feb 012008
 

Aanleiding van de bijeenkomst.
In Rijpelberg zijn verschillende buurtpreventie-initiatieven genomen. Omdat niet precies meer duidelijk was wat de status van deze initiatieven precies is, is het initiatief genomen voor alle bestaande, slapende en beginnende initiatieven een gezamenlijke avond te organiseren. Op deze manier wordt duidelijk in welke buurten wel en welke geen acties meer worden ondernomen in het kader van buurtpreventie. De avond kon tegelijkertijd gebruikt worden om af te spreken hoe in een aantal gezamenlijk activiteiten opgetrokken kon worden, b.v. het organiseren van een cursus Buurtpreventie, die mensen steun kan geven bij de aanpak van Buurtpreventie in de eigen buurt.

Groepen in Rijpelberg die waren uitgenodigd zijn:
*Doliwood (Drentehof, Limburghof Overijsselplantsoen en een eigen website)
*Peelhof (nog niet gestart)
*Twijnsterhof/Kempenhof (gestopt)
*Baroniehof (in oprichting)
*Gooisehof (nog niet gestart)
De bijeenkomst wordt geopend met een korte uiteenzetting over doel en functie van buurtpreventie door de opbouwwerker Renie Groenendal.Wat is buurtpreventie?
*Buurtpreventie is een gerichte aanpak om de veiligheid in de buurt te verbeteren.
*Bewoners ondernemen hiervoor concrete acties in samenwerking met de politie.
*Buurtorganisaties, politie, gemeente en woningcorporaties werken samen.

Wat is de rol van bewoners bij buurtpreventie?
*Het signaleren, registreren  en doorgeven van problemen die in de buurt  een rol spelen aan politie en welzijnsinstellingen.
*Het meewerken aan de oplossing en de aanpak van de problemen .
*Het informeren van de medebuurtbewoners over de activiteiten die worden ondernomen.
*Het signaleren van hiaten in de hulp- en dienstverlening van instellingen en gemeente.
*Het  leggen van contacten met  instellingen en personen die kunnen helpen bij het  aanpakken van de situatie in de buurt.
*Zorgen dat  er goede contacten zijn met  en tussen buurtbewoners.

Wat kunnen de effecten van buurtpreventie zijn?
*Bewoners leren elkaar  kennen, het anonieme verdwijnt.
*Er doen meer mensen mee met wijkactiviteiten.
*Er ontstaan netwerken tussen bewoners, zodat men op elkaar kan terugvallen als dat nodig is.
*Met buurtpreventie kan meer sociale controle ontstaan die gebaseerd is op nabuurschap.
*Met buurtpreventie bouw je aan de leefbaarheid, het verbeteren wat niet goed is en behouden (preventie) wat wel goed is.
*Door buurtpreventie worden bewoners als gesprekspartner voor (bijvoorbeeld) gemeentelijke instellingen serieus genomen.

Toelichting op de rol van de politie
De politie kan ondersteuning bieden bij de inhoudelijke vormgeving van een buurtpreventieproject. Het is voor het werk van de politie belangrijk dat er gemeld wordt. Meldingen van overlast van jongeren, onveilige situaties zijn voor de politie van belang omdat de aard en de omvang van die meldingen de planning van de werkzaamheden van de buurtbrigadiers beïnvloeden. Wanneer er op een bepaalde locatie veel meldingen binnenkomen kan dat aanleiding zijn tot extra aandacht en een speciale benadering.
Er werd gesignaleerd dat de politie aan de mensen die een melding doorgeven niet altijd terugvertellen of er aan gewerkt is. De politie geeft aan dat het wel de bedoeling is dat met mensen die melden contact wordt opgenomen om aan hen door te geven of er actie is ondernomen.
Meldingen komen binnen via het algemene nummer 09008844. Daar wordt de prioriteit in eerste instantie ingeschat en vervolgens wordt doorverbonden met de afdeling en de buurtbrigadier.

Toelichting op de rol van de gemeente
De wijkopzichter van de gemeente heeft binnen de wijk in eerste instantie te maken met de Wijkraadvereniging en de Klankbordgroep. Via deze bijeenkomsten kunnen de klachten die niet “doorkomen” op de normale manier (klachtentelefoon 587690) alsnog onder aandacht van de gemeente worden gebracht.
Via het KMS (Klant Meld Service systeem) komen klachten voor een bepaald postcodegebied direct op het scherm bij de opzichter van de wijk.
De eerstvolgende bijeenkomst van de Wijkraadvereniging ter voorbereiding van de Klankbordvergadering van 17 april is op 13 maart.

Toelichting op de rol van
Woonpartners
Woonpartners heeft vanuit de eigen organisatie een bewonersvertegenwoordiging. Deze spelen een rol in de interne organisatie van Woonpartners. In Rijpelberg probeert Woonpartners een bewonersvertegenwoordiging op te zetten. Het gaat in eerste instantie om één groep. Deze groep moet wel aan een aantal organisatorische eisen voldoen (voorzitter, secretaris, penningmeester en huurder van Woonpartners). Deze bewonersgroepen worden door Woonpartners gefaciliteerd (geld voor organisatie, maar ook faciliteiten voor schoonmaakacties e.d.) De bewonersgroep is ook bedoeld  voor eigenaren van (voormalige) woonpartnerswoningen.
Door de woonconsulent en de buurtbeheerder die bij Woonpartners in dienst is, worden met name die zaken aangepakt die te maken hebben met de verhuur van woonruimte. Dat kan gaan om de aanpak van woonoverlast, het onderhoud van de woonomgeving voor zover het eigendom is van Woonpartners etc..
Woonpartners heeft m.b.t. buurtpreventie niet echt een rol. Hoewel er wel een verschil is tussen buurtpreventie in beperkte zin (gericht op aanpakken en voorkomen van overlast en criminaliteit) of in brede zin (aanpakken van overlast, criminaliteit, bevorderen sociale samenhang).

Andere ondersteuning
SWH/opbouwwerk kan ondersteuning bieden bij de start en bij het organiseren van de bewoners.
SWH/jongerenwerk kan ondersteuning bieden bij het organiseren van incidentele activiteiten die gericht zijn op groepsvorming en sociale  contacten in de buurt. Het ROC kan zorgen voor een preventiecursus.
De scholen kunnen op buurtpreventieactiviteiten in een buurt inspelen met hun lesprogramma. (b.v. met projecten gericht op het ontwikkelen van  een systeem van afspraken (waarden en normen) die gericht zijn op het voorkomen van b.v. vandalisme en kleine criminaliteit.
De wijkraad kan uit het buurtbudget geld beschikbaar stellen voor bv. schoonmaakacties en andere buurtpreventieactiviteiten.

Buurtpreventie Rijpelberg 2008
Doliwood is in Rijpelberg  bezig met het organiseren van verschillende activiteiten. Men heeft eerst veel tijd gestoken in het benaderen van mensen in de buurt. Huis aan huis werden folders en enquêtes rondgebracht en opgehaald. Problemen werden geïnventariseerd en er werd afgesproken hoe deze aan te pakken.
27 oktober 2007 werd  een Halloweenoptocht georganiseerd. Dat wil men in 2008 herhalen. Verder is er een website gemaakt en komt er vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. Er is een goede samenwerking met de politie en de gemeente. Het komende voorjaar wordt een buurtschoonmaakactie georganiseerd waarbij Woonpartners enkele containers beschikbaar stelt. Men wil de sociale samenhang in de wijk bevorderen en m.n. ook de oudere bewoners in de wijk bij de activiteiten betrekken. Doliwood heeft zich aangemeld voor de straatspeeldag 2008.
De bewoners uit de Peelhof zijn nog niet bij elkaar geweest. Wel is een eerste enquête gehouden. Er zijn problemen met het onderhoud van de groenvoorziening (snoeien). Hier en daar is de verlichting niet goed. Op zomerdagen is er overlast van jongeren.
De bewoners van de Baroniehof e.o. zijn vooral bezig met de overlast die veroorzaakt wordt door het parkeren van auto’s van de instellingen en bedrijven die in de buurt zijn gevestigd.
De bewoners van de Gooisehof zijn bezig met een eerste enquête. Op basis van de resultaten zal een eerste bijeenkomst met bewoners worden georganiseerd.

Buurtpreventiecursus 2008
In 2008 wordt ook weer een cursus buurtpreventie georganiseerd mits er voldoende aanmeldingen zijn.  De cursus wordt mogelijk nog uitgebreid met een avond over het regelen van verkeer bij grotere (wijk)activiteiten waar men met grotere groepen moet oversteken, of parkeerplaatsen aan moet wijzen.
Volgende bijeenkomst woensdag 10 september 2008.

 Posted by at 21:17

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)