal uit.
De belangen zijn groot en wat het ook aan belastinggeld kost, die (politieke) belangen moeten veilig gesteld worden. De wijk Brandevoort eist (terecht als het hen beloofd is) een eigen sportpark voor hun eigen voetbalclub. De politiek moet keuzes maken, er is geen geld (genoeg), ook niet voor de van hun voetbalvelden verdreven voetbalclub Klein Arsenal, maar binnenkort zijn er wel weer verkiezingen en de macht in het Helmondse lonkt. Brandevoorters zijn trouw stemmers!
De andere kant van het verhaal is, dat in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis er erg tegenop wordt gezien een stadion voor Helmond Sport plus de nodige trainingsvelden een plaats te geven op Berkendonk.
Toch lijkt het er op dat de politiek (ondanks eerdere beloftes) in zal stemmen met de aanleg van voetbalvelden op Berkendonk.

En wat Naald nu niet snapt is het volgende. In onze wijk willen we geen voetbalvelden (op Berkendonk) en in Brandevoort willen ze nu juist wel voetbalvelden. Dan is één plus één toch gewoon twee en leg je de velden voor Helmond Sport toch in Brandevoort neer. Alle wijken blij, toch!

De Naald

 Posted by at 16:50
jan 212009
 

Toen de gemeente Helmond de Helmondse kabeltelevisie maatschappij Combivisie verkocht aan UPC zou het allemaal beter worden en niet duurder. Het voormalige Helmondse kabelnet was van alle Helmondse burgers die door betalingen dit netwerk bijeen hadden gebracht.
Miljoenen ontving de gemeente Helmond voor dit kabelnet waarmee ze hele leuke dingen gingen doen. De bouw van Boscotondo met nieuwe raadszaal bijvoorbeeld. Maar wat heeft de huidige Helmondse burger nu nog aan al dat toen uitgegeven geld? En tja UPC betaalde wel veel voor de kabeltelevisie in Helmond, maar als je naar de huidige tarieven kijkt weet je dus ook wie uiteindelijk deze vele miljoenen aan het terug betalen is, juist ja iedere Helmondse burger die nog steeds aangesloten is op de kabel-televisie. Goedkoper is het door deze “marktwerking” zeker niet geworden.
Ook Obragas werd door de gemeente Helmond in de aanbieding gedaan. Ook nu weer verkocht de gemeente Helmond een netwerk wat eigenlijk van alle Helmondse burgers was. En wederom werden vele miljoenen euro’s op de bankrekening van de gemeente Helmond bijgeschreven. En wederom kun je je oprecht afvragen wat het nu de Helmondse burger heeft opgeleverd. Niets toch, er is zelfs geen geld om Berkendonk open te houden voor de Helmonders. Wel hogere tarieven want ook de koper van Obragas, het Duitse RWE, zal linksom of rechtsom de vele miljoenen willen terugverdienen. Dat kan alleen door de tarieven “aan te passen” dus uiteindelijk zijn het degene die aangesloten zijn op dat netwerk die de vele miljoenen kunnen gaan ophoesten. Een knap staaltje “marktwerking”. Wat eens van ons allen was wordt door de gemeente verkocht, de gemeente schrijft de miljoenen bij op haar bankrekening en haar burgers kunnen de aankomende jaren dat bedrag weer bij elkaar sprokkelen om de koper zijn miljoenen die betaald zijn terug te laten verdienen.
Je zou zo langzaamaan toch gaan denken dat de politiek uit deze voorbeelden haar conclusies gaat trekken en stopt met de uitverkoop van de publieke zaken. Helaas, ook de provincie en wederom een 40-tal gemeente zwichten voor het geld. Essent, de grootste leverancier van stroom in onze regio, gaat ook verkocht worden, ook aan RWE. Miljarden euro’s hebben de Duitsers over voor Essent. Bedragen waarvan politici met de ogen gaan knipperen en met hun kont gaan draaien. Wederom zal er een publiek bedrijf verkocht worden, wederom voor een extreem hoog bedrag en wederom zullen u en ik de aankomende jaren ons best weer moeten doen om de nota’s dan van RWE bij elkaar te sprokkelen. Immers het bedrag dat RWE nu betaald voor Essent zullen wij met zijn allen weer bij elkaar moeten brengen.
Tot slot mag je hopen dat het Duitse RWE niet voor de keuze komt te staan dat, wanneer de Russen weer eens de gaskraan dichtdraaien en er een tekort is aan gas zoals afgelopen weken, welke klanten ze het eerst zullen afsluiten. Worden het de Brabanders of de Duitsers?

De Naald.

 Posted by at 23:27
dec 162008
 

Zo, het was me een maandje wel. De plannen die allemaal veel gevolgen voor onze nu nog mooie wijk donderden de afgelopen maand over elkaar heen. Je vraagt je af wie heeft nog overzicht en als er iemand is die dat heeft dan zou je bijna kunnen denken aan opzet. De hele bevolking in een korte tijd overdonderen met allerlei plannen en ideeën.
Het plan om de N279 te verdubbelen van 2 naar 4 rijbanen hing natuurlijk al wel enige tijd in de lucht. Maar nu de minister ook nog eens een pot met geld beschikbaar stelt komt dit plan wel akelig dicht bij. Nu is op zich die verbreding geen probleem maar wel het traject dat onze gemeente heeft uitgezocht. Keihard tegen de wijken Rijpelberg en Brouwhuis aan. In plaats van een keuze een nieuwe auto(snel)weg op een ruime afstand te leggen van wijken waarin 15000 mensen wonen, plakt Helmond deze weg keihard tegen de bestaande woningen aan in onze wijk.
De inkt voor deze plannen was nog niet droog of er volgde een nieuwe aanslag van onze overheid op de leefbaarheid. Waar o waar moet er ruimte gevonden worden voor een nieuw industrieterrein. De gemeente Asten zit niet te wachten om op haar grondgebied langs de A67 industrieterrein toe te laten dus moest er wat anders bedacht worden. En gevonden werd het. Het stuk bos waar in 2001 nog hard voor werd gevochten om dat te behouden gaan we gewoon platleggen voor nieuw industrieterrein. Tja denk ik dan, hebben we wel meer terrein nodig? Kijk eens wat er leegstaat op huidige terreinen, hoeveel kantoorpanden bouwen we in Helmond er nog bij met zoveel leegstand? Durf ook eens een oud vervallen en versleten pand te slopen om nieuw industrieterrein te creëren. Nee, liever ongeschonden bosgrond. Dat levert nieuwe bebouwing op, uitbreiding van grondgebied, verhoging van inkomsten en meer status voor bestuurders. En weer wordt er geen rekening gehouden met de Helmondse burgers in onze wijk.
Nu het bos opgeofferd is aan industrieterrein en de provinciale weg een auto(snel)weg is geworden blijft er aan de oostkant van Helmond alleen nog het gebied over wat men de groene peelvallei noemt. Het nog landelijk ingerichte gebied tussen Berkendonk, het Zandbos en de Brouwhuisse heide met De Bikkels. Tot maandag 1 december jl. was dat het enige wat over was. Maar op die avond viel ook dat laatste stukje ten prooi aan de uitbreidingszucht van bestuurders. In dat gebied zullen tenminste 600 luxe bungalows gebouwd gaan worden, sommige zelfs voorzien van een paardenstal en ander pal aan het nog vrij toegankelijke recreatiewater van Berkendonk. Bij deze luxe bungalows horen natuurlijk ook voorzieningen zoals een campingwinkel, een zwembad en zelfs een themapark. En tot slot zoekt men tussen al deze luxe bungalows ook nog een plek voor de bouw van een nieuw stadion voor Helmond Sport.
Hoe in één maand tijd bestuurders van onze regio, inclusief Helmondse, een gebied kunnen verkwanselen blijkt nu wel. Er blijft gewoon niets over van al wat ons is beloofd. Weet u het nog, Helmond groeistad, wonen en werken in het groen! Wonen ja, werken ja, om de steeds hogere lokale belastingen te betalen en het groen moeten we er maar bij denken.

De Naald.

 Posted by at 21:51
nov 142008
 

Wij kunnen het veranderen! Met die gevleugelde uitspraak wist Barac Obama de Amerikaanse verkiezingen te winnen en zal hij in januari 2009 de 44-ste president worden van het machtigste land in deze wereld.
Aan zijn gevleugelde uitspraak, “We can change”, moest ik ook denken toen ik de dag nadat onze wijkvereniging een brief had geschreven aan het college van B & W en gemeenteraad niets te zien in een stadion voor Helmond Sport nabij Berkendonk, de krant opende. De CDA wethouder van ruimtelijke ordening gaat zijn medewerking geven aan een onderzoek om nabij Berkendonk een nieuw stadion te bouwen voor Helmond Sport, inclusief trainingsvelden. Hoe is het in hemelsnaam toch mogelijk dat een wethouder medewerking geeft aan zo’n onderzoek als de gemeenteraad al meerdere keren heeft uitgesproken geen nieuw stadion nabij Berkendonk te zien zitten? Is dit nu de arrogantie van de macht of is het dommigheid?
Volgens mij is het niets meer en niets minder dan niet meer weten welke kant je op wil. Het is zwabberen in het kwadraat. Na net een presentatie te hebben gegeven over een nieuw stadion op De Braak (een onderzoek wat ook weer de nodige eurootjes heeft gekost) herroept deze wethouder binnen enkele dagen zijn standpunt en zwicht, …. tja voor wie of wat eigenlijk? Wat is er in die paar dagen gebeurd waar wij geen weet van hebben? Hoe is het mogelijk om in zo’n korte tijd te switchen van De Braak weer terug naar Berkendonk waarvan de gemeenteraad heeft uitgesproken niets voor die locatie te voelen?
Over een paar jaar zullen we de waarheid kennen, maar staat het stadion er dan al niet?
But we can change! In maart 2010 zijn er weer verkiezingen en het lijkt mij onmogelijk om voor maart 2010 op Berkendonk een stadion gebouwd te krijgen. Alleen al het bestemmingsplan wijzigen en de bezwaarprocedures doorlopen kost minimaal 2 jaar.
Yes, we can change. In maart 2010 kunnen we er voor zorgen dat er een bestuur in Helmond gekozen wordt dat Berkendonk behoud voor het zwemmen, de vrije toegankelijkheid die ons altijd beloofd is en behoud van de natuur. Nu nog een partij voor het behoud van het huidige Berkendonk.

De Naald.

 Posted by at 17:28
okt 252008
 

De hele Helmondse politiek staat weer eens op zijn kop nu het voor de zoveelste keer weer gaat om Helmond Sport. Een onderwerp overigens wat om de vier jaar weer op de agenda wordt geplaatst van de Helmondse politiek. Laten we even een kleine 10 jaar teruggaan in de tijd, de raadsperiode 1998 – 2002. De gemeenteraad van Helmond stelt op 1 juni 1999 een subsidie van bijna 1 miljoen (toen nog guldens) beschikbaar voor  renovatie en onderhoud van het sportpark van deze voetbalclub. Verder stond de gemeente Helmond in januari 2002 nog borg voor een drietal leningen met een totaal van bijna 1 miljoen euro.
Omdat de club in 2003 (wederom) in financiële nood verkeerde werd er weer eens een volgende borgstelling van 400.000,= euro voor deze voetbalclub uitgetrokken.
In deze collegeperiode, die van 2002 tot 2006, kwam Helmond Sport ook op een andere manier op de politieke agenda. Men bedacht het plan om het stadion en alle andere (voetbal)verenigingen van De Braak te verbannen. Er moesten op die grond huizen komen te staan en Helmond Sport zou verhuizen naar Berkendonk. Met de opbrengsten van de verkoop van deze grond (die van ons allen is dus is dat toch gemeenschapsgeld) zou men een nieuw stadion kunnen bouwen. Uit een later uitgelekt deel van het convenant tussen de gemeente Helmond en de Ooststappengroep bleek overigens, dat men al in een heel vroeg stadium, nog zonder enige besluitvorming, bezig was met het verplaatsen van het stadion van De Braak naar Berkendonk. Men had dit waarschijnlijk bewust geheim gehouden en zelfs de raadsleden daarvan niet in kennis gesteld.
Met de komst van de nieuwe gemeenteraad in 2006 werd dit bezopen plan, mede door de druk vanuit de publieke opinie, naar de prullenbak verwezen, althans voorlopig. Want in de politiek is nooit iets zeker en nog steeds zijn er politieke partijen in Helmond die het stadion voor Helmond Sport willen laten bouwen bij Berkendonk, maar dit terzijde.
Het huidige college kreeg een dossier, geërfd van het vorige college, en Helmond Sport blijft maar roepen dat ze een nieuw stadion moeten hebben. Omdat ook ons enige zwembad, De Wissen, al lang aan vervanging toe is, bedacht dit college een nieuw plan, een sportboulevard op De Braak voor de slordige som geld van 35 miljoen euro (althans dat is de eerste schatting van kosten, maar je weet toch hoe dat gaat …).
Maar wie stelt (of durft dat nog) eigenlijk de vraag, of wij, inwoners van Helmond, wel zitten te wachten op een betalende voetbalclub die de gemeenschap (zoveel) geld kost. En niet eenmalig, maar iedere collegeperiode weer opnieuw en iedere keer is er weer wat anders waarvoor belastinggeld naar verdienende spelers en haar club moet. Iedere euro kan maar één keer uitgegeven worden en hebben wij in deze stad geen belangrijkere zaken die we moeten regelen? Kijk eens om u heen, hoe ligt uw buurt erbij? Hoe is het met de bestrating en het groen in uw buurt? Is dat zo mooi? Kunnen we daar niet beter de euro’s instoppen?
Leg uw oor eens te luister bij mede Helmonders die gebruik moeten maken van voorzieningen als thuishulp en vervoer. Kariger kan het niet en zouden we daar niet wat van die euro’s aan kunnen uitgeven? De jeugd heeft de toekomst, maar zorgt men in Helmond wel in voldoende mate voor hun jeugd? Ouders met opgroeiende kinderen kunnen toch iedere week vaststellen dat we in Helmond een schrijnend tekort hebben aan vertier voor de jeugd?
Vraagt u zich ook niet af, welke belastingen er weer allemaal verhoogd moeten gaan worden, alleen om een betalende voetbalclub in Helmond overeind te moeten houden? Zo’n 15 jaar geleden deed het “gerucht” de ronde, dat de volledige opbrengst van de hondenbelasting in Helmond naar Helmond Sport zou gaan. Maar met alleen een verhoging van de hondenbelasting komen we nooit aan de bedragen die nodig zijn voor een nieuw stadion. Bezint eer ge begint is een welzeggend spreekwoord, maar helaas kent men dit spreekwoord in de Helmondse politiek (nog?) niet.

De Naald.

 Posted by at 21:38
sep 122008
 

Wat is dat nu weer zou een argeloze lezer kunnen denken.
Nou, het gaat hier om het zoveelste ideetje (waar bijna de hele gemeenteraad mee instemt, behalve de SP) van een lid van het college van B & W wat een slordige kwart miljoen euro’s gaat kosten. Het gaat erom dat onze gemeenteraad om te beginnen 250.000 euro wil uittrekken om iemand aan te stellen om zich te gaan bezig houden met het opkrikken van het imago van Helmond.
Let goed op de formulering, deze kwart miljoen is volgens de krant om een persoon aan te stellen om een start te maken met citymarketing. Het gaat dus om een heel dure man of vrouw met een wel een heel sjiek bureau op zijn kamer. Deze aan te stellen ambtenaar gaat het eerste jaar natuurlijk broeden op wat er te marketingen valt in Helmond. Vervolgens zal de volgende greep in onze kas plaatsvinden, want dan komen de plannen die ook natuurlijk niet zonder kosten kunnen worden uitgevoerd. Per woning gaan wij in Helmond alleen al om deze start te maken dus bijna 7 euro betalen aan een persoon voor de marketing van Helmond. De onroerendezaakbelasting en andere heffingen zullen dus tenminste weer met dit bedrag verhoogd dienen te worden.
Nou heb ik als Naald liever dat ze wat anders opkrikken met deze 250.000 euro. Ik heb zo wel een paar ideeën. Waarom krikken we het groen in onze wijk niet op voor dat geld. Op veel plekken ligt het er erg slecht onderhouden bij. Of een ander iets wat wel eens opgekrikt mag worden, de zuinige straatverlichting of gebrekkige bestrating.
Nee met de wijk Brandevoort, de Autocampus en de Kasteeltuinconcerten wil Helmond haar imago opkrikken, alsof iedere burger van Helmond daar op zit te wachten. Wat hebben wij daaraan?
Je hoeft me niet te geloven, maar dit is het zoveelste plannetje dat alleen maar geld kost en het imago niet zal opkrikken. Een imago kun je het best opkrikken via je eigen burgers door te zorgen dat ze in een prettige, schone en veilige omgeving kunnen wonen, met voldoende voorzieningen. Dan worden je burgers ambassadeurs van je stad en daarmee krik je pas echt je imago op.

De Naald.

 Posted by at 20:52
jul 102008
 

Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Eindelijk zijn er enkele politici die durven te bekennen dat stadsverwarming vele honderden euro’s per jaar meer kost dan een “gewone” aansluiting op gas. Haagse politici die na ruim 25 jaar durven uit te spreken dat mensen die aangesloten zijn op stadsverwarming ieder jaar honderden euro’s teveel betalen. Politici van PvdA, CDA en CU kondigen net voor de zomer aan daar een einde aan te maken en beloven (overigens voor de zoveelste keer) dat per 1 januari 2009 er een Warmtewet zal zijn die er voor gaat zorgen dat de stadsverwarminggebruikers eindelijk de echte prijs gaan betalen. Maar bedenk wel, deze uitspraken kwamen net voor de zomer, waarbij de zomerwarmte menig politici in de bol slaat, om toch nog even het ANP nieuws te halen. Dat lukt ze ieder jaar weer en tegen de tijd dat ze daadwerkelijk tot actie zouden moeten overgaan weet de oppermachtige branchevereniging van warmtebedrijven, EnergieNed, zand in de lagers te gooien en zijn de gebruikers weer terug bij af.
Nou, dan maar liever de Helmondse politiek. Eindelijk staan er een paar wijze raadsleden op die kwaliteitseisen willen gaan formuleren voor Helmondse wethouders. Helaas vertegenwoordigen ze slechts een heel klein aandeel in de gemeenteraad. Het idee wordt niet overgenomen door andere partijen, dus blijft het aanmodderen.
Kijk nu eens naar de thuiszorg en het gehandicapten- en ouderenvervoer in Helmond. Het is echt een grote puinhoop. Mensen spreken af en zitten soms één tot twee uur te wachten voordat ze opgehaald worden. Heb je een afspraak in het ziekenhuis om 11.00 uur, spreek je af om 10.00 uur, geheid dat je niet op tijd aanwezig bent. Ben je dan om 11.30 uur klaar en wil je weer naar huis, nou met een beetje geluk ben je net op tijd voor het diner
’s avonds.
Ook de thuiszorg is een brok ellende. Vraag je het aan en wordt je het toegekend, gebeurt het volgende. Een telefoontje, maandagmiddag komt de hulp van 13.30 tot 16.30, 3 uur maar je moet wel tekenen voor 3 en een half uur, maar dat terzijde. Komt er niemand opdagen. Maar even bellen, och de hulp is je vergeten, maar volgende week komt er zeker iemand. De week erop ja hoor, er wordt gebeld. Staat er een dame voor de deur die geen Nederlands spreekt en om de oudjes bezig te houden ook maar even de kleine heeft meegenomen. Van de 3  uur komt niet veel. Na een telefoontje naar de zorgverlener waarbij de gang van zaken wordt verteld wordt beloofd dat het de week daarop beter zal gaan. En inderdaad, de week daarop verschijnt de hulp zonder kind. Echter na 2 uur moet ze vertrekken, want het kind moet worden opgehaald. Weer een telefoontje naar de zorgverlener die beloofd weer beterschap. De week daarop komt een andere hulp. Helaas, die hulp heeft zich nooit gemeld met als reden dat ze het adres niet kon vinden.
En wil je dan voor deze ellende een politici verantwoordelijk stellen in Helmond, dan is dat op z’n minst een wethouder, maar beter nog het hele college inclusief de voorzitter. Helaas dekken de coalitiepartijen elkaar en wordt er een hoofd van de wethouder gespaard, laat staan dat het heel college haar verantwoordelijkheid neemt. De motie van wantrouwen wordt verworpen, de raadsleden gaan 2 maanden op vakantie, de wethouder(s) blijven zitten en de thuiszorg en ziekenvervoer blijft een ellende. Zo gaat dat in de politiek. Tegen de volgende verkiezingen aan beloven ze weer beterschap, wedden!
De Naald.

 Posted by at 21:39
jun 102008
 

Op 2 juni kopte het Eindhovens Dagblad dat onze centrummanager, voormalig wethouder van financiën Tielemans, een eigen klussenteam wilde voor noodzakelijk onderhoud in het centrum van Helmond.
De voormalige wethouder constateert terecht dat er bergen afval op het Havenplein blijven liggen, prullenbakken vies zijn en fietsrekken scheef staan.
Het centrum van Helmond moet op peil blijven. Een bank repareren met een plank in een afwijkende kleur is funest, dat mag en kan volgens deze centrummanager niet. Laat staan een fietsenrek dat maanden scheef staat.
Met recht vraagt Naald zich af, waar deze voormalige wethouder, die een carrière heeft van meer dan 25 jaar in de Helmondse politiek, al die jaren heeft uitgehangen.
Bergen afval liggen er niet alleen op het Havenplein, ook bij ons in de wijk liggen bergen afval. En wat doen wij als wijk daar dan aan als klagen bij de gemeente niet helpt? We organiseren een wijkschoonmaakactie om samen met bewoners en schoolkinderen al dat afval gewoon weer op te ruimen. En dat doen we jaar in jaar uit, want de gemeente kan dit niet allemaal voor haar rekening nemen. Die stelt andere prioriteiten. Dus centrummanager, organiseer gewoon iedere maand een wijkschoonmaakactie, samen met de ondernemers op het Havenplein.
Ook de vieze prullenbakken zijn een doorn in het oog van de centrummanager. Maar dat is niet alleen in het centrum het geval. Ook in de wijken zijn de prullenbakken smerig, zo er al een prullenbak aanwezig is. En in de periode dat de centrummanager verantwoordelijk was voor de schatkist van Helmond is daar geen enkele verbetering in gekomen.
Ook staan er fietsrekken scheef in het centrum van Helmond. Nou ja, beter een scheef fietsrek dan geen fietsrek. Want hoeveel moeite kost het soms niet om fatsoenlijke fietsrekken in Helmondse wijken geplaatst te krijgen.
Verder schijnt de gemeente Helmond in het centrum nog banken te repareren. Wel met een plank met een andere kleur, maar er wordt tenminste gerepareerd. Volgens Naald doen ze dat lang niet meer in alle wijken van Helmond. Wij zijn wel blij met een nieuwe plank, of deze nu wel of niet de juiste kleur heeft.
En wat wil deze centrummanager nu als oplossing: een eigen klusploeg via Atlant, met één opzichter als aanspreekpunt. Een prachtig reïntegratieproject en korte lijnen met het centrummanagement, zodat klachten snel kunnen worden verholpen. Volgens mij is dat niet meer dan baasje willen spelen over een eigen klusploeg op kosten van de Helmondse schatkist die vier jaar door deze centrummanager is beheerd.
Ach, beter laat dan nooit moet je maar denken. Eindelijk ziet deze voormalige politicus dat op de eerste plaats het onderhoud van de stad hoort te staan in plaats van prestigeprojecten. En dan niet alleen de wijk die centrum heet maar in alle wijken die samen de stad Helmond vormen. Alleen jammer dat hij dat nu pas inziet en niet toen hij wethouder van de Helmondse schatkist was.
De Naald.

 Posted by at 20:08
mei 102008
 

Onze gemeente Helmond heeft geld over, heel veel geld over.
Uit de Voorjaarsnota 2008, met de bijna ludieke titel “Samen investeren in Helmonders” blijkt, dat men over het jaar 2007 maar liefst een bedrag overhoudt van 8 miljoen, 344 duizend euro.
Als je dan weet dat in Helmond op 1 januari 2008 precies 37312 woningen stonden, betekent dat, dat de gemeente Helmond per woning 223,62 euro overhield. (Hoezo is de onroerende zaakbelasting nog steeds één van de hoogste).
Je kunt dit overschot ook berekenen naar het aantal inwoners. Dat betekent dat de gemeente Helmond per bewoner in deze stad 96,14 euro overhoudt in 2007.
Als we dan eens verder gaan rekenen wat dat betekent, dan zien we, dat in Rijpelberg 8560 mensen woonden op 1-1-2008 en Brouwhuis 9290 inwoners telde. Samen zijn dat 17850 inwoners in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Samen zijn deze wijken dus goed voor ruim 20% van de totale bevolking van Helmond.
Je zou dan denken, ach 20% van het veel te veel betaalde geld door alle Helmonders zal dan ook wel tegoed komen aan onze wijken. We gaan toch “Samen investeren in Helmonders”! Een mooi bedrag is dat, bijna 1,67 miljoen euro. Kunnen ze eindelijk de doorgaande “snelweg” van Asten naar Den Bosch geluidsarm maken en Berkendonk nog gewoon heel veel jaren voor de gewone Helmonder vrij toegankelijk houden. Ook het groen en de bestratingen in deze wijken zijn toe aan een opknapbeurt of ze leggen eindelijk een betaalbaar aardgasnet aan. En als ze nu niets doen van dit alles, tja geef het dan gewoon terug aan alle burgers door bijvoorbeeld een verlaging van de afvalstoffenheffing of het rioolrecht.
Maar helaas, zo werkt het bij deze gemeente niet. Helmond wil “Samen investeren in Helmonders”.
Dat betekent een kasteel verlichten, wel mooi, maar toch niet iets waar we allemaal iets aan hebben. Kwaliteitsimpulsen in het centrum van Helmond, dit terwijl ons winkelcentrum (Brouwhorst) steeds verder dreigt af te glijden. Kunstgrasvelden op De Beemd, ook niet echt iets waar we hier iets aan hebben, net zo min aan weer nieuwe verkeersregelinstallaties (stoplichten dus) die er extra komen (Het is het zogenaamde “slimme” systeem “utopia”, maar het slim afstellen van stoplichten in Helmond blijft een “utopie”). Zo’n 50 duizend euro erbij voor het Speelhuis om het programma aantrekkelijk te maken. Alleen deze ophoging van het budget is al bijna een derde van de exploitatiekosten voor Berkendonk, weer een heel jaar vrij toegankelijk! Voor de bossen in Stiphout 30.000 euro, waarom niet voor de natuurontwikkeling op Berkendonk?
Hoezo “Samen investeren in Helmonders”. Het is meer “Samen betalen voor voorzieningen van enkele”. Nee dan kiest Naald toch maar voor het verlagen van wat tarieven, want goedkoop is het in Helmond niet, eerder duurkoop!

De Naald.

 Posted by at 18:09
apr 102008
 

We hebben toch ook altijd domme, domme pech hier in onze wijk. Eindelijk heeft de gemeente Helmond besloten dat er geen stadion en dus geen Helmond Sport naar Berkendonk komt. Voor de natuurliefhebbers is dat natuurlijk wel een goed bericht, want de natuurplannen die ontwikkeld worden aan de achterzijde van Berkendonk lopen nu geen gevaar meer. Prachtig toch. Ja, zeker prachtig, want het gebied wat men daar aan het ontwikkelen is is zeker de moeite waard. Ook nu al is daar het een en ander legaal van te zien, maar dan moet je wel de weg kennen. Als Bakel dit jaar (zoals beloofd) het geplande fietspad aanlegt, kun je als wijkbewoner voortaan midden door dit gebied fietsen en wandelen.
Maar wat is dan die pech? Die pech is dat Helmond Sport niet komt en dus ook niet de kienzaal in het stadion van Helmond Sport. Als ik de krant mag of moet geloven waren daar voor een prikkie prachtige spullen te koop. Daar kan geen markt tegenop. Helaas, dat komt dus niet binnen ons handbereik. Hadden we dat van tevoren geweten, hadden we dan niet graag een stadion gehad met kienzaal?
Maar er is meer “pech”. Nu het stadion van Helmond Sport er niet komt en de Oostappengroep is afgeserveerd staan er natuurlijk nieuwe “uitdagingen” aan Berkendonk bloot. Één van de uitdagingen is toch de bouw van een park met maar liefst tussen de 450 en 600 huisjes, vakantiehuisjes dan wel te verstaan, met uitstraling zoals bijvoorbeeld rieten daken. Een soort uit de klauwen gegroeid Landal park of een wat kleiner Center Parcs. Of je daar nu blij van wordt….!
Maar er is nog meer pech en voor sommige geluk, het is maar hoe je het bekijkt. De autoweg aan de oostkant van onze wijk wil men in plaats van twee baans vier baans gaan maken. De bereikbaarheid van Helmond moet beter. Voor iedereen die dat een “geluk” vindt is dat goed nieuws, immers eindelijk doorstroming op een weg die nu al, krap een paar jaar na de opening, iedere spits muurvast staat. De pech is wel dat er veel meer luchtvervuiling en fijnstof in onze wijk zal neerdalen en of dat nu zo gezond is voor onze kinderen! Voor de mede wijkbewoners die vlak bij deze weg wonen betekent dit nog meer geluidsoverlast. Ja, ja, ik weet wel, wanneer de overheid zo’n weg wil aanleggen moet men aan allerlei regeltjes voldoen. Maar als de weg dan drukker wordt dan berekend, zoals bijvoorbeeld nu het geval is, dan geeft die zelfde overheid niet meer thuis om onze mede wijkbewoners ook nog te gunnen met een open raam te kunnen gaan slapen. Tja helaas, we wonen nu eenmaal niet in een “prachtwijk” van de gemeente Helmond.

De Naald.

 Posted by at 14:29
mrt 102008
 

Of je nu “import” bent of een ras echte Helmonder, wij wisten het natuurlijk al heel lang.
Het gemiddelde inkomen van een Helmonder is het laagst van heel Zuidoost-Brabant.
Het Eindhovens Dagblad kwam met deze “primeur” naar aanleiding van een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Het is natuurlijk jammer dat ze dan niet onderzoeken waarom Helmonders zo arm zijn. Ligt dat aan slecht betalende werkgevers, zijn de uitkeringen in Helmond extra laag of is het gewoon domme pech omdat we Helmonders zijn.
Nu kunnen wij als wijk er natuurlijk wel iets aan doen. Als we gewoon zorgen dat we bij de volgende gemeentelijke herindeling niet meer bij Helmond horen maar bij Deurne stijgen we onmiddellijk naar het absoluut gemiddelde. Het nieuwe kanaal als natuurlijke grens van de gemeente Deurne met Helmond. Het heeft op zijn minst nog één voordeel, het nieuwe stadion van Helmond Sport komt dan zeker niet tegen onze wijk aan te liggen, want dan zou Helmond Sport Deurne Sport moeten worden en daar zit deze gemeente niet op te wachten. Weg is dan die promotie voor Helmond, of ze nu winnen of verliezen.
Maar ook onze gemeentebestuurders zouden iets aan deze “kopposities” in negatieve zin kunnen doen. Als wij als Helmonders al zo arm zijn, waarom zijn hier in datzelfde Helmond de lokale lasten zo “verrekkes” hoog. Is het inkomen al zo laag betalen we ons ook nog eens scheel aan afvalstoffenheffing, rioolrechten en voor eigenaren van een woning ook nog de onroerende zaakbelasting. Op die manier worden we als Helmonders nog armer, bovenaan met het gemiddeld laagste inkomen en bijna bovenaan met de hoogste gemeentelijke last.
Ik snap niet waarom het allemaal zo oneerlijk verdeeld is.

De Naald.

 Posted by at 12:30
feb 012008
 

Onder de kop “Een tweede product van RWE”  (was voorheen Obragas) zijn door onze leverancier van de veel te dure stadsverwarming kaartjes verspreid om te besluiten een tweede product af te gaan nemen van deze energie-aanbieder. RWE, zo staat er te lezen, levert namelijk zowel gas als elektriciteit (geen stadsverwarming (?) aan wie betaalt Naald dan zijn kostbare eurootjes?). Heeft u maar één product van RWE, dan wil men nu dat u een tweede product gaat afnemen.
Oké, als je dus al elektriciteit afneemt word je nu de kans geboden om ook nog eens, als tweede product, gas te gaan afnemen. Nou is Naald nooit te beroerd en vervloekt Naald al jaren de veel te dure stadsverwarming, dus ik wil wel gas. Naald heeft dan ook direct de kaart ingestuurd met het verzoek om per direct RWE gas te kunnen afnemen.
Nu kan RWE natuurlijk op verschillende manieren reageren.
Ze kunnen om te beginnen bij mij aardgas komen aanleggen. Ik heb nog geen graafmachine in de straat gezien, maar wellicht is die onderweg. Omdat er niet staat “aardgas” maar alleen “gas” kan het ook zijn, dat ze me voorstellen een LPG-tank in mijn achtertuin aan te leggen. Maar ja, wie zit er nu op een LPG-tank in zijn achtertuin te wachten. Bovendien, dat is levensgevaarlijk. Als die ontploft staan er gewoon 25 minder woningen in Rijpelberg, dus dat is eigenlijk geen optie.
De volgende optie die ze nog hebben is het leveren van gas in een fles, je weet wel een soort campinggas. Ik zie het al voor me, iedere week de wagen van RWE die de straat in komt rijden om mij gelukkig te maken met hun gas uit de fles.
De laatste optie is een excuus, namelijk dat ze dat kaartje nooit naar mij hadden moeten sturen. Dat excuus zal er wel niet komen.
Maar alle gekheid op een stokje, RWE bedoelt natuurlijk aardgas en waarschijnlijk is het een soort verborgen enquête om te pijlen hoe tevreden we zijn met de stadsverwarming. Immers als nu niemand de kaart terugstuurt met het verzoek om de levering van gas, dan kan men de aankomende jaren weer roepen, dat die stadsverwarming zo populair is. Een dringend advies dus van De Naald, allemaal de kaart terugsturen met het verzoek om “gas” van RWE te mogen afnemen.
De Naald.

 Posted by at 21:16
jan 232008
 

Wat was het weer een super leuke jaarwisseling.
De hele dag knallen, vuurwerk afsteken en rottigheid uithalen.
Nu kan ik me nog iets voorstellen bij het afsteken van vuurwerk door de jeugd. Lekker gezellig in groepjes rotjes naar elkaar gooien. Af en toe een vuurpijltjes gevecht, gaten in broeken en jassen branden en als de vingers dan zo koud zijn dat je de aansteker niet meer aankrijgt om het volgende lontje te laten branden lekker naar binnen, voor de tv met wat oliebollen.
Helaas zijn er enkelen die naast het afsteken van vuurwerk het “heerlijk” vinden om rotjes door brievenbussen te duwen van een ander, rotjes  te gooien naar fietsers en auto’s, prullenbakken en telefooncellen op te blazen. Helaas zijn er van dit soort lieden die ik maar voor het gemak tijdelijk gestoord noem.
Dan om precies 0.00 uur is het zover. Dan gaat het grote werk beginnen. Duizenden kilo’s vuurwerk gaan de lucht in en in twee uur schieten we met zijn allen meer zware metalen de lucht in dan het hele afgelopen jaar, met uitzondering dan van de eerste dag. Op de televisie laten ze kopers aan het woord die voor enkele honderden tot duizenden euro’s vuurwerk gaan kopen. Tjé, hoe krijg je dat aangestookt in krap twee uurtjes tijd! Het lijkt mij dat deze iets gestoorder zijn.
Maar het ergste komt pas daarna, dat zijn de meest gestoorde mensen die er rondlopen. Dat zijn die lieden die het nodig vinden om brandweer- en ambulance- personeel te belagen die niets meer doen dan wat hun roeping is, u en mij helpen als we in nood verkeren. Stenen door de ruit van een ambulance! Brandweerlieden die de hulp moeten afwachten bij het blussen van een school van de mobiele eenheid. Het is toch niet voor te stellen dat wij als gewone mensen deze meest gestoorde lieden hun gang laten gaan! Je zou maar degene zijn waar de ambulance naar op weg is. Vandaar deze eenmalige oproep, heb je gezien dat een hulpverlener het werken is belet, meld je dan direct als getuige bij de politie. Dat is de enige manier om deze meest gestoorde groep lieden aan te pakken.

De Naald.

 Posted by at 22:26
dec 142007
 

Zo surfend op de site www.helmond.nl kom je van alles tegen. Zo zijn begin december de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2008 en de daarbij behorende beleidsregels gepubliceerd. En wat blijkt, het college van B & W heeft bepaald dat ze rechtmatig fietsen en bromfietsen kan pikken.
Tja, ze moeten er wel even wat voor doen, maar al met al valt het eigenlijk best mee voordat je je nieuwe brommer of fiets weer eens kwijt bent.
Om te beginnen moet je (brom)fiets geparkeerd of gestald staan op een plek die is aangegeven op een gewaarmerkte kaart (overigens niet te vinden op internet, dus we zullen binnenkort wel een kaart van de gemeente ontvangen). Wanneer dan de (brom)fiets 10 minuten onbeheerd staat, wordt de verwijderingsprocedure (inpikken) gestart. Men bevestigt een kaart op je (brom)-fiets waarin ze de verwijdering aankondigen. Dan nog even 20 minuten wachten en opladen maar. Wel dient al die tijd een (dienst)voertuig (met twee ambtenaren) bij deze (brom)fiets te blijven staan.
Tja, en dan eindelijk na 30 minuten wachten kunnen ze rechtmatig je (brom)fiets inpikken en opslaan.
Denk je slim te zijn en je legt je voertuig met een stevige ketting vast een aan object, dan mag men rechtmatig die ketting doorslijpen. Of men die ketting dan wel of niet vergoed wordt niet vermeld.
Wil je je (brom)fiets terug, je moet dan wel de helderheid van geest hebben om te bedenken dat die niet gestolen is, dan betaal je voor je fiets 25 euro verwijderingsbijdrage en je brommer 50 euro plus opslagkosten van 35 eurocent per dag (deel).
Maar nu komt het. Hoe krijg je je fiets terug? Brommers en snorfietsen hebben een kenteken, dat valt te controleren, maar om een fiets te krijgen van de gemeente hoef je alleen maar een aannemelijke beschrijving te geven van je fiets. Als je dus toe bent aan een nieuwe fiets ga je wandelen door het centrum (neem ik aan), zoekt het busje van de ambtenaren op, maak met je GSM een goede foto van de fiets zodat je deze goed kan beschrijven en meld je vervolgens bij de opslagplaats van de Stadswacht. Je betaald 25 euro en 35 eurocent en je bent weer voorzien van een nieuwe tweewieler.
Haal je je (brom)fiets niet op binnen 13 weken, dan wordt deze verkocht.
Aan wie ze deze (brom)fietsen gaan verkopen staat nergens vermeld? Aan eigen personeel? Aan de personeelsvereniging als prijs(je) bij een loterij? Als het maar “een derde” is, dan kan het allemaal. En wat is hier “een derde”? Vragen te over.
Waarschijnlijk zal het centrum wel zo’n gebied worden waar je niet je fiets mag parkeren, alleen in de stalling. Nu was Naald laatst bij het prachtige Impact festival in het centrum en wat zag je daar? Honderden fietsen stonden er gestald tegen de gesloten fietsenstallingen. Dat wordt in 2008 prijspikken!

De Naald.

 Posted by at 20:08
nov 092007
 

Er is een politieke partij in Nederland die heel erg voor referenda is. Het volk moet mee kunnen beslissen over van alles en nog wat. Deze partij werd in 1966 opgericht en noemde zich Democraten ’66.
Ook in Helmond hebben we een afdeling van D’66. In het vorige college leverde ze zelf één wethouder. Dat vorige college was ook het college wat Berkendonk wilde verkwanselen aan de Ooststappengroep en tot overmaat van ramp ook nog een nieuw stadion wilde bouwen langs Berkendonk.
Maar oké, dat vorige college bestond niet alleen uit D’66-ers, ook CDA-ers, SDOH-ers en VVD-ers maakten deel uit van dat college. Nu heeft D’66, je weet wel die partij van de referenda, een leuk idee opgepakt. Ze betrekken de Helmondse bevolking bij de discussie over Berkendonk. Via de site www.mijnberkendonk.nl kunnen de Helmondse burgers stemmen op de stelling: “Zwemmen, voetbal en natuur gaan prima samen”. Dat verraadt al wel een beetje waar deze partij staat in deze discussie. Ze waren tot voor kort warm voorstander van zowel een camping met chalets, zelfs drijvende en een nieuw stadion voor Helmond Sport.
Nu wil het lot voor deze partij, dat uit hun eigen site blijkt, dat Helmonders helemaal niet van mening zijn dat zwemmen, voetbal en natuur prima samen gaan. Op deze stelling geeft maar liefst 88% aan dat ze het daar niet mee eens zijn. Duidelijke klare taal, 9 van de 10 Helmonders die zijn stem op deze site heeft uitgebracht ziet het dus niet zitten, die plannen van de gemeente.
Dat gaat dus de aankomende maanden wel spannend worden. Want wat gaat de D’66 fractie in de Helmondse gemeenteraad nu voor standpunt innemen?
Blijven ze bij hun standpunt dat zwemmen, voetbal en natuur wel samen gaan of nemen ze hun “kiezers” op hun eigen site serieus en passen hun standpunt aan. Dat betekent in het laatste geval, dat ze dus tegen de plannen moeten gaan stemmen voor een stadion en een camping op Berkendonk.
Eens afwachten hoe serieus D’66 werk maakt van het door hen zelf uitgeschreven referendum.

De Naald.

 Posted by at 12:34
okt 082007
 

Al lang voordat er een groene container bestond compostiseerde ik al mijn groenafval. Dat was heel eenvoudig. In een hoekje van de tuin had ik een speciale bak staan waar ik het aan de bovenkant inkieperde en onder in de bak schepte je van tijd tot tijd compost eruit die ik gebruikte voor bemesting van mijn tuin. Tja en toen kwam de overheid met de groene bak. Ik was verplicht er één te nemen en erger nog, er voor te betalen. Mijn eigen bak heb ik toen maar opgeruimd. Zo koos ik ook ooit om te gaan wonen in een wijk waar duurzaam met energie werd omgegaan. Ik ging mijn woning verwarmen met restwarmte van een elektriciteitscentrale. Tja, en toen kwam de overheid. Die bedacht de energiebelasting voor gas en elektriciteit. Voor stadsverwarming werd geen energiebelasting ingevoerd, maar diezelfde overheid stond wel toe, dat de leveranciers van stadsverwarming de energiebelasting om mochten slaan in hun tarief. Dus hoewel ik bewust groen was, werd ik toch financieel gepakt.
Effectief je afval scheiden was vroeger voor mij heel normaal. Metalen bracht ik weg naar de ijzerboer, kleding naar de voddenman en papier werd opgehaald door een vereniging om er de kas een beetje mee te spekken. Maar toen kwam de overheid. Als ik gescheiden mijn afval wil inleveren betaal ik per keer 5 euro, dus zagen we het maar klein en stampen we het in de grijze container. Wat is nu de moraal van al deze belevenissen? Nou heel simpel. Zodra “onze” overheid zich gaat bezig houden met zaken die eigenlijk heel normaal zouden moeten zijn, gaat het geld kosten. En niet eenmalig maar jaar na jaar na jaar wordt het duurder en ga je  als burger meer betalen. Het trieste is, dat dit ook nog gebeurt onder het mom van ‘een beter milieu’. Hoezo een beter milieu. Als je ziet de hoeveelheid vrachtwagens die de hele dag en dan ook nog dag in dag uit al dat afval op- en neer aan het rijden zijn, dan kun je je oprecht afvragen of we wel degelijk werken aan een beter milieu.
De Naald.

 Posted by at 23:36