dec 142007
 

berkendonk-dec-2007.jpg

Op 6 december jl. heeft er weer een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Helmond en vertegenwoordigers van de wijk Rijpelberg. Zoals gebruikelijk worden deze openbare vergaderingen gehouden in wijkhuis De Brem en voorzitter van dit overleg is burgemeester Jacobs. Op de agenda van dit overleg, afgelopen maand, stonden weer diverse voor Rijpelberg, belangrijke zaken.

Stadsverwarming.
De heren Brand en De Groot van WAMOB N.V. / RWE waren deze avond naar Rijpelberg afgereisd om nadere uitleg te geven over stadsverwarming. De aanleiding hiertoe was een brief van de WVR waarin deze vereniging de gemeente Helmond had verzocht om samen een leverancier te zoeken die bereid was in Rijpelberg een aardgasnet aan te leggen. De gemeente gaf echter aan, dat zij niet in staat is daaraan medewerking te verlenen. De gemeente heeft namelijk in 1980 een eeuwigdurend contract afgesloten waarin staat dat Obragas N.V. en PNEM N.V. een stadsverwarmingsnet in Rijpelberg zouden aanleggen. In dezelfde overeenkomst staat dat er geen aardgasnet in Rijpelberg zal worden aangelegd. De gemeente kan derhalve niet eenzijdig onder dit eeuwigdurende contract uit.
De heren Brand en De Groot legden de aanwezigen uit, dat WAMOB N.V. trouw het tariefadvies volgde van de brache vertegenwoordiger EnergieNed. EnergieNed is een brancheorganisatie voor bedrijven die in Nederland actief zijn in productie, transport, handel of levering van gas, elektriciteit en/of warmte.

Door deze (eigen) brancheorganisatie wordt onderzoek gedaan naar het verbruik van “gashuishoudens” en “stadsverwarmingshuishoudens”. Aan de hand van gemiddelden komt er dan een formule uit die vervolgens weer met plaatselijke tarieven wordt ingevuld.  In de discussie die vervolgens ontstond was het opvallend, dat WAMOB N.V. voor het eerst toegaf, dat het in individuele gevallen inderdaad mogelijk is, dat mensen in Rijpelberg op stadsverwarming duurder uit zijn dan wanneer ze een aansluiting op het aardgasnet zouden hebben. Dat heeft onder andere te maken met de liberalisering van de energiesector.
De berekening van het tarief zal overigens na 2008 gaan wijzigen. Niet EnergieNed gaat het onderzoek naar het “niet-meer-dan-anders” (NMDA) principe verrichten maar de toezichthouder op de energiemarkt DET. Een en ander zal vastgelegd worden in de Warmtewet die in 2008 voor behandeling in de Tweede Kamer op de agenda staat.
Over deze wet schreef de Woonbond in juli van dit jaar nog het volgende:
“Dankzij de Warmtewet komt er een maximumprijs volgens het ‘niet meer dan anders’ (NMDA)-principe. Dat betekent dat de prijs van warmte voortaan wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke kosten die de gebruiker zou hebben gemaakt als hij was aangesloten op het gasnet. Die kosten moeten transparant in rekening worden gebracht en er komt een onafhankelijk toezicht op de uitvoering van de wet. Vooral dat onafhankelijke toezicht is belangrijk, omdat zelfregulering in deze sector niet blijkt te werken. Zo hanteren de energiebedrijven nog steeds geen overgangstarief, terwijl ze dat in september 2006 wel hebben toegezegd.
De nieuwe Warmtewet berekent de (maximum)tarieven op basis van een rendementsmethode die transparant is en een eerlijke vergelijking mogelijk maakt van de kosten voor stadsverwarming. De Rekenkamer heeft bevestigd dat de methode die vanaf 1993 wordt toegepast onvoldoende transparant is en in de praktijk tot grote prijsverschillen leidt. De Woonbond gaat er daarbij vanuit dat het NMDA-principe betekent dat huurders via de warmterekening niet ook nog eens voor het onderhoud van de gasketel worden aangeslagen, omdat die kosten ook al in de huurprijs worden verrekend.”

Verder werd door WAMOB N.V. medegedeeld, dat er afgelopen jaar onderzoek is gedaan naar de onderhoudstoestand van het warmtenet. Dat onderzoek geeft aanleiding om in 2008 op een aantal plaatsen onderhoudswerkzaamheden te gaan verrichten. Hiervan zullen over het algemeen de mensen geen hinder van ondervinden.

Berkendonk.
Een ander, nog steeds actueel onderwerp is de toekomst van Berkendonk. Tijdens deze vergadering werd duidelijk dat de gemeente Helmond, Deurne, Provincie en Waterschap er samen uit zijn en ambtelijk is een visie opgesteld voor dit gebied. Ook is er een flora- en fauna-onderzoek gestart. Op vragen van aanwezigen werd wel duidelijk, dat de relatie met de Oostappengroep definitief beëindigd is. Op de vraag of er nu geen camping meer in de achtertuin van Rijpelberg zou komen, werd geen antwoord gegeven. Ook op de vraag of een nieuw stadion voor Helmond Sport nu definitief niet in onze Rijpelbergse achtertuin komt werd geen direct antwoord gegeven. Echter, tussen de regels door viel wel op te maken, dat ook de kans daarop aanzienlijk is verkleind.
De visie wordt samengevat in een nota van uitgangspunten en zal in het voorjaar van 2008 openbaar worden. Dan zal dus meer bekend worden over “onze Rijpelbergse achtertuin”.

Aangenaam Rijpelberg.

Tijdens de vergadering werd door de werkgroep Aangenaam Rijpelberg, onderdeel van de WVR, een presentatie gegeven over de plannen rond het fietspad Frieslandpad. Deze plannen zijn in samenwerking met Woonpartners opgesteld. Concreet zullen deze plannen begin 2008 bekend worden gemaakt. Nadere invulling zal pas plaatsvinden na overleg met de omgeving van dit fietspad. Te denken valt bijvoorbeeld over zaken als universele erfafscheidingen, onderhoud groen, tuinen en bestrating etc.

MOB-complex.

De gemeente Helmond is evenals de WVR tegen de grootschalige plannen van Deurne met het MOB complex. De gemeente Helmond heeft inmiddels formeel bezwaar gemaakt tegen de Deurnese plannen bij de Provincie. Vanuit de WVR was contact gelegd met het Ministerie van Defensie in Den Haag om het eigendomsrecht van dit complex na te gaan. Het complex bleek namelijk nog geen eigendom te zijn van de gemeente Deurne en gesuggereerd werd om als gemeente Helmond het complex aan te kopen. Tijdens de vergadering bleek dat dat (nog?) niet mogelijk is, daar wel het Rijk nog eigenaar is, maar er een contract ligt tussen het Rijk en de gemeente Deurne, dat zodra het bestemmingsplan definitief is, de gemeente Deurne het MOB-complex koopt.

Buurtbeheerder.

Naar het zich laat aanzien gaan de gemeente Helmond en de Stichting Woonpartners samen aan de slag met de aanstelling van een buurtbeheerder. Dat betekent een zeer welkome invulling van het gat dat is ontstaan na het vertrek van onze buurtconciërge Wim van den Heuvel.
De verwachting is dat de nieuwe buurtbeheerder begin 2008 zal worden aangesteld en kan beginnen met zijn werkzaamheden in Rijpelberg.

Wijkschouw september 2007.

In september jl. werd er door de WVR een fietstocht georganiseerd waaraan ook leden van het college van B & W aan meededen. Er werd door een deel van Rijpelberg gefietst om punten te bezoeken waarvoor de WVR en/of bewoners pleiten tot aanpassing.
Uit deze wijkschouw kwam een aantal actiepunten waarop tijdens deze vergadering antwoord werd gegeven.
1) De overlast van jongeren op het Peelhof heeft de volle aandacht van politie, gemeente en SWH. Er hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden en momenteel is er geen overlast meer. Wellicht heeft dat ook met het weer te maken. SWH zal het blijven volgen.
2) De groenvoorziening voor het ORO gebouw aan het Baroniehof zal worden aangepast, overeenkomstig de wensen van de bewoners.
3) Het achterpad aan het Baroniehof zal niet worden afgesloten. Verkeerstechnisch is dat niet verantwoord en ook hulpdiensten kunnen dan niet op alle plaatsen komen.
4) Op de onveilige uitrit van het achterpad aan het Baroniehof zullen uitritbanden worden geplaatst. Dit om duidelijk te maken, dat men een uitrit verlaat. De hoge heg en houten schutting zijn geen eigendom van de gemeente en derhalve kan de gemeente daaraan ook niets doen.
5) De bereikbaarheid van het bushokje aan de Weg door de Rijpel ter hoogte van het Baroniehof voor invaliden zal worden meegenomen in het stedelijk onderzoek.
6) De paaltjes in de bocht van de Weg door de Rijpel ter hoogte van de Jan de Withof zijn inmiddels geplaatst.
7) Fietsenstalling nabij OJC is geplaatst.
8) Verwijzingsbord naar BS De Straap wordt op korte termijn geplaatst.
9) Het braakliggend terrein nabij de ORO verandert niet van bestemming. Aan de wens om daar een parkeerplaats van te maken komt de gemeente Helmond niet tegemoet.
10) Het stuk grond dat ten zuiden van de oprit naar de fietsbrug ligt (aan de kant van rood-wit ’62) zal worden ingericht als groen / bos. Op de vraag wanneer dit gaat gebeuren antwoordde de burgemeester “binnen 10 jaar”. Waarvan acte.

 Posted by at 20:22

  One Response to “Overleg met gemeente.”

  1. Als je soms gedacht hebt dat gas niets kost, heb je het wel mis. Heb ruim 20 jaar gas gehad en dat was zeker zo duur als de stadsverwarming. Als er een gasleiding aangelegd word dan komen de kosten voor de intalatie en de aankoop van de combieketel wel voor je eigen rekening en zie die kosten nog maar eens terug te verdienen!!! Maar ja de fabrikant van deze artiekelen zal je zeker informeren hoe geodkoop ze wel zijn! Informeer maar eens bij kennisen die wel gas hebben hoe duur die uit zijn?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)